Witam. Mam pytanie w sprawie przedawnienia roszczenia o świadczenie alimentacyjne. W 2000 r. Komornik Sądowy zawiadomił mnie o wszczęciu egzekucji zaległych alimentów. Alimentów nie spłacałem, gdyż nie miałem stałego miejsca zatrudnienia. W 2013 r. miałem sprawę w sądzie z art.209 p1 k.k. Otrzymałem wyrok sądowy, który się uprawomocnił.

Po upadłości Funduszu Alimentacyjnego zaległe należności w kwocie 34.000 zł. zostają przekazane do Regionalnego Centrum Alimentacyjnego z siedzibą ZUS oddział w Olsztynie. Niedawno (16.04.2018) otrzymałem pismo od Komornika Sądowego z żądaniem spłaty zaległości na rzecz Likwidatora Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 34000 zł plus koszty egzekucyjne w kwocie 5109.15 zł.

Mam 60 lat, jestem bez stałego miejsca zatrudnienia, utrzymuję się z drobnych prac dorywczych, mieszkam u ojca emeryta, którym się opiekuję. Czy w opisanej sytuacji przysługuje mi prawo do przedawnienia roszczenia o świadczenie alimentacyjne?

Czy mogę liczyć na umorzenie długu za alimenty w części lub w całości? Jak mam dalej postępować?


Witam, rzeczywiście nie jest różowo… ale nie ma sytuacji bez wyjścia. Jako 60 – letni mężczyzna wszedł Pan w tzw. wiek emerytalny, istnieje więc nikłe prawdopodobieństwo, że właśnie w tym okresie swojego życia będzie Pan w stanie uregulować swój „stary” dług alimentacyjny.

Podpowiem Panu jednak, jak w Polsce wygląda sprawa przedawnienia roszczeń alimentacyjnych. Napiszę również czym jest umorzenie zaległości alimentacyjnych. Postaram się przedstawić sytuacje, które mogą mieć miejsce w Pana sprawie.

Alimenty – przedawnienie

Co do zasady, w myśl przepisom art. 137 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, roszczenia o poszczególne świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

Dotyczy to min. sytuacji kiedy dłużnikiem jest ojciec, a uprawnionym do alimentacji pełnoletnie dziecko, bowiem jak dalej mówią przepisy kodeksu rodzinnego, czas przedawnienia alimentów ulega zawieszenia  do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Przedawnienie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Pana sytuacja jest nieco inna i inaczej wyglądać będzie możliwość uchylenia się od zapłaty starego długu alimentacyjnego. Pan bowiem jest dłużnikiem nie swoich dzieci lecz tzw. Funduszu Alimentacyjnego, z którego Pana dzieci pobierały świadczenie, by móc utrzymać się, kiedy Pan nie płacił zasądzonych przez sąd alimentów.

I tak jak Pan napisał: Fundusz Alimentacyjne został zlikwidowany ustawą o świadczeniach rodzinnych przyjętą przez sejm w dniu 28 listopada 2008 roku. Fundusz Alimentacyjny przestał istnieć z dniem 1 maja 2004 roku.

Zgodnie z zapisem art. 67 ustawy o świadczeniach rodzinnych egzekucję należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu prowadzi się w dalszym ciągu, aż do ich zaspokojenia.

Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty ściągnięte od osoby zobowiązanej do alimentacji, pozostałe po zaspokojeniu alimentów i należności z tytułu wypłaconej zaliczki.

Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, że wierzytelności Funduszu Alimentacyjnego mimo, że przejęte przez Skarb Państwa (o tym mówi art. 63 ust. 2 niniejszej ustawy) egzekwuje się do czasu ich całkowitego zaspokojenia.

W tym przypadku nie ma więc mowy o przedawnieniu długu alimentacyjnego. Jest Pan dłużnikiem Funduszu Alimentacyjnego, tak więc Pana dług z tytuł zwrotu wypłacanych na Pana dzieci świadczeń nie ulegnie przedawnieniu.

Umorzenie długu w Funduszu Alimentacyjnym

Jednakże, jak wskazuje art. 68 ustawy o świadczeniach rodzinnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, lub osoby zobowiązanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu.

Nie wiem w jakiej Pan jest sytuacji. Nie wiem również dlaczego przez całe swoje życie nie mógł Pan znaleźć stałego zatrudnienia, czy jest to spowodowane problemami zdrowotnymi, nałogiem alkoholowym, czy działo się zupełnie co innego. Jednak ma Pan już 60 lat i tak jak napisałam trudno przyjmować nawet, że zdoła Pan teraz swój dług wobec Funduszu Alimentacyjnego spłacić.

Radzę zatem podjąć starania o umorzenie długu w funduszu alimentacyjnym. Zasadnym jest oczywiście złożenie wniosku o umorzenie należności względem Funduszu Alimentacyjnego. Taki wniosek by spotkał się z przychylnym rozpoznaniem musi zostać właściwie umotywowany.

Warto również zadbać o wiarygodne dowody na poparcie swych twierdzeń. Za pewne nie ma Pan majątku, dlatego do wniosku warto dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku. Jeśli posiada Pan historię lekarską, to również.

Być może o przygotowanie wniosku warto poprosić inną osobę. Proszę pamiętać o działających na terenie całego kraju punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Egzekucja komornicza zaległych alimentów

Z tego co Pan napisał wydaje mi się, że prowadzona obecnie przeciwko Panu egzekucja komornicza zaległych alimentów zostanie na przestrzeni najbliższych miesięcy umorzona z uwagi na bezskuteczność.

Nie ma Pan stałej pracy, nie pisze Pan nic o emeryturze, czy rencie. Nie ma Pan również żadnego majątku, także komornik nie znajdzie możliwość dalszego prowadzenia postępowania.

Na co chce zwrócić uwagę, to to, że mieszka Pan u ojca – jego emerytura oraz majątek nie są zagrożone działaniem komornika. Nie podlegają zajęciu w toku postępowania, którego tylko Pan jest stroną. Pana ojciec nie odpowiada za Pana długi. Długi alimentacyjne nie podlegają również dziedziczeniu.

Na koniec dodam jeszcze, że jeśli Pana wniosek o umorzenie należności względem Funduszu Alimentacyjnego zostanie oddalony, dojdzie do sytuacji kiedy do końca życia będzie miał Pan zagrożenie, że zostanie wszczęte nowe postępowanie egzekucyjne.

Jednakże tak jak już wielokrotnie pisaliśmy w odpowiedzi na pytania naszych czytelników, komornik nigdy nie może zostawić dłużnika bez środków do życia. Komornik zobowiązany jest przestrzegać ograniczeń egzekucji.

Zatem w przyszłości nawet jeśli uzyska Pan prawo do emerytury, komornik zobowiązany będzie pozostawić w Pana dyspozycji kwotę wolną od zajęcia. Ile to będzie? proszę sprawdzić w tym artykule: ile komornik może zabrać z emerytury?

W tym momencie jednak proszę skupić się na przygotowaniu rzetelnego wniosku o umorzenie długu w Funduszu Alimentacyjnym. To co warto wykazać we wniosku, to fakt, że nie posiadał Pan możliwość spłaty dług alimentacyjnego w przeszłości i takowej możliwości obecnie Pan nie ma, ani w przyszłości mieć nie będzie, również z uwagi na swój wiek. Wniosek o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty jest w tej sytuacji niecelowy.

Proszę zatem zadbać o swojej interesy, a nóż widelec może uda się umorzyć zadłużenie w Funduszu Alimentacyjnym. Trzymam kciuki i życzę wszystkiego dobrego!

Wybrane specjalnie dla Ciebie: