Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń WZÓR + omówienie

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń może zostać złożone w treści umowy lub ugody, a także przed sądem. Dodatkowo zrzeczenie się roszczeń może dotyczyć należności orzeczonych przez sąd, dlatego może zostać złożone także w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego.

Wstęp

Jest to więc znakomite rozwiązanie, dzięki któremu dłużnik może zostać zwolniony z długu. Ustawodawca przewidział jednak okoliczności, w których zrzeczenie się roszczenia jest niemożliwe (nieważne). Sprawdź, jak i kiedy zrzec się roszczenia, aby oświadczenie było prawnie skuteczne. Ponadto dla ułatwienia przygotowania takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń – wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-roszczen-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń – wzór

Czym jest zrzeczenie się roszczenia?

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie III CSK 375/17

Zrzeczenie się roszczenia w ramach ugody jest oświadczeniem woli, zgodnie z którym powód rezygnuje z danego roszczenia i uprawnienia pozwanego do postawienia zarzutu, że roszczenie powoda w takim zakresie w jakim się go zrzekł wygasło, tzn. przestało istnieć.

Powszechnie przyjmuje się zatem, że oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia jest dobrowolną rezygnacją z przysługujących składającemu oświadczenie praw lub roszczeń.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że składając niniejsze oświadczenie woli w umowie ubezpieczenia lub innej umowie dotyczącej praw przyszłych – jeszcze nieznanych lub o nieokreślonej wartości należy zachować odpowiednią czujność.

Zawierając bowiem umowę, w której znajduje się klauzula rezygnacji z przyszłych roszczeń, składający oświadczenie może stracić prawo ich dochodzenia np. odszkodowania za szkodę w przyszłości – ubezpieczyciel w razie wystąpienia szkody lub roszczenia o zapłatę będzie mógł powołać się na złożone przez ubezpieczonego oświadczenie.

Jak złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń?

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń ma charakter oświadczenia jednostronnego. Nie jest więc umową, a dla swej ważności wymaga złożenia odpowiedniej deklaracji przez wierzyciela. Przedmiotowe oświadczenie może jednak zostać złożone w wielostronnej umowie lub ugodzie.

Zrzeczenie się roszczenie może nastąpić na różnych etapach – także przed powstaniem roszczenia. Najczęściej jednak do zrzeczenia się praw lub roszczeń dochodzi już po ich powstaniu.

Dodać należy, że zrzeczenie może obejmować całość roszczenia lub wyłącznie jego część. W tym również odsetki i inne należności jeżeli przysługują wierzycielowi.

W zależności od charakteru roszczenia oświadczenie może zostać złożone na piśmie lub ustnie. Niemniej jednak dla celów dowodowych warto zachować formę pisemną, chyba że oświadczenie składane jest przed sądem lub innym organem, który spisał protokół.

 

Jak zrzec się roszczenia przed sądem?

Po złożeniu pozwu strona powodowa może cofnąć pozew, zrzekając się roszczeń. W tym celu powinna złożyć do sądu odpowiednie oświadczenie na piśmie. Natomiast gdy sprawa jest już w toku, oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń może zostać złożone na rozprawie ustnie do protokołu. Strona postępowania może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń lub tylko wybranej części.

W tym miejscu wskazać warto na zapis art. 203 kpc zgodnie z którym składający pozew może go cofnąć bez zezwolenia strony pozwanej do czasu rozpoczęcia rozprawy. Natomiast jeśli powód dodatkowo zrzeka się roszczenia aż do wydania przez sąd rozstrzygnięcia w sprawie.

Przy czym zaznaczyć należy, że sąd „bada” okoliczności sprawy pod kątem możliwości zrzeczenia się roszczenia i może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia jeśli okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Jakich roszczeń nie można się zrzec?

Do roszczeń których nie można się zrzec, należą m.in. roszczenia pracownicze – pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Nie można zrzec się prawa do wynagrodzenia w całości, jak również prawa do poszczególnych jego części, czy niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z tego tytułu.

Nieważne będzie również oświadczenie zrzeczenia się roszczeń alimentacyjnych na przyszłość – alimenty należą do kategorii tych roszczeń, których zrzec się nie można.

Niemniej jednak wspomnieć należy o obowiązującej zasadzie swobody umów, która daje stronom możliwość regulowanie swoich praw i roszczeń na drodze wzajemnych ustępstw. Dlatego każde roszczenie, które nie zostało przez ustawodawcę wyłączone, może zostać „umorzone” w drodze zawartego porozumienia.

 

Podsumowanie

  • Zwolnienie z długu (zrzeczenie się roszczeń) powoduje jednocześnie wygaśnięcie zobowiązania.
  • Jeśli chodzi o skutki materialnoprawne – oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia jest bardzo podobne do zwolnienia z długu.
  • Nie ma możliwości, aby wierzyciel, wnosząc o zwolnienie z długu dłużnika, nie mógł tego dokonać, zatem zwolnienie z długu ma charakter dobrowolny i jednostronny zależny wyłącznie od wierzyciela.
  • Klauzula zrzeczenia się roszczeń winna być zapisana w sposób precyzyjny, a także powinna wyłączać określone roszczenia, jeżeli naszym zamiarem nie jest ich zrzeczenie się – wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 kwietnia 2018 r. sygnatura akt II CSK 375/17).
  • Przedmiotem oświadczenia stają się wyłącznie wymienione w dokumencie roszczenia wynikające z danego stosunku prawnego.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze