Wniosek o usunięcie danych osobowych WZÓR

Jak napisać wniosek o usunięcie danych osobowych? wraz z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobych – RODO świadomość istoty ochrony własnych danych osobowych wzrosła, a administratorzy zostali zmuszeni do bezpieczniejszego przechowywania zgromadzonych informacji.

Nie każda firma dostosowała się jednak do nowych zasad, a skutkiem tego są setki maili ze spamem, telefony z nieznanych numerów i niechciane ulotki w skrzynce na listy.

Wstęp

wniosek-o-usuniecie-danych-osobowych-wzor-pdf-docProblem ten da się jednak szybko rozwiązać – wystarczy wystosować do danego podmiotu wniosek o usunięcie danych osobowych. Po ich skasowaniu firma nie będzie miała możliwości przesyłania natrętnych wiadomości w żadnej formie. Jak napisać takie żądanie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o usunięcie danych osobowych wzór

wniosek-o-usuniecie-danych-osobowych-wzor-pdf-doc

Wniosek o usunięcie danych osobowych wzór

Prawo do bycia zapomnianym

Konsument ma prawo do usunięcia danych, a wynika ono bezpośrednio z przepisów RODO. Zgodnie z nimi, każda osoba, której dane są przetwarzane może:

 • sprawdzać te dane,
 • przenosić je,
 • poprawiać,
 • żądać zaprzestania przetwarzania danych.

Pisemne żądanie usunięcia danych osobowych składa się jednak na podstawie szczególnego przepisu – prawa do bycia zapomnianym. Przepis ten pozwala doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorca nie może używać danych osobowych wnioskodawcy, a co za tym idzie – nie może dzwonić do niego, wysyłać maili czy ulotek.

Prawo do bycia zapomnianym opisuje art. 17 RODO. Zgodnie z treścią tego przepisu, osoba, której dotyczą dane, ma prawo żądać ich niezwłocznego usunięcia w pewnych okolicznościach. Administrator ma natomiast prawny obowiązek usunąć te dane bez zbędnej zwłoki.

Kiedy można żądać usunięcia danych?

Warto przytoczyć jednak dokładną treść tego artykułu, aby określić, w jakich sytuacjach konsument ma prawo żądać usunięcia danych osobowych, a kiedy jest to niemożliwe.

Art. 17 ust. 1 RODO – Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Oznacza to, że wniosek o usunięcie danych osobowych RODO można złożyć w przypadku, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane – zasadniczo to administrator powinien je wtedy usunąć, jednak nierzadko to właściciel danych musi przejąć inicjatywę w tej sprawie,
 • nastąpiło cofnięcie zgody – jeśli osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przedstawianie swoich danych, ma prawo żądać ich usunięcia, o ile zgoda była jedyną podstawą przetwarzania danych,
 • złożono sprzeciw – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wykorzystywaniu jej danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem – dotyczy to sytuacji, kiedy administrator nie legitymuje się odpowiednią podstawą prawną, uprawniającą go do przetwarzania danych,
 • przetwarzane są dane dziecka w celu realizacji usługi społeczeństwa informacyjnego.

Prośba o usunięcie danych osobowych będzie zaś bezzasadna w przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym,
 • celów badań naukowych lub historycznych,
 • celów statystycznych,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jak napisać wniosek o usunięcie danych osobowych?

Wniosek o usunięcie danych osobowych nie jest najłatwiejszym do przygotowania pismem. Należy bowiem podać w nim odpowiednią podstawę prawną i uzasadnienie swojego żądania.

Od treści pisma zależy, czy przyniesie ono pożądany skutek. Warto wykorzystać więc gotowy do wypełnienia wzór wniosku o usunięcie danych osobowych.

Pismo uwzględnia:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane administratora danych,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść ze wskazaniem na treść art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • uzasadnienie wniosku, a w nim określenie, jaki był cel przetwarzania danych osobowych, na przykład zapisanie się do newslettera.

Czy administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych?

Uzasadnione żądanie usunięcia danych osobowych z bazy administratora, czyli wniosek złożony przez osobę, która spełnia warunki określone w przepisach, powinien zostać uwzględniony przez administratora.

Ten ma obowiązek podjęcia „rozsądnych” działań, czyli poinformowania administratorów przetwarzających dane osobowe o żądaniu ich usunięcia – w tym również usunięcia kopii danych osobowych i ich replikacji.

Potwierdzenie usunięcia danych osobowych nie jest obowiązkowe. Przepisy nie narzucają na administratora obowiązku powiadomienia o takim fakcie konsumenta.

Co natomiast w przypadku, kiedy administrator nie zastosuje się do wezwania? Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 20 000 000 EUR.

Ma on również prawo nakazać usunięcie danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania, a także nakazać powiadomienie o tych czynnościach odbiorców, którym ujawniono dane osobowe.

Administrator może nie zastosować się do wniosku konsumenta tylko w jednym przypadku: kiedy takie działanie okazałoby się niemożliwe lub gdy wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie parlamentu europejskiego.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze