Czy komornik może pobrać opłatę za przelew alimentów?

Dzień dobry. Piszę w sprawie pobrania kosztów komorniczych przy przelewie alimentów. Chciałam spytać się: czy otrzymując alimenty na córkę w wysokości 500 zł przelewem bankowym od komornika, czy komornik może pobrać opłatę ode mnie jako wierzyciela? pomniejszając kwotę alimentów na dziecko o 65 zł? co w tej sytuacji?

Kto ponosi koszty komornicze przy ściąganiu alimentów? to chyba raczej dłużnik powinien taki koszt ponosić? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź od Pani.


Potrącanie kosztów komorniczych z kwoty alimentów

Witaj, w przypadku zaległości w regulowaniu bieżących alimentów rodzic sprawujący codzienną opiekę nad uprawnionym do alimentów dzieckiem ma prawo wystąpić do komornika z wnioskiem egzekucyjnym.

Zasadą prowadzonej egzekucji jest ściągnięcie należności od dłużnika alimentacyjnego bez większego angażowania drugiej strony postępowania – wierzyciela (zazwyczaj dziecko reprezentowane przez matkę/ojca).

Egzekucja alimentów – obowiązki i koszty po stronie uprawnionego do alimentów

Zatem na wierzycielu prócz obowiązku złożenia wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji nie ciążą już żadne obowiązki.

W postępowaniu egzekucyjnym o alimenty, wierzyciel co do zasady nie ponosi też żadnych kosztów. Złożenie wniosku egzekucyjnego nie podlega opłacie.

Uprawniony do alimentacji nie pokrywa również kosztów kancelaryjnych takich jak koszty wysyłanej korespondencji.

Jednakże w praktyce sprawy alimentacyjne i ich egzekucja nie przedstawiają się wcale tak różowo, jak w założeniu miał to ustawodawca.

Już samo przymusowe dochodzenia zapłaty należnych świadczeń jest rzeczą przykrą. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy dłużnik alimentacyjny uchyla się od zapłaty również przed komornikiem, ukrywając dochód, pracując na czarno lub wówczas, kiedy po prostu nie posiada żadnego majątku.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego przy bezskutecznej egzekucji

Bezskuteczność egzekucji alimentów, to również żadna ulga rodziców, którzy samodzielnie muszą troszczyć się o sprawy materialno-bytowe dzieci po przekroczeniu progu dochodowego przewidzianego na jednego członka rodziny w ramach świadczeń zastępczych – alimenty z tzw. Funduszu Alimentacyjnego.

Kryterium dochodowe – 725 zł na osobę – nie trudno przekroczyć. Od lipca 2019 roku kwota ta ma wzrosnąć do 800 zł, co też niestety nie wywołuje zbytniego zachwytu.

Egzekucja komornicza, a kolejność zaspokojenia roszczeń

Wracając jednak do kwestii, o którą pytasz, to niestety pomimo założeń, że egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie powinna wiązać się z kosztami po stronie uprawnionego do alimentacji, to niestety nawet wówczas, gdy komornikowi uda się odnaleźć majątek dłużnika, to nie jest to jednoznaczne z uzyskaniem zaspokojenia.

To o czym piszę, znajduje odzwierciedlenie w art. 1025 kpc, który mówi o kolejności zaspokojenia kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji.

W punkcie 1 i 2 §1 niniejszego przepisu zawarto regulacje, że z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, a dopiero na drugiem miejscu należności alimentacyjne.

Może więc dojść do sytuacji, gdy z wyegzekwowanej kwoty w danym okresie przy świadczeniach powtarzalnych do jakich należą alimenty, nie uda się pokryć całej miesięcznej raty, bowiem w pierwszej kolejności komornik pomniejszy ją o naliczone koszty egzekucyjne.

I tak też musi dziać się w twojej sprawie. Dlatego na dziecko nie otrzymujesz od komornika całej kwoty orzeczonej przez sąd, lecz tylko większą jej część.

Egzekucja alimentów, a koszty egzekucyjne

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne.

Wysokość kosztów egzekucyjnych zależeć będzie od sposobu egzekucji. Mówi o tym art. 49 przedmiotowej ustawy.

I tak, w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności:

  • z rachunku bankowego
  • z wynagrodzenia za pracę
  • ze świadczenia z ubezpieczenia społecznego
  • wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego
    komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pomniejszając niestety wyegzekwowaną kwotę, przez co do wierzyciela trafia mniej pieniędzy.

Taki sposób rozliczenia egzekucji nie zwalnia jednak dłużnika z obowiązku pokrycia nieuiszczonej części należności, która w przypadku skutecznej egzekucji zostanie wcześniej czy później zaspokojona. Co mam nadzieje zdarzy się niedługo i w twojej sprawie.

Na koniec podsumowując temat, dodam, że na szczęście pomimo tego, że komornik na chwilę obecną nie przekazuje ci całej zasądzonej przez sąd kwoty miesięcznych alimentów na dziecko to nie ty, jako wierzyciel, tylko ojciec dziecka – dłużnik alimentacyjny ponosi koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozliczenie egzekucji – prośba do komornika o udzielenie informacji

Jeżeli pomimo moich wyjaśnień, nadal nie jesteś pewna, w jaki sposób komornik dzieli wyegzekwowane kwoty, masz prawo zaznajomić się z aktami sprawy egzekucyjnej, w której znaleźć powinno się szczególne rozliczenie.

Możesz również wystąpić do komornika z wnioskiem o udzielenie informacji, co do sposobu dokonywanych rozliczeń.

Jeśli ustalisz, że w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego doszło do błędów lub zaniedbań ze strony komornika, masz prawo złożyć skargę (skarga na czynność komornika).

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze