Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – WZÓR – termin – OPŁATA

Dziś dowiesz się jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przez ojca jak i przez matkę, jaki jest termin, opłata i jakie dokumenty trzeba skompletować, by pozew o zaprzeczenie ojcostwa mógł zostać rozpatrzony.

Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Jest to rzecz pewna, która nie podlega dyskusji. Inaczej jest z ojcostwem… Przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadziły domniemanie, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, to pochodzi ono od męża matki.

Przepisy jedno, a życie drugie. Dość często bowiem spotykamy się z sytuacjami, kiedy kobieta pomimo pozostawania w związku małżeńskim rodzi dziecko innemu mężczyźnie. Wówczas z automatu Urząd Stanu Cywilnego w akcie urodzenia, jako ojca dziecka wpisuje męża matki.

Aby w akcie urodzenia dziecka znalazł się jego ojciec biologiczny, a nie ten, na którego wskazuje prawo, należy zaprzeczyć ojcostwu.

Jak wygląda sprawa o zaprzeczenie ojcostwa, gdzie złożyć wniosek i jak przygotować wnioski dowodowe – o tym poniżej.

Zaprzeczenie ojcostwa, czy jest możliwe?

Urodzenie innemu mężczyźnie dziecka w czasie trwania małżeństwa niesie za sobą pewne komplikacje. Przede wszystkim dziecko urodzone w czasie trwania związku małżeńskiego, lub w 300 dni po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego uważa się w świetle prawa za dziecko męża matki, ewentualnie byłego męża. Wyjątek stanowić będzie zawarcie przez matkę dziecka jeszcze przed porodem nowego małżeństwa.

Zazwyczaj w interesie obu stron – matki, faktycznego ojca dziecka i domniemanego ojca dziecka będzie uregulowanie kwestii ojcostwa, z którym przecież wiąże się władza rodzicielska – szereg praw i obowiązków, w tym obowiązek utrzymania dziecka.

Zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe na drodze postępowania sądowego.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – wzór

Pozew-o-zaprzeczenie-ojcostwa-wzor

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – WZÓR

Przy czym pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć:

  1. mąż matki
  2. matka dziecka
  3. prokurator
  4. dziecko po dojściu do pełnoletności przez okres 3 lat.

Prawo do żądania zaprzeczenia ojcostwa zostało odebrane biologicznemu ojcu dziecka.

Sprawa sądowa o zaprzeczenie ojcostwa – termin na złożenie pozwu

Z praktyki wiem, że sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, choć nie należą do najmilszych, nie są raczej sprawami skomplikowanymi. Jednakże, aby nie stracić szansy na zaprzeczenie ojcostwa, należy pilnować terminów przewidzianych w ustawie.

Obecnie na złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa domniemany ojciec ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Podobnie matka dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Natomiast dziecko, które wie, że mężczyzna figurujący w jego akcie urodzenia jako ojciec, po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

Zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu nieswojego dziecka

Zaprzeczyć ojcostwu może także mężczyzna, który nie jest mężem matki dziecka, a który je uznał przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Sądem Rodzinnym, konsulem lub innym wyznaczonym organem uważając za swoje.

Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi.

Sprawa o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka toczy się przed Sądem Rodzinnym, na wniosek zainteresowanego.

Ile trwa sprawa o zaprzeczenie ojcostwa?

Sprawę inicjuje wniosek o zaprzeczenie ojcostwa, poparty należnymi dowodami.

W sprawie sąd skupi się na faktach, dlatego dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia należy przedstawić rzetelny materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień stron, wyniku badań DNA.

Na uzasadniony wniosek strony sąd może zlecić wykonanie badania DNA dopiero w toku sprawy sądowej.

Wiążącym w sprawie faktem będzie ustalenie, że mąż matki, ewentualnie uznający dziecko nie jest jego ojcem biologicznym.

Sąd może dopuścić dowód z badania na ojcostwo już na pierwszej rozprawie, jeśli uzna, że powództwo jest zasadne.

Wystarczy więc dobrze przygotować pozew o zaprzeczenie ojca, a w nim zawrzeć wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań wiarygodnych świadków, by sąd zlecił badanie genetyczne, a na kolejnej rozprawie, po otrzymaniu wyników badań,  orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa nie będzie skomplikowana jeżeli stanowisko stron będzie zgodne, a materiał dowodowy będzie potwierdzał zajęte przez nie stanowiska.

Cała sprawa o zaprzeczenie ojcostwa ma szansę zakończyć się na drugim posiedzeniu sądu. Czas trwania sprawy zależeć będzie jednak od terminów danego sądu. W małych sądach sprawy trafiają na wokandę dość szybko – miesiąc – półtora od dnia wniesienia pozwu bez braków formalnych, w dużych sądach na sprawę można czekać nawet kilka miesięcy.

Zaprzeczenie ojcostwa, jakie dokumenty?

Tak jak napisałam powyżej, postępowanie dowodowe jest kluczową kwestią w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania ojcostwa.

Podstawowym dowodem będą:

  • zeznania stron, które potwierdzają lub zaprzeczają istnieniu łączących ich relacji intymnych
  • zeznania świadków, w tym faktycznego ojca dziecka lub osób, które posiadają wiedzę na temat sytuacji życiowej (również intymnej) stron postępowania
  • wyniki przeprowadzonych badań na ojcostwo
  • nagrania rozmów telefonicznych
  • wydruki zdjęć.

Zainteresowany zaprzeczeniem ojcostwa może złożyć wniosek do sądu, by ten zlecił wykonanie badań DNA.

Przedstawione przez stronę dowody powinny być przemyślane, bowiem mają one pomóc obalić, domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto jest jej mężem.

Przepisy ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazują bowiem jednoznacznie, iż okoliczność, że matka dziecka obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Zatem należy ważyć moc przekładanych dowodów, pamiętając, że dowód z badań DNA będzie znacznie mocniejszy niż zeznania koleżanki, czy kolegi.

Zaprzeczenie ojcostwa z udziałem prokuratora

Zgodnie z art. 86 krio powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Co najważniejsze prokuratora nie obowiązuje sześciomiesięczny termin do wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, dlatego strona, która została z jakichś przyczyn zablokowana w dochodzeniu swoich racji, np. na skutek przekroczenia powyższego terminu, ma prawo zwrócić się do prokuratora, by ten wystąpił do sądu z właściwym pozwem.

Natomiast prawem prokuratora jest żądanie ustalenia rzeczywistego pochodzenia dziecka i prawidłowego ukształtowania prawa do alimentacji i dziedziczenia.

Warto przeczytać: Wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przez ojca

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze