Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie [WZÓR]

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności może domagać się udzielenia warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary. Aby sąd przychylił się do wniosku skazanego, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Sprawdź, kiedy można starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, POBIERZ gotowy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, sprawdź jakie warunki należy spełnić i jak uzasadnić wniosek.

Czym jest przedterminowe warunkowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywanie reszty kary pozbawienia wolności jest szansą na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego.

Z prawa do wystąpienia o warunkowe zwolnienie, może skorzystać każdy skazany, chyba że zostało to wykluczone w wyroku skazującym.

Jak napisać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie? nie musisz się nad tym głowić, ponieważ przygotowaliśmy gotowy wzór do pobrania, który należy jedynie wydrukować i wypełnić własnymi danymi.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

wniosek-o-warunkowe-przedterminowe-zwolnienie-wzor-doc-pdf

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór

Przesłanki udzielenia przedterminowego warunkowego zwolnienia

Jak wskazuje § 1 art. 77 kodeksu karnego, skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy:

Jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Natomiast warunki formalne warunkowego zwolnienia określa art. 78 kodeksu karnego, zgodnie, z którym skazany może zostać zwolniony z odbywania reszty kary:

  • po odbyciu co najmniej połowy kary
  • po odbyciu dwóch trzecich kary lub trzech czwartych – w przypadku recydywy podstawowej i recydywy wielokrotnej (z art. 64 kk)
  • po odbyciu 15 lat kary więzienia – w przypadku skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności
  • po odbyciu 25 lat kary pozbawienia wolności – w przypadku dożywotniego pozbawienia wolności.

Od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie pobiera się opłatę w wysokości 45 zł. Skazany może złożyć wniosek o zwolnienie od ponoszenia opłaty, jeśli przemawia za tym jego sytuacja materialna.

Wniosek należy kierować do Sądu Okręgowego – Wydział Penitencjarny w okręgu, którego przebywa skazany.

Jak przygotować wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie

Wniosek o udzielenie przedterminowego warunkowego zwolnienia może złożyć skazany, jego obrońca, dyrektor zakładu karnego lub kurator sądowy.

Jeśli wniosek przygotowuje sam skazany, musi on pamiętać, że aby sąd udzielił warunkowego zwolnienia, musi nabrać przekonania, że odbyta kara pozbawienia wolności w pełni „naprawiła” skazanego. Dlatego tak ważne jest przygotowanie odpowiednio umotywowanego i popartego stanem faktycznym wniosku.

Dla sądu liczyć będzie się postawa skazanego – sposób zachowania się i okazanie skruchy.

Ocenie Sądu Penitencjarnego podlegać będzie m.in.:

  • czy skazany żałuje popełnionego czynu
  • czy popełnione przestępstwo zostało dokonane z premedytacją
  • czy sprawca naprawił szkodę i przeprosił poszkodowanych lub pojednał się z nimi
  • czy odbywając karę pozbawienia wolności, skazany wykazał chęć poprawy, brał udział w warsztatach zajęciowych, podjął pracę zarobkową, kształcenie
  • jak skazany funkcjonował ze współwięźniami, czy nie sprawiał problemów.

Do wniosku o udzielenie warunkowego zwolnienia skazany powinien dołączyć zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach oraz opinię na swój temat przygotowaną przez dyrektor zakładu karnego.

Uzasadnienie wniosku o przedterminowe warunkowe zwolnienie

W uzasadnieniu wniosku o przedterminowe warunkowe zwolnienie, skazany powinien wskazać wymiar kary i pozostały do odbycia okres. Następnie może powołać się chęć życia zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami oraz potrzebę wzięcia odpowiedzialności za własne życie i życie rodziny (jeśli ma dzieci, żonę) lub chęć założenia rodziny.

Niekiedy podstawą do uzyskania zwolnienia będzie potrzeba udzielenia wsparcie osobie bliskiej – opieka nad członkiem rodziny, potrzeba udzielenia wsparcia finansowego. Dlatego warto opisać sytuację rodzinną, również pod względem materialno-bytowym.

Skazany powinien powołać się na odbyte szkolenia, kursy, podjętą pracę. Jeśli skazany pracował odpłatnie i pomagał rodzinie lub realizował zobowiązania alimentacyjne, okoliczności tej nie można pominąć.

Warto opisać kontaktu z rodziną – kontakty telefoniczne, widzenia, listy.

Istotne znaczenie będzie miała opinia dyrektora zakładu karnego, na tę należy jednak pracować przez cały okres odbywania kary pozbawienia wolności.

Należy odnieść się do przepustek (jeśli były udzielone) – terminowy powrót do zakładu karnego, unikanie alkoholu i osób zdemoralizowanych, a także nagród – nagrody regulaminowe, brak kar dyscyplinarnych.

Skazany powinien również odnieść się do popełnionego przestępstwa – powinien być krytyczny do swojego zachowania, wyrazić skruchę oraz zażec się, że pragnie żyć uczciwie i nie chce nigdy wrócić do wcześniejszego życia.

Zażalenie na postanowienie o odmowie przedterminowego warunkowego zwolnienia

Postanowienie sądu o udzieleniu warunkowego zwolnienia otwiera skazanemu drogę do wolności, choć musi się on liczyć z pewnymi obostrzeniami. Natomiast negatywną decyzję sądu można zaskarżyć.

Zażalenie na postanowienie sądu należy złożyć w terminie zawitym wynoszącym 7 dni, który zaczyna swój bieg od ogłoszenia postanowienia o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia skazanemu na posiedzeniu przed sądem.

Właściwym sądem do rozpoznania zażalenia skazanego będzie Sąd Apelacyjny jako sąd II instancji dla Sądu Okręgowego.

Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia

zazalenie-na-postanowienie-o-odmowie-warunkowego-przedterminowego-zwolnienia-wzor-doc-pdf

Zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia – wzór

Warunkowe przedterminowe zwolnienie i co dalej?

Warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary pozbawienia wolności powinien niezwłocznie po opuszczeniu zakładu karnego zgłosić się do sądowego kuratora zawodowego Sądu Rejonowego, w którego okręgu będzie miał stałe miejsce pobytu – najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego.

W czasie okresu próby skazany powinien być w stałym kontakcie z kuratorem sądowym. Powinien zgłaszać do kuratora w określonych terminach, udzielać wyjaśnień oraz wykonywać nałożone obowiązki.

Jeśli w okresie próby i w ciągu kolejnych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Jeżeli jednak skazany w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchylał się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonych środków karnych, uchylał się od dozoru, rażąco naruszał porządek prawny, a w szczególności popełnił przestępstwo, za które została orzeczona inna kara, sąd odwoła warunkowe zwolnienie.

Opłata od wniosku

Art. 15. opł.w spr.karnych

Wnioski i prośby

1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80 zł,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu – 60 zł,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie – 45 zł,

4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 zł,

5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty – 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności – 100 zł,

7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 nieumyślne spowodowanie śmierci § 1 Kodeksu karnego wykonawczego – 100 zł,

8) od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł,

9) od ponownej prośby o ułaskawienie – 45 zł,

10) od wniosku o wznowienie postępowania – 150 zł.

2. Opłaty wymienione w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.

3. Organ postępowania wykonawczego i dowódca jednostki wojskowej nie mają obowiązku uiszczania opłat wymienionych w ust. 1.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że podstawą do warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jest pozytywna prognoza kryminologiczna (pozytywna prognoza kryminologiczna dotyczyć będzie zmian w postawie sprawcy, czyli będzie to ocena zachowania sprawcy w czasie odbywania kary).

Sąd zezwoli na warunkowe zwolnienie jeśli będzie przekonany, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie kolejnego przestępstwa.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze