Wniosek o umorzenie, skrócenie i odroczenie prac społecznych

wniosek-o-umorzenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-docJak napisać skuteczny wniosek o umorzenie, skrócenie lub odroczenie prac społecznych? przede wszystkim pismo musi spełnić wymagania prawne jak i formalne, oznacza to, że samodzielne przygotowanie takiego pisma staje się dość trudne. Z tego właśnie względu postanowiliśmy przygotować dla was gotowy do pobrania wzór wniosku, każdy z wniosków pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika!

Wprowadzenie

wazneZgodnie z regulacją art. 83 ustawy kodeks karny sąd może zwolnić skazanego od reszty kary ograniczenia wolności, uznając ją za wykonaną, jeśli ten:

 • odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary
 • przestrzegał porządku prawnego
 • sumiennie wykonywał wskazaną pracę
 • spełnił nałożone na niego obowiązki
 • spełnił orzeczone środki karne.

Aby sąd orzekł zgodnie z wnioskiem skazanego, spełnione muszą zostać wszystkie wymienione wyżej przesłanki – muszą one wystąpić łącznie. Jednak i w tym przypadku sąd może oddalić wniosek skazanego. Dlatego sprawdź, jak przygotować i w jaki sposób uzasadnić wniosek o umorzenie prac społecznych, by sąd orzekł o skróceniu kary.

Kiedy wnioskować o skrócenie prac społecznych?

waznePrace społeczne to kara ograniczenia wolności, którą sąd orzeka w wymiarze od jednego miesiąca do dwóch lat. Powyższe wynika z przepisu art. 34§1 kodeksu karnego, w brzmieniu:

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach.

Natomiast §1a niniejszego przepisu wskazuje, że:

Kara ograniczenia wolności polega na:

1)obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

4)potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Orzeczona kara może zostać skrócona. Wniosek o skrócenie prac społecznych musi zostać złożony we właściwym czasie, o czym traktuje art. 83 kk – skazany powinien odbyć co najmniej połowę orzeczonej kary.

Wniosek o skrócenie prac społecznych wzór

wniosek-o-skrocenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-doc

Wniosek o skrócenie prac społecznych wzór

Dodatkowo spełnione muszą zostać pozostałe przesłanki z art. 83 kk, których istnienie pozwoli sądowi przyjąć, że cele kary w stosunku do niego zostały osiągnięte, bez potrzeby wykonywania jej do końca.

Wniosek o skrócenie, umorzenie lub zmianę kary złożyć może:

 • skazany
 • jego obrońca
 • prokurator
 • kurator sądowy.

Jak uzasadnić wniosek o umorzenie prac społecznych?

wazneJak już wskazałam, o umorzeniu lub skróceniu obowiązku wykonywania prac społecznych orzeka sąd na wniosek skazanego, jego pełnomocnika, prokuratora lub kuratora, a w wyjątkowych przypadkach z urzędu.

Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór

wniosek-o-umorzenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór

Aby wniosek o umorzenie kary prac społecznych został uznany, sąd musi dojść do przekonania, że cele kary w stosunku do skazanego zostały osiągnięte. Ocenie sądu podlegać będą te same okoliczności, które były brane przy orzekaniu samej kary:

 • dotkliwość kary
 • przestrzeganie porządku prawnego panującego w społeczeństwie
 • spełnienie nałożonych prawomocnym wyrokiem obowiązków.

Oprócz tego znaczenie będzie mieć sama postawa skazanego zaprezentowana podczas wykonywania prac społecznych (sumienność nałożonych na niego obowiązków).

Ustawodawca założył bowiem w art. 53 ustawy kodeks karny wykonawczy, że skazany będzie sumiennie wykonywać ciążące na nim obowiązki, a w miejscu pracy lub pobytu przestrzegać będzie ustalonych zasad zachowania, porządku i dyscypliny.

Z uwagi na powyższe, do wniosku dołączyć warto zaświadczenie lub opinię wydaną przez „przełożonego” lub kuratora sądowego.

Ponadto w treści wniosku należy starać się wykazać, że nie ma potrzeby wykonywania pozostałej części kary ograniczenia wolności, ponieważ cele jej zostały osiągnięte, a skazany w przyszłości będzie przestrzegał porządku prawnego.

Argumentem, który pozwoli sądowi wydać korzystne dla skazanego orzeczenia, mogą być obowiązki rodzinne, zawodowe lub plany na przyszłość, które kolidują z obowiązkiem wykonywania prac społecznych.

Wówczas do wniosku o umorzeniu lub skrócenie kary ograniczenia wolności przedłożyć należy zaświadczenia odpowiednich organów, bądź instytucji (zaświadczenie o podjęciu nauki, pracy, oświadczenie o wyjeździe za granicę, kserokopia umowy o pracę, kontraktu itp.).

Warto dodać, że wniosek o skrócenie prac społecznych może wynikać z problemów zdrowotnych, potrzeby sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny lub bliską osobą.

Wówczas okoliczności te powinny zostać poparte odpowiednimi dokumentami (zaświadczenie od lekarza, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej).

Czy można odroczyć wykonywanie prac społecznych?

wazneWniosek o odroczenie prac społecznych może złożyć skazany, który jeszcze nie rozpoczął wykonywania kary na podstawie art. 62 ustawy kodeks karny wykonawczy.

Zgodnie z regulacją §1 niniejszego przepisu:

Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Zatem inaczej niż to ma miejsce przy wniosku o skrócenie kary, skazany może powoływać się wyłącznie na sytuacje rodzinne.

Wniosek o odroczenie prac społecznych wzór

wniosek-o-odroczenie-prac-spolecznych-wzor=pdf-doc-word

Wniosek o odroczenie prac społecznych wzór

Do najczęstszych okoliczności wskazywanych przez skazanych we wnioskach o odroczenie prac społecznych należą:

 • bezrobocie w rodzinie i trudności materialne – skazany jest jedynym żywicielem rodziny
 • choroba dziecka, małżonka/partnera skazanego lub jego rodzica
 • potrzeba sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

Wyjaśnić należy, że wniosek o odroczenie prac społecznych pozwala uzyskać odroczenie kary na sześć miesięcy. Jest to maksymalny okres „odwleczenia” w czasie wykonania kary – sąd może kilka razy odroczyć karę, jednak łączny czas odroczenie nie może przekroczyć sześciu miesięcy.

Niemniej skazany, który pomimo odroczenia kary nadal nie może jej odbyć w dalszej kolejności, może złożyć wniosek o:

 • skrócenie/umorzenie kary
 • przerwę w wykonaniu kary
 • zmianę kary.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze