Umowa na zastępstwo WZÓR do wypełnienia

Jak napisać umowę na zastępstwo? umowa na zastępstwo to jeden z typów umowy o pracę na czas określony. Można zawrzeć ją w przypadku urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca ma możliwość zachowania ciągłości pracy w zakładzie.

Wstęp

umowa-na-zastepstwo-wzor-pdf-docCo jeszcze warto wiedzieć na temat umowy na zastępstwo i jak ją sporządzić, aby spełniała wszystkie formalne wymagania? Aby ułatwić Ci sporządzenie pełnoprawnej umowy na zastępstwo, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, którą pobierzesz poniżej:

Umowa na zastępstwo wzór

Czym jest umowa na zastępstwo?

Umowa na zastępstwo w celu wykonywania pracy to umowa, którą pracodawca zawiera w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, gdzie nowy pracownik musi być zatrudniony na to samo stanowisko i wykonywać te same obowiązki, które wykonuje pracownik zastępowany.

Umowa na zastępstwo jest traktowana przez przepisy w szczególny sposób:

 • umowa nie jest limitowana w kwestii długości trwania,
 • umowa nie jest limitowana w kwestii ilości zawieranych umów.

Umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika nie jest więc limitowana okresem 33 miesięcy lub maksymalnie 3 umowami na czas określony.

Ogromną zaletą umowy o pracę na zastępstwo jest fakt, że z dniem powrotu zastępowanego pracownika umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Zastępstwo wygasa, ponieważ służyło wyłącznie zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania – są to kluczowe okoliczności zawarcia umowy.

*Możliwe jest także rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na mocy porozumienia stron w dowolnym momencie trwania umowy!

Jakie elementy zawiera umowa na zastępstwo?

Umowa o pracę na zastępstwo musi być zgodna z przepisami Kodeksu pracy. Jednym z najważniejszych wymogów jest zatrudnienie pracownika na takim samym stanowisku jak zastępowany pracownik.

Poza tym umowa tego typu powinna zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie stron umowy,
 • rodzaj umowy,
 • data zawarcia umowy,
 • termin rozpoczęcia świadczenia pracy zastępowanego pracownika,
 • warunki pracy i płacy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj pracy,
 • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy z wyszczególnieniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Wypełniając wzór umowy na zastępstwo, pracodawca może określić termin trwania umowy krótszy niż przewidywana nieobecność pracownika.

Z kolei w przypadku, gdy zajdzie konieczność dalszego zatrudniania zastępcy, można podpisać z pracownikiem kolejną taką umowę. Przepisy Kodeksu pracy nie ograniczają bowiem ilości umów na zastępstwo, jakie można zawrzeć z tym samym pracownikiem.

 

Umowa na zastępstwo nie musi wskazywać daty zakończenia stosunku pracy

Z reguły, umowa o zastępstwo zawierana jest na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, spowodowanej urlopem czy chorobą. O ile w przypadku urlopu pracodawca jest w stanie przynajmniej w przybliżeniu określić czas nieobecności pracownika, tak już w przypadku choroby często jest to niemożliwe.

Co do zasady, pracodawca, który zatrudnia pracownika na zastępstwo, powinien wskazać czas trwania takiego stosunku pracy.

Może jednak zamiast konkretnego dnia, wskazać w umowie zapis, że stosunek pracy zawierany jest „na czas nieobecności zastępowanego pracownika”.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Rozwiązanie umowy na zastępstwo następuje najczęściej w wyniku upływu terminu, na jaki została ona zawarta. Strony mają jednak prawo wypowiedzieć umowę na zastępstwo przed wskazanym terminem. Dopuszcza się:

 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub pracodawcy,
 • wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia poprzez złożenie stosownego pisma.

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który zgodnie z przepisami Kodeksu pracy trwa tyle samo, co w przypadku zwykłych umów o pracę na czas nieokreślony. Wynosi zatem:

 • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia na mniej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia na co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące w przypadku zatrudnienia na co najmniej 3 lata.

Przed 2016 rokiem okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosił tylko 3 dni.

Warunki zatrudnienia przy umowie na zastępstwo

Umowa na czas zastępstwa powinna określać rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy, pokrywający się z tym realizowanym przez osobę zastępowaną.

Inne warunki pracy nie muszą jednak pokrywać się z warunkami pracy osoby zastępowanej, stąd pracodawca ma możliwość wyznaczenia pracownikowi na umowie na zastępstwo:

 • innego wymiaru czasu pracy,
 • innej stawki wynagrodzenia,
 • innego poziomu stanowiska, zależnego od poziomu kwalifikacji pracownika,
 • innych zmiennych składników wynagrodzenia.

Pracodawca ma swobodę określenia warunków pracy i płacy dla osoby zastępującej pracownika nieobecnego, ale jest w tym zakresie ograniczony przepisami prawa pracy – warunki zatrudnienia nie mogą być gorsze, niż przewiduje to Kodeks pracy.

 

Czy umowa na zastępstwo chroni kobiety w ciąży?

Przepisy Kodeksu pracy chronią kobiety w ciąży przed zwolnieniem. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony lub nieokreślony, a także w przypadku umowy na okres próbny przekraczający okres 1 miesiąca, jeśli stosunek pracy uległby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży pracownicy, to umowa zostałaby automatycznie przedłużona do dnia porodu.

Niestety, zasada ta nie dotyczy pracownic zatrudnianych na umowie o pracę na zastępstwo. Taka pracownica nie jest zatem objęta ochroną przewidzianą przepisami Kodeksu pracy.

Ile umów o pracę na zastępstwo można zawrzeć z jednym pracownikiem?

W przypadku umów o pracę na czas określony pracodawcę obowiązują limity dotyczące ilości i czasu trwania zawieranych z jednym pracownikiem kontraktów. Zgodnie z przepisami, z jednym pracownikiem można zawrzeć maksymalnie 3 umowy, których łączny czas trwania nie przekracza 33 miesięcy.

Zasady te nie dotyczą jednak umów o pracę na zastępstwo, mimo że należą one do umów o pracę na czas określony.

Oznacza to zatem, że pracodawca może zawierać umowy na zastępstwo z tym samym pracownikiem wielokrotnie. Nie ma również obowiązku przedłużania umowy, kiedy do pracy wróci pracownik nieobecny.

Czy warto zawrzeć umowę na zastępstwo?

Umowa o pracę na zastępstwo nie jest najatrakcyjniejszą formą zatrudnienia dla pracownika, jednak czasami – kiedy długo nie może on znaleźć żadnej pracy – warto się na nią zdecydować. Bardzo często zawarcie umowy na zastępstwo prowadzi bowiem do zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony. Dlaczego?

Jeśli osoba pracująca na zastępstwie dobrze się sprawdza. Pracodawca może docenić jej starania i zechcieć zatrzymać ją w zakładzie pracy na dłużej. Wtedy po zakończeniu okresu trwania umowy na zastępstwo pracodawca zaproponuje pracownikowi zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Innym powodem może okazać się rezygnacja pracownika zastępowanego. Jeśli ten w trakcie trwania urlopu czy zwolnienia chorobowego zdecyduje się zmienić pracę lub zupełnie z niej zrezygnować, w firmie zwolni się miejsce. Najlepszym kandydatem na stanowisko będzie więc pracownik pracujący na zastępstwie, który ma już doświadczenie na tym stanowisku.

Czy warto więc podejmować pracę na podstawie umowy na zastępstwo? w wielu przypadkach takie rozwiązanie może okazać się bardzo korzystne. Zwłaszcza jeśli pracownik marzy o podjęciu pracy w danym zakładzie, dobrym rozwiązaniem może okazać się krótkotrwałe zatrudnienie na zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności innej osoby zatrudnionej.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze