Wzór protokołu badania wyłącznika p poż [POBIERZ]

Jak powinien wyglądać prawidłowy wzór protokołu badania wyłącznika ppoż.? Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to element służący odłączeniu zasilania z zagrożonego budynku. Dzięki takiemu wyłącznikowi straż pożarna działająca na miejscu zdarzenia może mieć pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym. Sprawny wyłącznik przeciwpożarowy gwarantuje bezpieczeństwo strażakom i osobom ewakuującym się z budynku. Przyspiesza też proces gaszenia pożaru. 

Wstęp

wzor-protokolu-badania-wylacznika-p-poz-pdf-docWyłącznik przeciwpożarowy należy regularnie kontrolować. Z badania tego typu przygotowuje się protokół kontroli wyłącznika pożarowego, czyli zaświadczenie potwierdzające jego sprawne działanie. Jak je sporządzić? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór protokołu, który pobierzesz poniżej:

Wzór protokołu badania wyłącznika p poż

wzor-protokolu-badania-wylacznika-p-poz-pdf-doc

Wzór protokołu badania wyłącznika p poż

Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy?

Wyłącznik przeciwpożarowy, inaczej prądowy, zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych, które mają zapobiegać powstawaniu pożaru, wykrywać go, zwalczać lub ograniczać jego skutki.

wylacznik-przeciwpozarowyPrzeciwpożarowy wyłącznik prądu – w skrócie PWP – odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, minimalizując ryzyko porażenia prądem strażaków i innych osób znajdujących się w płonącym budynku, kiedy pożar gaszony jest z użyciem wody. 

Wyłącznik odcina dopływ prądu do wszystkich urządzeń poza instalacjami i sprzętami, których prawidłowe działanie w trakcie pożaru jest niezbędne. Są to między innymi:

 • pompy pożarowe, windy wykorzystywane przez ratowników,
 • systemy technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • wentylacja pożarowa, 
 • audiowizualny system ostrzegawczy. 

Gdzie powinien znajdować się wyłącznik przeciwpożarowy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz elementy instalacji wodnej przeciwpożarowej muszą zostać zamontowane w obiektach, których powierzchnia przekracza 1000 m3 oraz w budynkach, w których znajdują się strefy zagrożone wybuchem. 

Przepisy określają również dokładną lokalizację takiego wyłącznika wewnątrz obiektu.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, wyłącznik powinien zostać zamontowany w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza. Urządzenie musi zostać również właściwie oznakowane.

Jak często należy kontrolować działanie wyłącznika przeciwpożarowego?

Sprawne działanie wyłącznika przeciwpożarowego to podstawa bezpieczeństwa w przypadku konieczności ugaszenia pożaru w danym budynku. Z oczywistych względów taki element należy badać więc regularnie – jak często?

Zgodnie z przepisami, a konkretniej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719) przegląd wyłączników przeciwpożarowych powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku. 

Jak wygląda kontrola wyłącznika przeciwpożarowego?

Badanie sprawności wyłącznika przeciwpożarowego (podobnie jak protokół odbioru instalacji elektrycznej) składa się z kilku czynności, które powinien uwzględniać protokół badania wyłącznika ppoż. Podczas kontroli takiego elementu fachowiec musi sprawdzić:

 • czy wyłącznik działa poprawnie, 
 • czy wyłącznik znajduje się we właściwym miejscu,
 • czy wyłącznik jest właściwie oznakowany,
 • w jakim stanie technicznym jest aparat,
 • w jakim stanie są obwody elektryczne systemu,
 • czy podtrzymywanie zasilania urządzeń i systemów, których praca jest niezbędna w czasie pożaru działa prawidłowo.

Tak naprawdę przepisy nie określają konkretnego zakresu ani formy kontrolowania sprawności wyłącznika przeciwpożarowego. Oznacza to również, że nie odnoszą się szczegółowo również do tego, jakie informacje powinien zawierać protokół z badania wyłącznika prądowego.

Zakres przeglądu ustalają więc z reguły firmy, które zajmują się przeprowadzaniem takich kontroli.

Najczęściej obejmują one sprawdzenie zadziałania samego przycisku i skontrolowanie czy wszystkie urządzenia zostały pozbawione zasilania – poza systemami, które nie powinny zostać objęte wyłączeniem. 

Jak powinien wyglądać protokół badania wyłącznika przeciwpożarowego?

Protokół z badania wyłącznika przeciwpożarowego to nic innego jak przede wszystkim oświadczenie o zadziałaniu wyłącznika p poż.

Fakt „zadziałania” przycisku jest najważniejszym stwierdzeniem, jakie musi znaleźć się w takim dokumencie, pod warunkiem że kontrola przebiegła pomyślnie. W takim przypadku można wykorzystać przygotowany przez nas i gotowy do wypełnienia wzór protokołu.

Jakie informacje zawiera wzór protokołu badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu? Oświadczenie musi odnosić się do:

 • stanu technicznego urządzenia,
 • lokalizacji rozdzielni elektrycznej,
 • lokalizacji przycisków sterujących,
 • oznakowania wyłącznika przeciwpożarowego. 

*Lista poddawanych ocenie elementów może różnić się od siebie w zależności od nieruchomości, w jakiej znajduje się przecisk.

Wzór protokołu z badania wyłącznika p.poż może wypełnić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Elektryk umieszcza na takim protokole swój podpis i pieczątkę, potwierdzającą posiadane kwalifikacje. 

Najczęstsze awarie wyłącznika przeciwpożarowego

Kiedy elektryk nie podpisze się pod protokołem potwierdzającym sprawność wyłącznika przeciwpożarowego? Najczęstsze awarie tego typu elementu dotyczą przypadków uszkodzenia styków na skutek działania wilgoci.

Jeśli przycisk jest umieszczony w miejscu zawilgoconym, należy wymienić go na wyłącznik w specjalnej obudowie o odpowiedniej odporności na działanie wody, na przykład z zabezpieczeniem IP65.

Inną popularną przyczyną niesprawności wyłącznika jest jego niepoprawne podłączenie. W takim przypadku usterka naprawiana jest zazwyczaj od ręki. Źle podłączony wyłącznik powinien też wykazać protokół odbioru instalacji elektrycznej.

Dlaczego nie należy zaniedbywać kontroli wyłącznika przeciwpożarowego?

Prawidłowo funkcjonujący wyłącznik przeciwpożarowy oraz inne elementy systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynku zwiększają bezpieczeństwo strażaków i osób ewakuujących się z budynku.

Usprawnia także walkę z ogniem i zapobiega ryzyku jego rozprzestrzeniania się.

Urządzeń pod napięciem nie wolno gasić bowiem pianą ani innymi substancjami zawierającymi wodę, gdyż grozi to porażeniem osoby gaszącej lub innej znajdującej się w pobliżu. 

Skontrolowanie stanu technicznego wyłącznika prądu raz w roku pozwala zadbać o większe bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w danym obiekcie. Nie ma znaczenia, czy jest to budynek firmowy, mieszkalny czy przemysłowy. 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze