Oświadczenie o spłacie pożyczki WZÓR

Jak napisać oświadczenie o spłacie pożyczki? Każdy dłużnik, który spłacił już swoje zobowiązanie na rzecz wierzyciela (pożyczka), ma prawo żądać od wierzyciela pokwitowania, czyli oświadczenia o spłacie długu. Wynika to z obowiązku wierzyciela do „współdziałania przy wykonaniu zobowiązania” i z zapisów Kodeksu cywilnego. Natomiast granice tego obowiązku określa treść zobowiązania, zasady współżycia społecznego oraz cel społeczno-gospodarczy i ustalone zwyczaje.

Wstęp

oswiadczenie-o-splacie-pozyczki-wzor-pdf-docCo powinno zawierać oświadczenie o spłacie długu? w oświadczeniu takim powinno znaleźć się kilka niezbędnych klauzul i informacji, dzięki którym oświadczenie spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o spłacie pożyczki wzór

oswiadczenie-o-splacie-pozyczki-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o spłacie pożyczki wzór

Po co dłużnikowi oświadczenie o spłacie długu?

Oświadczenie o spłacie zadłużenia, czy inaczej pokwitowanie spłaty długu, to sposób na udowodnienie wykonania zobowiązania. Po stronie dłużnika leży obowiązek udowodnienia spełnienia świadczenia.

Chociaż może on próbować wykazać taki fakt innymi sposobami, to jednak pokwitowanie wydane przez wierzyciela jest środkiem do tego najdogodniejszym.

Jeśli dłużnik posiada oświadczenie o spłacie zobowiązania, to pojawia się domniemanie, że zobowiązanie dłużnika zostało wykonane. Dłużnik, przedstawiając takie pokwitowanie przerzuca ciężar dowodu na wierzyciela – to on musi wykazać, że świadczenie nie zostało spełnione zgodnie z treścią zobowiązania.

Warto wiedzieć, że pokwitowanie spłaty pożyczki nie jest oświadczeniem woli, lecz oświadczeniem wiedzy. Celem sporządzenia takiego dokumentu jest potwierdzenie faktu.

Pismo nie wpływa też na ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami. Jedyną funkcję, jaką pełni takie oświadczenie, jest ułatwienie dłużnikowi udowodnienie, iż spełnił on świadczenie (przekazał pożyczkodawcy pieniądze).

Dokument może okazać się pomocny na przykład w postępowaniu komorniczym.

 

Oświadczenie o spłacie długu nie jest wydawane automatycznie

Chociaż wierzyciel ma obowiązek wystawić dłużnikowi pokwitowanie spłaty długu, to nie musi robić tego automatycznie, a jedynie na wniosek dłużnika.

Dłużnik może natomiast zgłosić takie żądanie w chwili spełnienia świadczenia lub później. Żądanie pokwitowania nie jest uwarunkowane żadnym terminem.

Wierzyciel może – w pewnych okolicznościach – odmówić wystawienia pokwitowania.

Żądanie dłużnika będzie nieuzasadnione między innymi w przypadku zwyczajowego odstępowania od wydawania pokwitowania czy też w przypadku, gdy oświadczenie to jest faktycznie zbyteczne dłużnikowi – ma charakter szykany.

Co powinno zawierać oświadczenie o spłacie zobowiązania?

Pokwitowanie spłaty zobowiązania nie może być w swojej treści zbyt ogólne. Do sporządzenia takiego dokumentu, warto wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o spłacie pożyczki, uwzględniający:

  • dane stron umowy:
    • oznaczenie osoby wierzyciela (pożyczkodawca),
    • oznaczenie osoby dłużnika (wskazujemy pożyczkobiorcę),
  • wskazanie tytułu zadłużenia (np. umowa pożyczki nr.),
  • wskazanie spłaconej kwoty,
  • określenie daty i miejsca przyjęcia świadczenia,
  • potwierdzenie faktu spełnienia świadczenia.

Wypełniony wzór oświadczenia o spłacie zobowiązania powinien także zostać podpisany przez wierzyciela przyjmującego świadczenie. Pokwitowanie może zawierać również oświadczenie o sposobie zarachowania spełnionego świadczenia.

Takie rozwiązanie jest wskazane w przypadku, kiedy wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika spełnienia kilku zobowiązań. To dłużnik posiada uprawnienie to wskazania, który dług powinien być zaspokojony w pierwszej kolejności.

 

Czasami to jednak wierzyciel zamieszcza oświadczenie o sposobie zarachowania świadczenia w treści pokwitowania. Jeśli dłużnik przyjmuje je bez zastrzeżeń, przesądza to o przyjęciu wybranego przez wierzyciela sposobu zarachowania świadczenia i pozbawia dłużnika możliwości wskazania innego sposobu.

Warto podkreślić, że dłużnik – o ile ma w tym swój interes – może żądać pokwitowania spełnienia świadczenia w formie szczególnej. Będzie to na przykład dokument z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zgodnie z zapisami art. 462 Kodeksu cywilnego, koszty wydania takiego pokwitowania ponosi dłużnik:

§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

Wierzyciel może podważyć prawdziwość własnego oświadczenia

Ponieważ pokwitowanie jest oświadczeniem wiedzy, jest też dokumentem prywatnym z punktu widzenia prawa procesowego. Oznacza to, że stanowi potwierdzenie, iż osoba, która podpisała takie oświadczenie, również sama je złożyła.

Jednocześnie dokumenty tego typu nie korzystają z domniemania prawdziwości oświadczeń w nich zawartych, stąd osoby mające w tym swój interes prawny mogą dowodzić, że treść oświadczenia nie odpowiada stanowi rzeczywistemu.

Prawo jest jednak po stronie dłużnika i to wierzyciel w takich okolicznościach musi udowodnić, że wystawione pokwitowanie nie jest zgodne z prawdą.

Sytuacja wygląda podobnie również z perspektywy dłużnika, który ma szansę udowodnić uregulowanie długu na wiele sposobów, nie tylko za pomocą pokwitowania.

Dowodem faktu wykonania zobowiązania może być zeznanie świadków czy inny dokument, który potwierdza spłatę zadłużenia (np. faktura). Na takiej samej zasadzie wierzyciel również może dowodzić faktu, że zobowiązanie (np. umowa pożyczki) nie zostało wykonane, nawet jeśli dłużnik posiada pokwitowanie.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 720. – Umowa pożyczki – Kodeks cywilny.

§ 1.Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2.Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , , ,

O autorze