Pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie WZÓR

Jak napisać pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie? Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia to korzystne rozwiązanie zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela. Dzięki zawarciu stosownej umowy przerwany zostaje bieg przedawnienia zobowiązania, a strony mogą ustalić między sobą nowy sposób i termin uregulowania należności. 

Wstęp

pisemne-zobowiazanie-do-splaty-okreslonej-kwoty-w-okreslonym-czasie-wzor-pdf-docJak sporządzić takie oświadczenie? aby miało ono moc prawną i zabezpieczało interesy dłużnika jak i wierzyciela, powinno zawierać w swojej treści kilka niezbędnych klauzul i informacji. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisemnego zobowiązania do spłaty długu, który pobierzesz poniżej:

Pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie wzór

pisemne-zobowiazanie-do-splaty-okreslonej-kwoty-w-okreslonym-czasie-wzor-pdf-doc

Pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie WZÓR

Czym jest zobowiązanie do spłaty długu?

Pisemne zobowiązanie do spłaty długu to oświadczenie dłużnika o zamiarze uregulowania należności ze wskazaniem terminu i sposobu, w jaki to nastąpi. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć skierowania windykacji na drogę sądową, dlatego jest korzystne dla obu stron. 

Dzięki porozumieniu w sprawie spłaty długu nie dochodzi do procesu sądowego – kosztownego i stresującego – ani do egzekucji komorniczej, w trakcie której komornik może zastosować narzędzia przymusu, takie jak zajęcie konta bankowego czy zlicytowanie majątku. 

Pisemne zobowiązanie do zapłaty pozwala wyjść z długu stopniowo, unikając przy tym wpadania w spiralę zadłużenia. Jest to także rozwiązanie ugodowe, znacznie mniej stresujące i mniej kosztowne dla obu stron. 

W jakich sytuacjach znajduje zastosowanie pisemne zobowiązanie do spłaty długu?

Pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie może znaleźć zastosowanie zarówno w relacjach pomiędzy osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami.

W pierwszym przypadku odnosi się najczęściej do zaciągniętych prywatnie pożyczek czy zaległości z tytułu najmu. Natomiast w drugim przypadku wiąże się zazwyczaj z utratą płynności finansowej firmy.

Niezależnie od okoliczności, pisemne zobowiązanie do spłaty długu jest korzystne i dla wierzyciela, i dla dłużnika. 

Dzięki niemu wierzyciel otrzymuje gwarancję uregulowania należności w określonym terminie i w określonej kwocie. Jeśli dłużnik nie spełni swojego zobowiązania, jego pisemne zobowiązanie do uregulowania należności będzie dla wierzyciela podstawą dochodzenia spłaty w sądzie. 

Z kolei dłużnik korzysta na takim rozwiązaniu ze względu na fakt, że może uniknąć stresującego postępowania sądowego i windykacji komorniczej. Porozumienie pozwala mu rozłożyć dług na raty, które jest w stanie spłacić bez zaciągania kolejnych pożyczek. 

 

Co powinno zawierać pisemne zobowiązanie do spłaty zadłużenia?

Pisemne zobowiązanie dłużnika do spłaty zadłużenia musi zawierać kilka niezbędnych elementów, takich jak:

 • oznaczenie stron porozumienia,
 • oznaczenie zobowiązań dłużnika, które mają być przedmiotem porozumienia,
 • określenie warunków spłaty zobowiązania objętego porozumieniem,
 • określenie sankcji (kar) w przypadku niedotrzymania warunków spłaty zobowiązania objętego porozumieniem.

Do sporządzenia stosownego dokumentu poleca się wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy spłaty zobowiązania. W druku należy uwzględnić co najmniej:

 • oznaczenie stron: imię i nazwisko wierzyciela i dłużnika, nazwę firmy czy określenie nazwy spółki, adres wierzyciela i dłużnika, adres siedziby prowadzonej działalności, numer PESEL wierzyciela i dłużnika lub numer NIP, wskazanie osoby reprezentującej wierzyciela lub dłużnika (w przypadku spółek)
 • oznaczenie zobowiązań dłużnika, które mają być przedmiotem porozumienia, czyli oświadczenie dłużnika o byciu dłużnikiem wierzyciela w zakresie określonego długu – przyznanie się do zadłużenia o określonej wysokości oraz wskazanie, z czego wynika dług np. faktura, umowa,
 • określenie warunków spłaty zobowiązania objętego porozumieniem – wskazanie sposobu spłacenia zobowiązania przez dłużnika, nowego terminu spłaty, płatności ratalnych wnoszonych w określonych terminach,
 • zobowiązanie dłużnika do terminowego regulowania należności objętych porozumieniem,
 • określenie sankcji w przypadku niedotrzymania warunków spłaty zobowiązania objętego porozumieniem, czyli wskazanie konsekwencji za niewywiązywanie się z warunków porozumienia (brak terminowych spłat), na przykład skierowanie sprawy na drogę sądową w przypadku 7-dniowego opóźnienia, obowiązek spłaty zadłużenia z odsetkami. 
 • postanowienia końcowe, czyli opis sposobu wprowadzania zmian w porozumieniu czy sposobu dokonania i właściwości sądu w przypadku sporu, na przykład obowiązek wprowadzania zmian w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wskazanie na sądowe rozwiązywanie sporów związanych z zawarciem porozumienia lub z zadłużeniem. 

Wypełniony wzór oświadczenia zobowiązania należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na dokumencie muszą znaleźć się podpisy wierzyciela i dłużnika. 

 

Zobowiązanie do spłaty długu a przedawnienie

Pisemne zobowiązanie dłużnika do spłaty długu jest prawnie wiążące. Ma także wpływ na termin przedawnienia. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego (artykuł 123.) bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Uznanie roszczenia może być dokonane w trzech formach:

 • poprzez uznanie właściwe,
 • poprzez ugodę,
 • poprzez uznanie niewłaściwe. 

Tymczasem uznanie roszczenia w formie porozumienia jest umową, w której kwestią sporną pomiędzy stronami nie jest istnienie stosunku prawnego, lecz niepewność co do sposobu lub zakresu jego wykonania.

Strony zawierając porozumienie, czynią sobie wzajemne ustępstwa – dochodzi do uznania roszczenia przez dłużnika wobec wierzyciela. Tym samym przerwany zostaje bieg przedawnienia roszczenia.

Przyjęte zostają natomiast ustalone na nowo zasady spłaty zadłużenia. 

Na co warto zwrócić uwagę zawierając porozumienie w sprawie spłaty długu?

Dłużnik decydujący się na pisemne zobowiązanie o spłacie długu powinien pamiętać, że jeżeli nie dopełni swojego obowiązku, wierzyciel będzie miał prawo wystąpić do sądu z pozwem o orzeczenie obowiązku spłaty.

Później – posiadając wyrok lub nakaz zapłaty – może zlecić egzekucję komornikowi, który przystąpi do zajęcia majątku dłużnika, na przykład konta bankowego lub wynagrodzenia. 

Aby pisemne porozumienie w sprawie spłaty długu było korzystne dla dłużnika, ten powinien dopilnować zawarcia w nim takich ustaleń, którym faktycznie jest w stanie sprostać.

Jeśli ustalone pomiędzy stronami raty zadłużenia okazują się zbyt wysokie, dłużnik musi kontynuować negocjacje. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze