Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej WZÓR

Jak sporządzić oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej? Oświadczenie takie to niezbędny dokument, jaki należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przed dokonaniem odbioru budynku i dopuszczeniem go do użytkowania. Firma wykonująca wewnętrzną instalację elektryczną powinna pracować zgodnie z projektem budowlanym i stosować wyłącznie materiały certyfikowane, które stanowią gwarancję sprawnego działania instalacji.

Wstęp

oswiadczenie-o-wykonaniu-instalacji-elektrycznej-wzor-pdf-docJedynie elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia może wykonać odbiór instalacji elektrycznej i podpisać oświadczenie o prawidłowym wykonaniu instalacji elektrycznej. Co powinien zawierać taki dokument? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego oświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej wzór

oswiadczenie-o-wykonaniu-instalacji-elektrycznej-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej wzór

Jak powinna być wykonana instalacja elektryczna?

Instalację elektryczną w domu należy wykonać w oparciu o projekt budynku, przepisy i zasady wiedzy technicznej.

Schemat instalacji ujęty w projekcie stanowi podstawę do sporządzenia dokumentów, które potwierdzają zakres wykonanych prac.

Podczas odbioru elektrycznego stosowane są listy kontrolne poprawności instalacji, dlatego przed jej oddaniem należy wykonać niezbędne pomiary i przetestować działanie elektryki w domu.

Podobne czynności wykonuje się również w późniejszym okresie, czyli podczas regularnych kontroli funkcjonowania instalacji elektrycznej.

Co jest potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej domu?

Do odbioru instalacji elektrycznej w nowym lub remontowanym budynku potrzebne jest przede wszystkim prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z projektem. Poza tym niezbędna jest także dowodząca tego dokumentacja, czyli protokół odbioru instalacji elektrycznej i oświadczenie o jej wykonaniu.

Protokół odbioru wykonanej instalacji musi zawierać:

 • dane właściciela nieruchomości,
 • dane elektryka z odpowiednimi uprawnieniami,
 • pieczątkę elektryka,
 • opis instalacji wykonanej zgodnie z projektem, z uwzględnieniem ewentualnych zmian dotyczących: mocy zainstalowanych odbiorników, zabezpieczeń topikowych, rodzaju, materiale i przekroju przyłącza, danych dotyczących założonych plomb,
 • dane nieruchomości,
 • podpisy elektryka i odbiorcy.

Warto pamiętać, że dokumenty tego typu może sporządzić wyłącznie elektryk z uprawnieniami elektrycznymi z grupy G1.

Co powinno zawierać oświadczenie o wykonaniu instalacji?

Oświadczenie elektryka do odbioru domu jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Taki dokument świadczy o prawidłowym wykonaniu instalacji i, zgodnie z art. 57, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, powinien zawierać własnoręczny podpis oraz pieczęć elektryka, poświadczające wykonanie pomiarów i oględzin, w wyniku których stwierdzona została prawidłowość wykonania instalacji elektrycznej.

Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej ma poświadczać zgodność instalacji z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami, a także z zasadami wiedzy technicznej. Dokument niesie za sobą również informację o stanie instalacji elektrycznej, nadającej się do użytkowania.

Pisemne oświadczenie elektryka o wykonaniu instalacji elektrycznej musi zawierać:

 • dane nieruchomości,
 • dane właściciela budynku wraz z adresem zamieszkania,
 • dane składającego oświadczenie o gotowości instalacji.

Najważniejszą częścią dokumentu są jednak oświadczenia:

 • oświadczenie, że instalacja elektryczna w obiekcie (od miejsca dostarczania energii elektrycznej) została wykonana zgodnie z warunkami przyłączenia, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że znajduje się ona w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie (elektryk przyjmuje za to pełną odpowiedzialność),
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, uprawnienia do wykonania małej instalacji, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno – pomiarowym lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Do sporządzenia odpowiedniego oświadczenia do nadzoru budowlanego warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej i stanie technicznym instalacji odbiorczej, który wystarczy uzupełnić danymi odbierającego instalację elektryczną fachowca, danymi właściciela budynku oraz danymi przyłączanego obiektu.

Kto może wystawić oświadczenie o wykonaniu instalacji?

Oświadczenie elektryka do nadzoru budowlanego może wystawić elektryk certyfikowany, z niezbędnymi uprawnieniami. Najlepiej, jeśli posiada on certyfikat kwalifikacyjny grupy G1.

Chociaż niektóre elementy instalacji może wykonać elektryk bez certyfikatu G1, a nawet jego pomocnik, to prace bardziej skomplikowane niż ułożenie przewodów musi wykonywać już osoba z niezbędnymi uprawnieniami.

Dotyczy to między innymi pomiarów, podłączenia gniazdek czy liczników.

Co powinien sprawdzić elektryk przed wydaniem oświadczenia o wykonaniu instalacji?

Doświadczony, dobry elektryk nie wystawi oświadczenia o prawidłowym wykonaniu instalacji elektrycznej bez sprawdzenia jej funkcjonowania. Powinien zatem:

 • wykonać pomiary wyłącznika różnicowoprądowego;
 • sprawdzić poprawność uziemienia,
 • wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów;
 • sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych,
 • przetestować działanie skrzynki z bezpiecznikami poprzez wyłączanie i włączanie poszczególnych obwodów.

Co sprawdza się przy odbiorze instalacji elektrycznej?

Do odbioru domu niezbędne jest dokonanie pewnych pomiarów i dokładne skontrolowanie sposobu wykonania instalacji elektrycznej. W trakcie dokonywania odbioru instalacji sprawdzana jest:

 • liczba punktów elektrycznych (zgodność ze schematem i projektem);
 • zgodność lokalizacji punktów elektrycznych i łączników z projektem;
 • zgodność wysokości poszczególnych punktów elektrycznych;
 • poprawność liniowa instalacji (sprawdzenie, czy wszystkie punkty elektryczne wykonane zostały na tym samym poziomie);
 • sposób ułożenia przewodów (nie wolno stosować skosów, przewody powinny być ułożone tylko w liniach poziomych i pionowych);
 • specyfikacja bezpieczników,
 • rodzaj i poziom zabezpieczeń IP w gniazdkach elektrycznych;
 • rodzaj łączników (zgodność z projektem);
 • rodzaj i materiał przewodów;
 • lokalizacja skrzynki elektrycznej (zgodność z projektem);
 • ścieżki przewodów w ścianach.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze