Wniosek o remont / utwardzenie drogi gminnej – WZÓR + instrukcja

Jak napisać skuteczny wniosek o remont drogi gminnej? rzecz jasna obowiązkiem zarządcy drogi jest utrzymywanie dróg publicznych w dobrym stanie technicznym. W praktyce – w związku z ograniczonym budżetem – najczęściej na bieżąco remontowane są tylko drogi główne, inne zaś gmina naprawia dopiero po zgłoszeniu ich we wniosku przez samych mieszkańców.

Wstęp

wzor-pismaWarto sporządzić więc odpowiednie pismo do gminy w sprawie drogi, która jest w złym stanie technicznym. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o remont drogi gminnej, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o remont drogi gminnej wzór

wniosek-o-remont-drogi-gminnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o remont drogi gminnej – wzór

Wniosek o utwardzenie drogi gminnej wzór

wniosek-o-utwardzenie-drogi-gminnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o utwardzenie drogi gminnej wzór

Gdzie złożyć wniosek o remont drogi gminnej?

Jeżeli mamy do czynienia z drogą gminną, w sprawie jej remontu należy udać się do właściwego dla miejsca jej położenia urzędu, a dokładnie do wójta (lub burmistrza/prezydenta miasta). Jego zadaniem jest bowiem zarządzenie drogami gminnymi, czyli ich budowa, remonty, przebudowy, utrzymanie oraz ochrona.

Co więcej, zarządzanie drogami gminnymi zalicza się do zadań własnych gminy, dlatego ta powinna zajmować się budową niezbędnych dróg oraz naprawianiem ulic, które takich działań wymagają. Jeśli sama nie jest świadoma takiej potrzeby, powinna podjąć działania na skutek interwencji swoich mieszkańców.

Kto może złożyć wniosek o remont drogi gminnej?

Prawo budowlane i Ustawa o drogach publicznych mówią o tym, iż to zadaniem zarządcy drogi jest bieżące kontrolowanie stanu technicznego sieci drogowej oraz odpowiednio szybkie reagowanie na jej uszkodzenia poprzez planowanie prac remontowych.

W pierwszej kolejności naprawy dokonywane są na drogach głównych, inne zaś zgłaszają zwykle mieszkańcy. Wniosek o remont drogi gminnej może złożyć każdy, w tym nawet osoba, która nie mieszka przy danej ulicy.

Dla szybszej reakcji warto jednak zadbać, aby petycja o remont drogi gminnej została podpisana przez wielu mieszkańców. W praktyce takie wnioski są bowiem znacznie częściej rozpatrywane pozytywnie.

Wniosek o naprawę drogi powinien wskazywać przy tym jedną osobę, która będzie reprezentowała wszystkich wnioskujących mieszkańców. Podanie danych osobowych i teleadresowych ułatwi bowiem kontakt i negocjacje pomiędzy mieszkańcami a przedstawicielem gminy.

Kiedy wniosek o naprawę drogi gminnej będzie rozpatrzony pozytywnie?

Warto wiedzieć, że nie każde uszkodzenia drogi będą uznane za wymagające szybkiej naprawy. Wniosek o naprawę drogi gminnej może zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli jej droga będzie charakteryzowała się złym stanem technicznym. Według różnego typu dokumentów, pilnych prac remontowych nie będą wymagały:

 • zniszczone krawężniki,
 • niewielkie spękania nawierzchni,
 • koleiny o niedużej głębokości.

Podobne uszkodzenia nie powodują realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze, a co za tym idzie, nie wymagają natychmiastowych działań. Gmina powinna ująć je w swoim budżecie remontowym, ale prawdopodobnie nie prędko rozpocznie naprawę.

Co więcej, jeśli mieszkańcy będą próbowali wymusić na gminie rozpoczęcie remontu, to doprowadzą jedynie do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń dotyczących maksymalnej prędkości czy tonażu pojazdów na danej drodze. Zarządca będzie bowiem starał się maksymalnie długo unikać korzystania z funduszy remontowych.

Uzasadnienie remontu drogi gminnej musi wskazywać więc na jej zły stan, będący jednocześnie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wniosek o remont powinien zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli droga posiada:

 • liczne ubytki,
 • głębokie koleiny,
 • wykruszenia przy krawędziach.

Wniosek o remont drogi gminnej można poprzeć także dokumentacją fotograficzną, choć w praktyce nie jest to niezbędne, gdyż częścią rozpatrywania wniosku przez zarządcę jest skontrolowanie drogi przez inspektora. Ten, udając się na miejsce z ramienia gminy, przeprowadza kontrolę i ocenia rzeczywisty stopień uszkodzenia jezdni oraz chodników.

Wniosek o utwardzenie drogi gminnej

Obowiązkiem gminy jest nie tylko remontowanie zniszczonych dróg, ale także utrzymywanie ich przejezdności. Jeśli więc mamy do czynienia z drogą ziemną, możemy złożyć wniosek o utwardzenie drogi.

Warto pamiętać przy tym, że budżet gminny rzadko pozwala na wyłożenie dróg kostką czy wylanie mieszanki asfaltowej. Sporządzając wniosek lepiej zaproponować więc tańsze rozwiązanie w postaci utwardzenia kruszywem, bądź gruzem.

Choć ostateczna decyzja o sposobie rozwiązania problemu, zawsze należy do samego zarządcy. Jeśli posesje położone przy drodze posiadają utwardzone betonem lub kostką podjazdy, w piśmie można zawrzeć prośbę o ograniczenie zmian wysokościowych nawierzchni.

Jak napisać pismo o naprawę drogi gminnej?

Pismo o naprawę drogi gminnej warto sporządzić z zachowaniem zasad formalnych. Niezbędne dane do takiego wniosku to przede wszystkim:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby wnioskującej (przedstawiciela mieszkańców),
 • określenie adresata wniosku, czyli zarządcy drogi (gminy).

W treści pisma należy dokładnie określić, o remont jakiej ulicy wnioskujemy. Jeśli wniosek dotyczy utwardzenia części drogi, konieczne jest sprecyzowanie, o jaki odcinek chodzi. Niezbędnym elementem pisma jest także uzasadnienie prośby o remont lub zmianę nawierzchni.

Warto podkreślić, że zły stan techniczny drogi uniemożliwia bezpieczny przejazd, nawet przy bardzo niskiej prędkości.

Podsumowanie

 • Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) przez drogę należy rozumieć budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.
 • Na podstawie § 20 ust. 11 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: Do zarządcy drogi należy w szczególności: wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających nawierzchni drogi.
 • Z prośbą o remont drogi gminnej czy też innego rodzaju drogi wystąpić może każda osoba i nie musi ona nawet zamieszkiwać przy ulicy do remontu!
 • Zwracając się z prośbą o remont drogi do zarządcy dróg, czasem warto, aby wniosek poparli także mieszkańcy, będzie on miał wtedy większą siłę przebicia. Można po prostu pod wnioskiem zebrać podpisy mieszkańców, którzy także z głównym wnioskodawcą występują z prośbą o remont.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze