Depozyt sądowy – Wniosek o wypłatę środków i zezwolenie na wpłatę WZÓR

Jak napisać wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego? a może chcesz uwolnić się od długu, ale nie ma współpracy pomiędzy Tobą a wierzycielem lub nie znasz miejsca pobytu wierzyciela? Sprawdź, kiedy i jak przygotować wniosek o złożenie do depozytu sądowego środków lub odbierz wcześniej wpłacone środki, składając wniosek o ich wypłatę z depozytu.

W obu sytuacjach poratuję Cię gotowym i sprawdzonym wzorem pisma, który pobierzesz w dalszej części artykułu!

Czym jest depozyt sądowy?

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 467 kc. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:

1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela

2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia

3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem

4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

ważneDepozyt sądowy jest więc instytucją, która może pozwolić zobowiązanemu „uwolnić się” od zobowiązania. Depozyt stosowany jest bowiem najczęściej w sprawach majątkowych, w tym alimentacyjnych – złożenie 6-krotności wysokości raty alimentacyjnym może prowadzić do umorzenia egzekucji komorniczej zobowiązań alimentacyjnych.

(przykład: Jak pozbyć się komornika za alimenty wpłacając 6-krotność do depozytu sądowego?)

Do depozytu sądowego złożyć można więc pieniądze, ale i inne kosztowności m.in. papiery wartościowe i książeczki oszczędnościowe. Prawo przewiduje również oddanie w depozyt sądowy nieruchomości, wartościowe rzeczy ruchome, a nawet zwierzęta.

Takie rozwiązanie może dziwić. Jednak z punktu widzenia dłużnika, sprawa wygląda bardzo klarownie – po złożeniu depozytu sądowego dłużnik traktowany jest w taki sposób, jakby świadczenie zostało spełnione. Zostaje on zwolniony ze zobowiązania. Natomiast koszty złożenia do depozytu leżą po stronie wierzyciela.

Właściwość sądu

ważneZgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o sprawach depozytowych, sądem właściwym do złożenia depozytu jest sąd miejsca wykonania zobowiązania.

Dopiero jeśli nie można ustalić miejsca wykonania zobowiązania, sądem właściwym do złożenia depozytu będzie sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania – sąd miejsca zamieszkania dłużnika.

W sprawach zabezpieczonych wpisem w księdze wieczystej właściwy jest sąd miejsca położenia nieruchomości.

Wpłata do depozytu sądowego

ważnePrzed złożeniem środków do depozytu sądowego, należy otrzymać zgodę sądu. Sąd wyda odpowiednie postanowienie na wniosek o złożenie do depozytu sądowego środków.

Przygotowując wniosek o złożenie do depozytu środków lub innych rzeczy majątkowych w treści wniosku ująć należy:

  • opis zobowiązania przy wykonaniu którego składa się przedmiot
  • okoliczności uzasadniające złożenie depozytu – wierzyciel nie posiada aktualnego adresu zamieszkania na terytorium Polski, nie figuruje w systemie PESEL-SAD, nie wiadomo, czy wierzyciel żyje, nieznani są następcy prawni wierzyciela
  • oznaczenie przedmiotu, który ma być złożony
  • osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

wazneGotowy wniosek o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego możesz pobrać poniżej:

Wniosek o złożenie do depozytu sądowego wzór

Wniosek o złożenie do depozytu sądowego wzór

Wniosek o złożenie do depozytu sądowego środków podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym. Wyjątkowo sąd może wyznaczyć rozprawę lub zażądać złożenia dodatkowych wyjaśnień od uczestników na piśmie.

Sąd rozpoznając wniosek dłużnika, nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych w jego treści, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

Przy czym wskazać należy, że jeśli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy.

Sąd może również zarządzić umieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub podać je w inny sposób do wiadomości publicznej np. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wpłata pieniędzy polskich

ważneJeśli dłużnik chce złożyć do depozytu sądowego środki pieniężne określone w walucie polskiej, nie musi czekać na zgodę sądu. Wniosek o złożenie do depozytu sądowego środków może złożyć równocześnie ze złożeniem pieniędzy.

Wówczas po wydaniu przez sąd zwolnienia złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. Natomiast pieniądze wpłacone do depozytu sądowego trafiają na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Do ich wypłaty potrzebna jest również zgoda sądu. Ta może zostać wydana po złożeniu przez zainteresowanego wniosku o wypłatę środków z depozytu sądowego. 

Wypłata z depozytu sądowego

ważneWniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego przysługuje zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi. Przy czym dłużnik może wnosić o wypłatę wcześniej wpłaconych przez niego środków, dopóki nie zwrócił się o ich wypłatę sam wierzyciel.

wazneGotowy wzór wniosku pobrać możesz poniżej:

Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego wzór

wniosek-o-wyplate-srodkow-z-depozytu-sadowego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego wzór

Składając wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego, wierzyciel wykazać musi, że zostały spełnione warunki wskazane we wniosku o złożenie do depozytu. Jeśli do sądu w tym samym czasie trafiły dwa wnioski o wypłatę środków z depozytu (wniosek dłużnika i wierzyciela), sąd wyda przedmiot wierzycielowi.

Podsumowanie

zezwolenie-sadu-na-wplate-srodkow-do-depozytu

Podstawa prawna:

  • art. 692–6932 oraz 69310 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 60).
  • art. 67 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1629).
  • art. 467–470 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 80).

Podobne wątki: Wzór wniosku o wypłatę z depozytu sądowego

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze