Wypowiedzenie umowy na zastępstwo WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy na zastępstwo? umowa na zastępstwo to jeden z rodzajów umów o pracę na czas określony. Taki stosunek pracy nawiązuje się w celu zachowania ciągłości pracy w zakładzie w sytuacji, kiedy jeden z pracowników pozostaje nieobecny przez dłuższy okres – np. ze względu na urlop lub zwolnienie lekarskie.

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-na-zastepstwo-wzor-pdf-docUmowa na zastępstwo ma więc charakter tymczasowy i dodatkowo można ją wypowiedzieć w trybie natychmiastowym lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Aby ułatwić Ci wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, które pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo wzór

wypowiedzenie-umowy-na-zastepstwo-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo wzór

Kiedy stosuje się umowę o zastępstwo?

Umowa o zastępstwo to umowa o pracę na czas określony stosowana w celu zastąpienia nieobecnego pracownika pracownikiem nowym lub własnym, pod warunkiem że wykonywana przez niego praca będzie miała taki sam charakter.

Jest to więc rodzaj umowy o pracę zawierany w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, kiedy zachodzi konieczność jego zastąpienia.

Z pewnością, umowa o zastępstwo jest korzystniejsza dla pracodawcy niż dla pracownika. Pozwala mu bowiem zapewnić ciągłość pracy w zakładzie i nie zobowiązuje go do zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony, jak przy zatrudnieniu nowego pracownika.

Nie stosuje się w tym przypadku zasad ograniczenia ilości i czasu trwania umów o pracę na czas określony – umowa na zastępstwo nie wlicza się do limitów wyznaczonych przepisami Kodeksu pracy.

W praktyce umowę na zastępstwo wykorzystuje się w przypadku nieobecności pracownika związanej z:

 • urlopem wypoczynkowym,
 • urlopem macierzyńskim,
 • urlopem rodzicielskim,
 • urlopem wychowawczym,
 • urlopem bezpłatnym,
 • niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą.

Kodeks pracy traktuje taką umowę jako umowę o pracę na czas określony. Co do zasady, okres trwania umowy na zastępstwo nie powinien być więc dłuższy niż okres nieobecności pracownika zastępowanego.

Może być natomiast krótszy.

Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby w razie potrzeby zawrzeć z tym samym pracownikiem kolejną, a nawet kilka kolejnych umów w celu zastępstwa na czas nieobecności zastępowanego pracownika.

 

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Co do zasady, umowa na zastępstwo wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta. Termin ten nie zawsze wskazany jest co do dnia, gdyż ciężko czasem określić termin trwania umowy o zastępstwo, gdy pracownik zastępowany jest na zwolnieniu chorobowym.

W wielu przypadkach umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika zostaje zawarta na czas nieobecności pracownika zastępowanego i wygasa w ostatnim dniu jego urlopu lub w pierwszym dniu jego powrotu do pracy – ma to uzasadnienie praktyczne, bowiem zastępujący pracownik może wtedy przekazać zastępowanemu niezbędne informacje.

Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo nie wymaga dopełniania żadnych formalności. Stosunek pracy wygasa automatycznie, gdy zastępowany pracownik wraca na swoje stanowisko. Strony mogą oczywiście zawrzeć później kolejną umowę, ale nie jest to obowiązkowe.

Do umów na zastępstwo nie stosuje się ograniczeń dotyczących ilości zawieranych umów ani czasu ich trwania. Można więc zawrzeć z tym samym pracownikiem nielimitowaną ilość umów na zastępstwo.

Wypowiedzenie umowy o zastępstwo a prawo

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, obie strony mogą też złożyć wypowiedzenie umowy na zastępstwo w dowolnym momencie trwania stosunku pracy. Wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie.

Umowa na zastępstwo może zostać wypowiedziana:

 • bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik lub pracodawca dopuścili się naruszeń,
 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Umowę o zastępstwo można rozwiązać także za porozumieniem stron, a wtedy pracodawca i pracownik ustalają dowolny termin wygaśnięcia stosunku pracy.

Jeśli wypowiedzenie umowy o zastępstwo następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia, to jest on ustalany na podstawie przepisów Kodeksu pracy, a tym samym jego długość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż przez okres 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo jest uzależniony od całkowitego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Pod uwagę należy brać więc łączny okres zatrudnienia, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy czy zawartej wcześniej umowy.

Może zatem okazać się, że zawierając umowę na zastępstwo, pracownik będzie już uprawniony nawet do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Co ważne, jeśli wypowiedzenie umowy o pracę składa pracownikowi pracodawca, to ma on obowiązek uzasadnienia swojej decyzji. Może ona wynikać z wcześniejszego powrotu do pracy zastępowanego pracownika czy też z niezadowolenia – kiedy pracownik nie spełnia wymagań przełożonego.

Natomiast w przypadku, kiedy to pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę na zastępstwo, uzasadnienie nie jest wymagane.

 

Jak napisać wypowiedzenie umowy na zastępstwo?

Wypowiedzenie umowy zawsze musi przyjmować formę pisemną, dlatego warto przygotować je w oparciu o przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy na zastępstwo.

Dokument uwzględnia m.in. następujące elementy:

 • datę i miejsce wykonywania pracy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • oznaczenie wypowiadanej umowy o pracę na zastępstwo,
 • termin trwania umowy (termin rozpoczęcia świadczenia pracy i zakończenia),
 • wskazanie, czy wypowiedzenie następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo,
 • określenie terminu upływu ewentualnego okresu wypowiedzenia,
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze