Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie WZÓR

Czym jest umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie i jak taką umowę sporządzić? taką umowę zawierają między sobą dwa podmioty gospodarcze: firma transportowa i zarządca, prowadzący własną działalność w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Niekiedy umowa o zarządzanie transportem określana jest także mianem umowy użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych, ale w praktyce polega na świadczeniu usług.

Wstęp

umowa-o-zarzadzanie-transportem-w-przedsiebiorstwie-wzor-pdf-docJak sporządzić taką umowę? w jej treści musi znaleźć się kilka niezbędnych zapisów, dzięki którym umowa spełni wszystkie formalne wymagania i zostanie uznana za pełnoprawną. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego kontraktu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy o zarządzanie transportem, który pobierzesz poniżej:

Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie wzór

umowa-o-zarzadzanie-transportem-w-przedsiebiorstwie-wzor-pdf-doc

Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie wzór

Czym jest umowa o zarządzanie transportem?

Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie to sposób na prawne uregulowanie współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Jest stosowana w branży transportowej, a jej przedmiot stanowi świadczenie usług zarządzania procesami transportowymi firmy.

Stronami umowy o zarządzanie transportem są: firma transportowa i zarządca – osoba, która musi spełniać określone kryteria.

Konieczność zawarcia umowy o zarządzanie transportem wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009, zgodnie z którym podstawowym warunkiem działalności każdej licencjonowanej firmy transportowej jest powołanie lub wyznaczenie co najmniej jednej osoby zarządzającej operacjami transportowymi.

Osoba zarządzająca transportem nie może być jednak osobą przypadkową. Musi posiadać odpowiednie kompetencje, dlatego umowę o zarządzanie transportem nazywa się niekiedy również umową użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych.

 

Jakie warunki musi spełniać osoba zarządzająca transportem?

Aby umowa na zarządzanie transportem była ważna, zarządzający transportem musi:

 • być osobą fizyczną o dobrej reputacji,
 • posiadać kompetencje do wykonywania zadań zarządzającego transportem potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych,
 • mieszkać w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • w sposób rzeczywisty i  ciągły zarządzać operacjami transportowymi przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym, czyli dbać o utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzać umowy i dokumenty transportowe, kontrolować procedury związane z bezpieczeństwem, zajmować się podstawową księgowością i  nadzorować pracę  innych osób.

Poza tym (w przypadku wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki) w dużej firmie osoba zarządzająca transportem musi mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na tym, iż jest jego:

 • pracownikiem,
 • dyrektorem,
 • właścicielem,
 • udziałowcem.

W takich okolicznościach zarządzający transportem musi być osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

Dopuszcza się jednak, aby na określonych warunkach i za zgodą właściwego organu (starostwo lub Główny Inspektor Transportu Drogowego) zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczania zarządzającego transportem zgodnie z wyżej opisaną zasadą, czyli poprzez wyznaczenie osoby, która nie ma rzeczywistego związku z firmą oraz na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.

Z możliwości zatrudnienia zarządzającego transportem na podstawie umowy cywilnoprawnej może skorzystać jednak wyłącznie mikroprzedsiębiorca (przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Mała firma ma możliwość – bez wyznaczania zarządzającego w drodze umowy o pracę – wyznaczyć przez umowę na zarządzanie transportem osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem.

Osoba ta musi spełniać wyznaczone kryteria i nie może kierować operacjami transportowymi w więcej niż 4 różnych firmach, których łączna flota pojazdów liczy więcej niż 50 sztuk.

 

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Wzór umowy o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie może wykorzystać wyłącznie mikroprzedsiębiorca, co wynika z ustawy o transporcie drogowym Dz.U.2019.0.2140.

Mikroprzedsiębiorca definiowany jest natomiast jako firma, która w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat obrotowych spełniała następujące warunki:

 • zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro lub
 • sumy aktywów jej bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro.

Co więcej, mikroprzedsiębiorca zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może wyznaczyć poprzez umowę cywilnoprawną osobę fizyczną, która ma stosowne uprawnienia do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu.

Jak sporządzić umowę o zarządzanie transportem?

Umowa o zarządzanie transportem musi zawierać wszystkie elementy, które uregulują współpracę pomiędzy stronami. Do jej sporządzenia warto wykorzystać gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór – umowa o zarządzanie transportem doc. 

Kontrakt powinien zawierać:

 • oznaczenie przedmiotu umowy – obowiązków zarządcy,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • określenie wynagrodzenia,
 • wskazanie prawa do reprezentowania zleceniodawcy przez zarządcę,
 • uwzględnienie informacji o odpowiedzialności, poufności i zakazie konkurencji,
 • uwzględnienie zapisów o polisie OC.

Sporządzając umowę o zarządzanie transportem, należy uważać, aby nie nosiła ona znamion umowy o pracę. Oznacza to, że dokument ma obligować pracownika do osobistego świadczenia pracy, ale nie może ograniczać swobody jego działalności poprzez:

 • obowiązek świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem,
 • świadczenie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Jeśli w trakcie kontroli działalności przedsiębiorstwa wykryte zostaną jakiekolwiek naruszenia ze strony firmy lub zarządzającego transportem, obie strony muszą liczyć się z perspektywą bardzo wysokich kar finansowych.

 

Podsumowanie

Istnieje zatem możliwość, by wyznaczyć osobę zarządzającą transportem w firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie umowy o pracę.

Aby móc taką umowę sporządzić i zainicjować powierzenie zarządzania transportem drogowym, należy spełnić kilka ważnych warunków, a najważniejszym z nich jest posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy.

Dopiero będąc mikroprzedsiębiorcą można posunąć się do wyznaczenia zarządzającego transportem spełniającego warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Przy czym zarządzający transportem zatrudniony zostaje na podstawie umowy cywilnoprawnej, której wzór zakupisz powyżej, a która często określana jest jako użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Jak się okazuje, zarządzanie transportem drogowym powierzyć można na podstawie umowy cywilnoprawnej osobie, która ma uprawnienia i która będzie działać w sposób ciągły w zakresie transportu drogowego.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4,61 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze