Protokół przekazania dokumentów WZÓR

Jak napisać protokół przekazania dokumentów? Protokół przekazania dokumentów jest niezbędny między innymi w procesie inwestycyjno-budowlanym. Każda ze stron ma w tym przypadku swoje prawa i obowiązki. Najpierw projektant przekazuje dokumentację projektową inwestorowi, a później ten ma obowiązek doręczyć dokumenty wykonawcy.

Wstęp

Co powinien zawierać protokół przekazania dokumentów?

Protokół przekazania dokumentów WZÓR

protokol-przekazania-dokumentow-wzor-pdf-doc

Protokół przekazania dokumentów wzór

Przekazanie dokumentacji projektowej inwestorowi

Biuro projektowe, zajmujące się profesjonalnym projektowaniem budynków, sporządzaniem kosztorysów i wszelkiej dokumentacji wymaganej w procesie inwestycyjno-budowlanym, po zakończeniu pracy powinno sporządzić protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji przekazywanej na ręce inwestora.

Taki dokument ma potwierdzić zgodność projektu z obowiązującymi przepisami. Służy również przekazaniu praw autorskich do projektu i ustala moment, w którym rozpoczyna się bieg obowiązującej rękojmi za jego wykonanie. 

Protokół przekazania dokumentacji projektowej może wskazywać na zgodność z przepisami art. 29 ust. 2 i 3 prawa zamówień publicznych. Obowiązkowo powinien wskazywać jednak na zgodność z:

  • przepisami techniczno-budowlanymi,
  • zasadami sztuki budowlanej. 

Dokument ten sporządza się przede wszystkim po to, aby ustalić, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za ewentualne braki lub wady dokumentacji projektowej, która później przekazywana jest wykonawcy projektu. 

Protokół przekazania dokumentacji projektowej a gwarancja jakości wykonania projektu

Wzór protokołu przekazania dokumentów może odnosić się do gwarancji, udzielanej inwestorowi przez projektanta dobrowolnie, niezależnie od obowiązującej zgodnie z przepisami rękojmi. Taka gwarancja nie wyklucza rękojmi – przysługuje równocześnie z nią. 

Protokół przekazania dokumentacji jest z reguły „kartą gwarancyjną” projektu. Zgodnie z jej treścią, w ramach przekazania dokumentacji projektant dokonuje jednoczesnego przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej na inwestora, a także udziela mu gwarancji jakości na wykonany projekt, co oznacza, że ponosi odpowiedzialność za ewentualne braki lub wady projektu.

Bieg gwarancji rozpoczyna się właśnie od momentu przekazania inwestorowi dokumentacji projektowej i podpisania protokołu jej odbioru. 

Protokół przekazania dokumentacji projektowej powinien zawierać dane inwestora i projektanta, wskazywać umowę o wykonanie projektu budowlanego, której dotyczy oraz wskazywać datę przekazania dokumentacji inwestorowi. 

 

Protokół przekazania dokumentacji projektowej wykonawcy

Po otrzymaniu dokumentacji projektowej od projektanta inwestor ma obowiązek przekazać ją swojemu wykonawcy. Obowiązek ten wynika z przepisów związanych ze specyfiką umowy o roboty budowlane. Zgodnie z prawem, zawierając umowę na roboty budowlane:

  • wykonawca zobowiązuje się wykonać budynek zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,
  • inwestor zobowiązuje się przekazać wykonawcy dokumentację projektową i plac budowy, a następnie zapłacić wykonawcy wynagrodzenie i odebrać budynek. 

Dzięki protokołom przekazania dokumentacji inwestor eliminuje problem związany z ustaleniem, kto jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie projektu i jego realizację. Wykonawca nie odpowiada zatem za wady projektu, a jedynie za wadliwe wykonanie zaprojektowanego budynku. Ma on jednak obowiązek poinformować inwestora o dostrzeżonych błędach:

Art.  651.  [Zawiadomienie o przeszkodach]

Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Warto mieć na uwadze, że wykonawca nie ma obowiązku weryfikacji dostarczonego mu projektu. Po pierwsze, takiego obowiązku nie nakładają na niego żadne przepisy, a po drugie, potwierdzają ten fakt wyroki Sądu Najwyższego.

Zarówno Sądy Apelacyjne, jak i Sąd Najwyższy podkreślają, że wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania dostarczonego przez inwestora projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca nie musi posiadać bowiem specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.

Jego zadaniem jest odczytanie projektu i zrealizowanie inwestycji zgodnie z jego założeniami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Z tego względu tak istotne jest sporządzenie protokołu przekazania dokumentacji projektowej przez projektanta i ustalenie tym samym jego odpowiedzialności za wady projektu.

 

Wykonawca odpowiada jedynie za niepoinformowanie inwestora o wadach projektu

Niewykonanie obowiązku wynikającego z treści 651 k.c. rodzi po stronie wykonawcy odpowiedzialność za powstałą szkodę w związku z realizacją inwestycji.

Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy jest on w stanie – bez specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania – zauważyć wady projektu. Chodzi przede wszystkim o takie wady, które są w sprzeczności z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami ustawy Prawa budowlanego. 

Wykonawca, jako profesjonalny podmiot, powinien poinformować inwestora o niebezpieczeństwie wystąpienia wad przed wydaniem obiektu. Wiedza i doświadczenie nie zwalniają go bowiem z obowiązku poinformowania inwestora o negatywnych skutkach wykonania obiektu na podstawie dostarczonej dokumentacji.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze