Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń?

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń i czym tak naprawdę jest takie oświadczenie? Z takim zwrotem można spotkać się w treści umowy lub ugody spisanej pomiędzy dwoma stronami (np. w oświadczeniu o przyjęciu pieniędzy za szkodę, odrzuceniu spadku, itd.).

Oświadczenie może też zostać złożone przed sądem, nawet w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego. W przypadku zadłużenia, dzięki takiemu oświadczeniu woli ze strony wierzyciela – dłużnik ma szansę zostać zwolnionym z długu. Co warto wiedzieć na temat zrzeczenia się roszczeń i jak napisać takie oświadczenie?

Wstęp

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-roszczen-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci przygotowanie oświadczenia spełniającego wszystkie formalne wymogi, a więc wywołującego oczekiwane skutki prawne, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-roszczen-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń – wzór

Co nazywamy oświadczeniem o zrzeczeniu się roszczeń?

Termin, jakim jest oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń, omawia w jednym z uzasadnień swojego wyroku Sąd Najwyższy. Definicji zrzeczenia się roszczeń można doszukiwać się w następującej wypowiedzi:

Zrzeczenie się roszczenia w ramach ugody jest oświadczeniem woli, zgodnie z którym powód rezygnuje z danego roszczenia i uprawnienia pozwanego do postawienia zarzutu, że roszczenie powoda w takim zakresie w jakim się go zrzekł wygasło, tzn. przestało istnieć.

Co to oznacza? Zrzeczenie się roszczeń polega na złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia, czyli na dobrowolnej rezygnacji z przysługujących danej osobie praw lub roszczeń.

Na takie oświadczenia warto zwrócić szczególną uwagę podczas zawierania umów dotyczących praw przyszłych, na przykład umów ubezpieczenia.

Klauzula rezygnacji z przyszłych roszczeń może odebrać nam prawo do ich dochodzenia w przyszłości – w razie wystąpienia szkody ubezpieczony nie będzie mógł wnosić o wypłatę odszkodowania.

 

W jaki sposób składa się oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń?

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń to jednostronne oświadczenie woli. Nie jest umową, która wymagałaby uzyskania podpisu drugiej strony. Stanowi jedynie deklarację wierzyciela.

Może zostać złożona samodzielnie, stanowić element umowy, bądź ugody (ugoda zrzeczenie się roszczeń).

Co ważne, oświadczenie tego typu można złożyć w dowolnym momencie, nawet przed powstaniem roszczenia. W praktyce najczęściej składa się je jednak dopiero po zaistnieniu roszczenia.

Oświadczenie zrzeczenia się roszczeń da się złożyć ustnie, najlepiej przed sądem lub innym organem, który uwzględni je w protokole. Warto jednak – dla celów dowodowych – sporządzić takie oświadczenie w formie pisemnej.

Zrzeczenie się roszczeń może dotyczyć całości lub części roszczenia, a także odsetek od należności, które przysługują wierzycielowi.

Kiedy nie można zrzec się roszczeń?

Zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń jest wyrazem dobrej woli wierzyciela, dlatego teoretycznie powinno przysługiwać mu zawsze. Istnieją jednak roszczenia, których zgodnie z prawem nie można się zrzec.

Są to między innymi roszczenia pracownicze – osoba zatrudniona nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani nawet przenieść go na innego pracownika czy osobę bliską. Dotyczy to tak samo całości wynagrodzenia, jak i jego części.

Podobnie jest także z roszczeniami alimentacyjnymi na przyszłość. Należą one do tej kategorii roszczeń, których również nie można się zrzec. Inne roszczenia – nie wymienione przez ustawodawcę jako wyłączone z tej możliwości – mogą zostać umorzone poprzez zawarcie porozumienia między stronami.

 

Zrzeczenie się roszczeń przed sądem

Wierzyciel – strona powodowa – ma prawo cofnąć złożony pozew, a także zrzec się związanych z nim roszczeń. Musi w tym celu wystosować odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej jeszcze przed wszczęciem postępowania. Cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem rozprawy jest możliwe bez zezwolenia strony pozwanej.

Czasami jednak sąd może zadecydować o niedopuszczalności cofnięcia pozwu czy zrzeczenia się roszczeń, jeśli czynności te są sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Kiedy sprawa jest już w toku, wierzyciel nadal może zrzec się swoich roszczeń poprzez złożenie stosownego oświadczenia ustnie do protokołu. Przysługuje mu wtedy prawo zrzeczenia się całości (wszelkich) roszczeń lub ich części (przez niego wybranej).

Cofnięcie pozwu a zrzeczenie się roszczeń

Zgodnie z przepisami, pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. Cofnięcie pozwu polega na złożeniu stosownego oświadczenia przed sądem lub za pośrednictwem pisma procesowego.

Cofnięcie pozwu jest równoznaczne z wolą rezygnacji z dochodzenia roszczenia, którego pozew dotyczył. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby w przyszłości założyć taki sam pozew ponownie, przeciwko temu samemu pozwanemu.

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia jest osobnym oświadczeniem, które często składane jest jednak wraz z wnioskiem o cofnięcie pozwu. Jeśli postępowanie jest w toku, a strona pozywająca nie złoży zrzeczenia się roszczenia, to pozew jest w dalszym ciągu rozpoznawany przez sąd pomimo jego wycofania.

Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia nie wymaga zgody pozwanego. Można też złożyć je aż do momentu wydania wyroku.

Istotą oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia jest zapewnienie pozwanego, że już nigdy nie będzie się dochodziło tego roszczenia przeciwko niemu przed sądem – tym właśnie różni się zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych od cofnięcia pozwu.

 

Podsumowanie

Kwestia dochodzenia roszczeń w przypadku wielu zdarzeń zawsze może być cofnięta, w takim scenariuszu jedna ze stron powinna wystosować pisemne oświadczenie, w którym zrzeknie się prawa do dochodzenia roszczeń.

Przykłady:

  • przyjęcie zadośćuczynienia od sprawcy wypadku,
  • odrzucenie przez pracownika wszelkich roszczeń od pracodawcy,
  • spadkobierca, który zdecyduje się wystosować oświadczenie o odrzuceniu spadku,
  • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń w przypadku przeniesienia prawa przez Nadawcę na Adresata,
  • itd.

Przykładów jest naprawdę sporo i nie sposób je wszystkie tutaj wymienić…

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze