Jak napisać Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR PDF

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? Służebność osobista znajduje zastosowanie w okolicznościach przekazywania majątku (nieruchomości) kolejnym pokoleniom. Jest to szczególny mechanizm, mający na celu ochronę prawa do dożywotniego korzystania z części lokalu, na przykład z kilku pomieszczeń. 

Wprowadzenie

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przykladSłużebność mieszkaniowa bywa kłopotliwa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości chce ją sprzedać. Na szczęście, zniesienie służebności osobistej jest możliwe zarówno za zgodą osoby objętej tym prawem, jak i bez jej zgody (na drodze sądowej).  Sprawdź, jak wykreślić z księgi wieczystej służebność mieszkania lub inną służebność i pobierz przygotowany przez nas wzór oświadczenia o zrzeczeniu się służebności:

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przyklad

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności wzór

Na czym polega służebność osobista (mieszkania)?

Służebność mieszkania, inaczej służebność osobista, to prawo opisane w Kodeksie cywilnym:

Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). – artykuł 296 Kodeksu cywilnego. 

Co artykuł ten oznacza w praktyce? Służebność osobista ma za zadanie chronić osoby związane z mieszkaniem, dając im prawo do dożywotniego użytkowania nieruchomości. Ze służebnością mieszkania mamy do czynienia w sytuacji przekazania majątku przez rodziców lub dziadków dzieciom, bądź wnukom. 

Nabywcy – osoby, które nabywają w ten sposób prawo własności nieruchomości – mogą korzystać z niej jako właściciele, czyli użytkować ją, wynajmować, a nawet sprzedać. W tym samym czasie ogranicza ich jednak prawo osób uprawnionych ze służebności.

Ci mają bowiem dożywotnią możliwość korzystania z określonej części mieszkania, na przykład jednego lub kilku pokoi, kuchni, korytarza i łazienki. 

Problematyczny jest również fakt, że służebność osobista podlega wpisaniu do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Właściciel lokalu nie sprzeda go więc żadnemu nabywcy, próbując zataić taką informację.

Rozwiązaniem problemu jest zniesienie służebności mieszkania, mogące nastąpić za zgodą uprawnionego poprzez zrzeczenie się służebności lub na drodze sądowej, na wniosek właściciela nieruchomości. 

 

Zniesienie służebności mieszkania za zgodą uprawnionego

Służebność osobistą można znieść w dowolnym momencie za zgodą osoby uprawnionej. Właściciel mieszkania nie musi czekać więc na wygaśnięcie służebności, które następuje z chwilą zgonu uprawnionego ze służebności.

Jeśli między stronami panuje zgoda, problem rozwiąże pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się służebności. Dokument może sporządzić jednak wyłącznie osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. 

Warto pamiętać przy tym, że samo pismo oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości nie wystarczy, bowiem doprowadzenie sprawy do końca wymaga usunięcia zapisów dotyczących służebności z księgi wieczystej.

Tymczasem, aby wykreślenie służebności z księgi wieczystej było możliwe, oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa musi przyjmować formę aktu notarialnego lub oświadczenia z poświadczonym notarialnie podpisem.

W przypadku chęci zbycia nieruchomości, umowę sprzedaży i oświadczenie o zrzeczeniu się służebności można uwzględnić w jednym akcie notarialnym.

Jak zrzec się służebności mieszkania?

Aby zrzec się służebności mieszkania i dopełnić wszystkich związanych z tą sprawą formalności, należy wypełnić wzór oświadczenia o zrzeczeniu się służebności i udać się z nim do kancelarii notarialnej, by podpisać w obecności notariusza oświadczenie.

Pismo uwzględnia między innymi dane osobowe uprawnionego ze służebności czy właściwą treść oświadczenia o zrzeczeniu się służebności. Dokument podpisuje się w obecności notariusza. 

W przypadku zniesienia służebności za zgodą uprawnionego, sprawę można załatwić poprzez:

 • przekazanie notariuszowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się praw do nieruchomości,
 • poprzez sporządzenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, zawierającego wniosek o wykreślenie służebności z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości,
 • poprzez przekazanie oświadczenia o zrzeczeniu się służebności w akcie notarialnym sprzedaży mieszkania.

Nie wolno zapominać również o konieczności wprowadzenia zmian do księgi wieczystej. Zrzeczenie się służebności będzie bowiem bez znaczenia, jeśli dotyczące jej zapisy nie zostaną usunięte z KW.  Ze stosownym wnioskiem do może wystąpić sam notariusz przyjmujący oświadczenie. 

 

Zniesienie służebności osobistej na drodze sądowej

Osoba uprawniona do służebności gruntowej lub mieszkaniowej nie zawsze zgadza się na jej dobrowolne zniesienie. To nie oznacza jednak, że właściciel gruntu bądź mieszkania nie ma żadnej możliwości zniesienia tej służebności, choć jest to proces trudny i skomplikowany. 

Właściciel nieruchomości może wnioskować o zniesienie służebności gruntowej lub służebności mieszkania:

 • w zamian za rentę, 
 • w związku ze zmianą stosunków,
 • gdy służebność utraciła dla nieruchomości wszelkie znaczenie

1. W pierwszym przypadku właściciel mieszkania odnosi się do artykułu 303 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.

Przepis ten oznacza, że uprawniony musi wykorzystywać swoje prawa w sposób naganny, czyli rażąco wykraczać poza zasady współżycia społecznego,  naruszając mir domowy pozostałych domowników i/lub sąsiadów.

Będą to zatem okoliczności, w których uprawniony nadużywa alkoholu lub innych środków odurzających, a także stosuje przemoc, agresję, groźby lub inne naganne zachowania.

Co więcej, naganne zachowanie uprawnionego musi mieć charakter powtarzający się i obiektywnie rażący. Jeśli spełnione będą wszystkie te warunki, sąd orzeknie o wysokości renty dla uprawnionego na podstawie:

 • wartości nieruchomości,
 • zakresu prawa do korzystania z nieruchomości w ramach służebności osobistej.

2. Drugi przypadek możliwości zniesienia służebności opisuje artykuł 294 Kodeksu cywilnego:

Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej.

Owa zmiana stosunków może dotyczyć:

 • zmiany stosunków ekonomicznych, 
 • zmiany stosunków gospodarczych,
 • zmiany stosunków dotyczących nieruchomości. 

Zmiana stosunków, o której mówi przepis, nie odnosi się jednak do pogorszenia relacji osobistych pomiędzy właścicielem mieszkania a uprawnionym.

3. Ostatni popularny przypadek zniesienia służebności na drodze sądowej określa artykuł 295 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.”

Dotyczy to sytuacji, w której przesłanki ustanowienia służebności gruntowej lub np. mieszkaniowej przestaną istnieć.

 

Podsumowanie

Podstawa prawna:

Art. 246. – [Oświadczenie o zrzeczeniu się] – Kodeks cywilny.

§ 1.Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej.

§ 2.Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze