Dziennik oświetlenia awaryjnego WZÓR

Jak sporządzić dziennik oświetlenia awaryjnego? Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a także przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów narzucają obowiązek kontrolowania stanu i funkcjonowania oświetlenia ewakuacyjnego przynajmniej raz w roku.

Wstęp

Z przeglądu oświetlenia awaryjnego przygotowuje się potem protokół, a wyniki przeprowadzanych regularnie testów oświetlenia awaryjnego zapisuje się w tak zwanym dzienniku oświetlenia awaryjnego. Jak przygotować taki dziennik? aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór dziennika oświetlenia awaryjnego, który pobierzesz poniżej:

Dziennik oświetlenia awaryjnego wzór

dziennik-oswietlenia-awaryjnego-wzor-pdf-doc

Dziennik oświetlenia awaryjnego wzór

Oświetlenie awaryjne i jego warunki

W niektórych budynkach montaż systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego jest niezbędny. Celem takiego oświetlenia jest zapewnienie osobom obecnym wewnątrz obiektu pewnej drogi ucieczki na wypadek pożaru i uszkodzenia instalacji elektrycznej.

Dodatkowe oświetlenie (lampy zapasowe) i oświetlenie ewakuacyjne mają oświetlać strefy wysokiego ryzyka, bezpiecznie wyprowadzając ludzi z budynku. 

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego musi spełniać wymagania wskazane w polskich normach. Odnoszą się one między innymi do tego, że awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno mieć natężenie odpowiednie do warunków panujących w danym pomieszczeniu i być w stanie świecić co najmniej przez godzinę.

Poza tym, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – a dokładniej oprawy oświetlenia ewakuacyjnego trzeba montować na minimalnej wysokości 2 m, równomiernie rozmieszczając je w budynku.

Niemniej ważne wtedy jest sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego i jego działania.

Gdzie niezbędne jest oświetlenie awaryjne?

Budynki, w których musi znaleźć się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wymienia Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest niezbędne w pomieszczeniach:

 • kin, teatrów i filharmonii i innych sal widowiskowych,
 • audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych – przeznaczonych dla ponad 200 osób,
 • przy powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • przy powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego i w budynkach produkcyjnych/magazynowych.

O oświetlenie awaryjne trzeba zadbać także w strefach wysokiego ryzyka, do których zalicza się kabiny wind, schody i platformy ruchome, parkingi zadaszone. Oświetlenie dodatkowe musi znaleźć się również w toaletach, szatniach, przebieralniach, pomieszczeniach technicznych czy w szpitalach. 

W jaki sposób kontroluje się stan oświetlenia awaryjnego?

Prawidłowy przegląd oświetlenia ewakuacyjnego opisuje norma PN EN 50172 2005, która odnosi się do tego, kiedy i w jaki sposób oświetlenie powinno być kontrolowane.

Zgodnie z tymi przepisami:

 • każdy kontrolowany obiekt powinien mieć założony dziennik oświetlenia awaryjnego, służący do zapisywania raportów z przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego,
 • do dziennika oświetlenia awaryjnego powinien zostać dołączony projekt lub schemat rozmieszczenia oświetlenia ewakuacyjnego wraz z określeniem natężenia tego oświetlenia,
 • w dzienniku oświetlenia awaryjnego należy odnotowywać przeglądy comiesięczne (w przypadku korzystania z automatycznych urządzeń testujących) lub codzienne (w przypadku stosowania innych systemów),
 • każdego roku kontrola urządzeń oświetlenia awaryjnego powinna zostać przeprowadzona przez uprawnioną jednostkę,
 • wszystkie urządzenia stosowane w danym obiekcie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.

W trakcie wykonywania kontroli oświetlenia ewakuacyjnego należy kolejno:

 • sprawdzić dziennik kontroli oświetlenia awaryjnego i pełną dokumentację,
 • sprawdzić aranżację oświetlenia ewakuacyjnego wewnątrz obiektu. 

Zgodnie ze wspomnianą normą w dzienniku oświetlenia awaryjnego trzeba umieszczać informacje, które określają:

 • datę zainstalowania systemu,
 • kolejne daty okresowych kontroli i testów z opisem ich przebiegu i wyników,
 • daty powstania uszkodzeń, ich opis i zakres przeprowadzonych napraw, 
 • daty i zakres wprowadzanych zmian. 

Jeśli w systemie występują urządzenia do automatycznego testowania, to ich dane techniczne należy również ująć w dzienniku oświetlenia. 

Jak powinien wyglądać protokół z przeglądu oświetlenia awaryjnego?

Protokół z przeglądu oświetlenia awaryjnego to drugi po dzienniku oświetlenia awaryjnego dokument niezbędny w obiekcie. Dziennik musi zawierać daty i raporty z testów instalacji, napraw oraz wszelkich modyfikacji.

To również w dzienniku powinien znaleźć się schemat systemu, który ułatwia odnalezienie wszystkich jego elementów. Protokół przygotowywany jest natomiast po przeglądzie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeprowadzonym przez specjalistę. 

Co powinien zawierać przykładowy protokół z kontroli oświetlenia ewakuacyjnego? Taki dokument odnosi się zazwyczaj do takich danych, jak:

 • adres budynku,
 • liczba i opis urządzeń,
 • opis próby działania instalacji,
 • opis pomiaru natężenia światła w różnych częściach obiektu. 

Wypełniony wzór protokołu oświetlenia awaryjnego musi zostać podpisany przez wykwalifikowanego pracownika, który deklaruje w ten sposób, że systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego są w pełni sprawne.

Na dokumencie podpisuje się również zleceniodawca kontroli.

Kilka słów na koniec

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne trzeba uruchomić w każdym przypadku, a więc nawet w przypadku lokalnego uszkodzenia oświetlenia podstawowego, zatem nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego takie oświetlenie powinno być uruchamiane…

Ponadto montaż zasilania systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przede wszystkim należy montować w budynkach z przeznaczeniem dla osób mających problemy z poruszaniem się lub ograniczonej zdolności do poruszania, czyli np. w wysokościowych budynkach użyteczności publicznej bądź zamieszkania zbiorowego (bloki).

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,56 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze