Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych WZÓR

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych? administratorzy danych na co dzień przetwarzają dane osobowe wielu osób w celu ich identyfikacji, w celach marketingowych czy w innych celach (np. do wykonania umowy), dopuszczonych przepisami. Każda osoba ma jednak prawo do wglądu, poprawiania czy żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.

Wstęp

wycofanie-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-wzor-pdf-docKiedy możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i jak napisać stosowny wniosek w tej sprawie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego wniosku o wycofanie zgody, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wzór

wycofanie-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-wzor-pdf-doc

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wzór

RODO a prawa osób fizycznych

RODO gwarantuje osobom, których dane są przetwarzane, między innymi prawo do:

 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • uzyskania informacji o posiadanych danych i zakresie ich przetwarzania;
 • dostępu do danych osobowych;
 • bycia zapomnianym;
 • złożenia skargi na nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedsiębiorca zawsze ma obowiązek uzyskania od osoby fizycznej zgody na przetwarzanie jej danych. Są to między innymi takie dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu czy numer dowodu osobistego.

Proces wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest określony w przepisach RODO.

Osoba fizyczna musi zatem mieć możliwość zapoznania się z danymi administratora, celem i zakresem przetwarzania jej danych osobowych oraz z planowanym okresem przechowywania danych.

Poza tym administrator ma obowiązek minimalizowania ilości pobieranych i przechowywanych danych wyłącznie do tych, które są w bezpośredni sposób związane z celem ich przetwarzania.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Raz udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym momencie. Zależy to wyłącznie od woli osoby, której takie dane dotyczą. Mówi o tym art. 7 ust. 3 RODO, w brzmieniu:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Jak widać, zgodnie z przepisami RODO, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być tak łatwe, jak jej wyrażenie. Jeśli więc konsument wyraził zgodę na przetwarzanie danych, zaznaczając odpowiednie okienko na stronie internetowej, powinien mieć możliwość odwołania takiej zgody w bardzo podobny sposób.

Niemniej jednak osobie fizycznej zawsze przysługuje prawo do złożenia wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, czyli do cofnięcia swojej zgody. Wystarczy, że przygotuje w tym celu stosowne pismo i prześle swoje żądanie do administratora danych.

Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych powinien zawierać:

 • datę i miejsce,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane administratora danych,
 • odpowiedni tytuł,
 • podstawę prawną (wspomniany art. 7 ust. 3 RODO),
 • określenie celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpis wnioskodawcy.

Taki wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Administrator ma obowiązek uwzględnić żądanie osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe.

 

Kiedy nie można cofnąć zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Wbrew pozorom, osoba fizyczna nie ma nieograniczonego prawa do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami, w niektórych przypadkach prawa osoby fizycznej ustępują wyższej konieczności, dlatego stworzono katalog sytuacji, w których odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niemożliwe.

Ma to miejsce w przypadku, kiedy dane są niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, bądź do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, a także do celów statystycznych;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • a także ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego.

Czy administrator ma obowiązek uwzględnienia wniosku o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli nie występuje jeden ze wskazanych wyżej przypadków, czyli wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zasadny i możliwy do uwzględnienia, to administrator danych ma obowiązek respektowania takiego żądania.

Co więcej, administrator nie może utrudniać procesu odwołania zgody, nawet poprzez wprowadzenie skomplikowanej procedury jej odwołania. Nie ma także prawa żądać od osoby fizycznej podania przyczyny cofnięcia zgody.

Procedura odwołania zgody na przetwarzanie danych powinna być prosta. Administrator nie może:

 • wprowadzać konieczności wielokrotnego potwierdzenia cofnięcia zgody,
 • uzależniać usunięcia danych osobowych od wskazania przyczyny odwołania zgody.

Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi mu wysoka kara finansowa.

Co warto wiedzieć o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Chociaż każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, to należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Poza tym każda osoba powinna – przed wyrażeniem zgody dotyczącej przetwarzania danych – zostać poinformowana o możliwości i trybie jej wycofania (obowiązek poinformowania ciąży na administratorze danych). Wycofanie zgody musi odbywać się bez żadnych dodatkowych trudności i bez żadnych dodatkowych kosztów.

Jeśli zgoda została wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka, administrator nie może żądać w celu jej cofnięcia pisemnego oświadczenia woli.

Wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć jednak w dowolnym momencie, zwłaszcza wtedy, kiedy zainteresowana osoba nie wie, jak odwołać udzieloną zgodę w prostszy sposób.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze