Protokół pokontrolny WZÓR

Jak sporządzić protokół pokontrolny? Przebieg kontroli podatkowej dokumentowany jest w protokole. Protokół ten jest na tyle istotny, że kontrolowany przed podpisaniem dokumentu musi mieć możliwość analizy jego treści, a także podjęcia działań, które uzna za korzystne. Ustawodawca nakazuje doręczenie protokołu kontrolowanemu i wyznaczenie mu terminu do zgłoszenia wyjaśnień lub zastrzeżeń.

Wstęp

protokol-pokontrolny-wzor-pdf-docProtokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu, a kontrola zostaje zakończona dopiero w dniu doręczenia protokołu kontroli. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego protokołu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór:

Protokół pokontrolny wzór

Co zawiera protokół pokontrolny?

Protokół pokontrolny dokumentuje przebieg kontroli. Jakie elementy zawiera protokół pokontrolny? Wśród najważniejszych wymienia się kolejno:

 • wskazanie kontrolowanego,
 • wskazanie osób kontrolujących,
 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
 • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
 • opis dokonanych ustaleń faktycznych,
 • dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;
 • ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;
 • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz o prawie złożenia korekty deklaracji,
 • pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie adresu, dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli,  jeżeli w toku kontroli ujawniono nieprawidłowości, a także pouczenie o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Każdy wzór protokołu pokontrolnego musi zawierać wyżej wymienione elementy. Dokument powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

 1. jeden trafia do kontrolowanego (oprócz załączonych do protokołu z kontroli: fotokopii, odpisów, wydruków z akt, ksiąg oraz innych dokumentów udostępnionych przez kontrolowanego i zwróconych przez kontrolującego, o czym w protokole kontroli powinna również być wzmianka),
 2. drugi zostaje przy kontrolującym.

Dodatkowo, w protokole mogą zostać ujęte ustalenia dotyczące badania ksiąg w zakresie ich rzetelności i niewadliwości. Nie sporządza się bowiem odrębnego protokołu badania ksiąg. Z kolei załączniki do protokołu kontroli stanowią protokoły czynności z:

 • zeznań świadków,
 • opinii biegłych,
 • oględzin.

Doręczenie protokołu z kontroli kontrolowanemu powinno nastąpić przed upływem limitów czasu kontroli.

Jeżeli jednak nie jest to możliwe z przyczyn niezależnych od organu (np. z powodu nieobecności kontrolowanego), doręczenie protokołu kontroli odbywa się po upływie limitów czasu kontroli i nie oznacza to, że dokumenty dotyczące czynności kontrolnych nie mogą wtedy stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

Samo doręczenie protokołu kontroli nie stanowi bowiem czynności kontrolnej.

Protokół z kontroli wewnętrznej zawiera z reguły tylko fakty kontrolne o ujemnym znaczeniu, dokumentujące stwierdzone nieprawidłowości. W protokole nie zamieszcza się indywidualnych ocen ani opinii kontrolującego, czy też ustaleń niepopartych dowodami. Protokół kontroli zawiera wnioski obligujące do podjęcia kroków celem usunięcia wykrytych nieprawidłowości.

Zastrzeżenia do protokołu kontroli

Jeśli protokół kontroli zawiera ustalenia, z którymi nie zgadza się kontrolowany, to może on przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując stosowne wnioski dowodowe.

Zgodnie z artykułem 291 Ordynacji podatkowej:

§  1. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

§  2. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa w § 1, i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

§  3. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w § 1, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

§  4. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Zastrzeżenia do protokołu kontroli kontrolowany zgłasza zatem w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu. Taki sam termin obowiązuje kontrolującego, który powinien rozpatrzyć zastrzeżenia i zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.

Wyjaśnienia lub zastrzeżenia kontrolowanego muszą zostać odpowiednio uzasadnione i udokumentowane. Ma on obowiązek poprzeć je stosownymi wnioskami dowodowymi. Tylko do takich wniosków i zastrzeżeń musi odnieść się kontrolujący.

Przepisy nie wyjaśniają, jak takie zastrzeżenia wpływają na protokół z kontroli. Nawet jeśli kontrolujący zgadzałby się z argumentami kontrolowanego, nie ma możliwości dokonania dodatkowego postępowania dowodowego, gdyż zgodnie z przytoczonym artykułem Ordynacji Podatkowej kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Po zakończeniu kontroli nie ma natomiast możliwości dokonywania dodatkowych czynności i jej przedłużania. Oznacza to, że wyjaśnienia i zastrzeżenia podatnika, uznane za zasadne, mogą zostać uwzględnione przez organ podatkowy tylko w ewentualnym postępowaniu podatkowym.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze