Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego WZÓR

Jak napisać wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego? Depozyt sądowy to instrument prawa, który pozwala zabezpieczyć przedmiot świadczenia poprzez złożenie go w depozycie sądowym. Wniesienie środków do depozytu ma taki sam skutek, jak spełnienie świadczenia, co oznacza, że uwalnia dłużnika od długu. Na wpłatę środków do depozytu może zdecydować się dłużnik, który nie jest w stanie przekazać środków swojemu wierzycielowi lub nie ma pewności, kto jest jego wierzycielem.

Wprowadzenie

wniosek-o-wyplate-srodkow-z-depozytu-sadowego-wzor-pdf-docŚrodki z depozytu sądowego mogą zostać wypłacone wierzycielowi lub dłużnikowi na jego pisemny wniosek. Jak sporządzić taki wniosek? aby ułatwić Ci jego przygotowanie, mamy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który spełnia wszystkie formalne wymagania:

Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego wzór

wniosek-o-wyplate-srodkow-z-depozytu-sadowego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego wzór

Czym jest depozyt sądowy?

Depozyt sądowy to sposób na zabezpieczenie przedmiotu świadczenia. Zgodnie z prawem, dłużnik może złożyć depozyt sądowy jeżeli:

 • nie wie, kto jest wierzycielem lub nie zna miejsca zamieszkania ani siedziby wierzyciela wskutek okoliczności, za które nie jest odpowiedzialny,
 • wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela, który byłby uprawniony do przyjęcia świadczenia,
 • powstał spór dotyczący tego, kto jest wierzycielem,
 • świadczenie nie może być spełnione z powodu innych okoliczności dotyczących wierzyciela,
 • jest kilku wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego, a jeden z nich sprzeciwia się spełnieniu tego świadczenia na rzecz pozostałych wierzycieli,
 • zbywca wierzytelności zabezpieczonej zastawem odmawia nabywcy wydania rzeczy obciążonej,
 • zajęte pieniądze nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, w celu dokonania podziału,
 • w przypadku zwłoki wierzyciela, gdy bez uzasadnionego powodu uchyla się on od przyjęcia ofiarowanego świadczenia lub odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione albo oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.

W uproszczeniu można powiedzieć więc, że depozyt sądowy to dla dłużnika sposób na uwolnienie się od zobowiązania.

Znajduje on zastosowanie w sprawach majątkowych, bardzo często alimentacyjnych. Jeśli dłużnik złoży w depozycie 6-krotność wysokości raty alimentacyjnej, to może doprowadzić do umorzenia egzekucji komorniczej zobowiązań alimentacyjnych.

Co ważne, do depozytu sądowego można złożyć nie tylko pieniądze, ale także inne rzeczy wartościowe, np. książeczki oszczędnościowe, nieruchomości, rzeczy ruchome.

 

Jak składa się wniosek o wpłatę depozytu?

Treść wniosku o wpłatę depozytu ma wpływ na wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego, dlatego warto wiedzieć, co stanowi ten pierwszy dokument. Co do zasady, wniosek o wpłatę depozytu sądowego powinien zawierać takie dane formalne, jak:

 • określenie zobowiązania, przy wykonaniu którego składany jest depozyt,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających złożenie środków do depozytu,
 • oznaczenie przedmiotu depozytu,
 • wskazanie osoby, która może podjąć przedmiot depozytu i okoliczności, w jakich może to nastąpić.

Dłużnik nie może złożyć środków do depozytu sądowego, dopóki nie otrzyma na to zgody sądu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dłużnik chce złożyć do depozytu sądowego środki pieniężne w walucie polskiej.

Wtedy ma prawo wnieść wniosek o złożenie do depozytu równocześnie ze złożeniem pieniędzy. Wtedy, po wydaniu przez sąd zgody, złożenie środków do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której faktycznie nastąpiło.

Pieniądze wpłacone do depozytu sądowego trafiają natomiast na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

 

Kto może wnioskować o wydanie depozytu sądowego?

Wniosek o wypłatę z depozytu sądowego może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Pierwszeństwo przysługuje jednak wierzycielowi, co oznacza, że jeśli wnioskował on już o wypłatę depozytu, dłużnik nie ma prawa wnosić o jego wydanie.

Aby wniosek o zwrot depozytu sądowego został rozpatrzony pozytywnie, musi wskazywać na spełnienie warunków wypłaty depozytu, wskazanych we wniosku o złożenie do depozytu.

Właśnie dlatego tak ważna jest treść dokumentu przedłożonego wcześniej przez dłużnika. Jeśli do sądu wpłyną jednocześnie dwa wnioski o wypłatę środków – jeden od dłużnika, drugi od wierzyciela – sąd wyda przedmiot depozytu wierzycielowi.

W przypadku, kiedy w grę wchodzi wniosek o depozyt sądowy alimenty, to osobą uprawnioną do wnioskowania o jego wypłacenie może być także komornik.

Zgodnie z przepisami, dłużnik może bowiem żądać umorzenia egzekucji świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy sumę równą sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy.

Komornik może natomiast skorzystać z tego depozytu, jeśli stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych.

Ile trwa wypłata z depozytu sądowego? Przepisy nie regulują tej kwestii, jednak postępowanie w tej sprawie nie powinno być przewlekłe – można wtedy dochodzić roszczeń z tytułu przewlekłości postępowania sądowego.

 

Jak napisać wniosek o wydanie depozytu?

Wniosek o wydanie depozytu sądowego musi spełniać wymogi pisma procesowego. Dłużnik lub wierzyciel powinni uwzględnić w takim dokumencie:

 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie stron, czyli dłużnika i wierzyciela,
 • określenie przedmiotu, który ma zostać zwrócony,
 • określenie zobowiązania, którego dotyczy depozyt – sygnatura akt,
 • wskazanie okoliczności uzasadniających zwrot depozytu.

Stosowne pismo najłatwiej jest sporządzić w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wypłatę z depozytu sądowego. Następnie wniosek należy złożyć do sądu, w którym depozyt został złożony, czyli do sądu właściwego ze względu na miejsce wykonania zobowiązania.

Jeśli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania wierzyciela.

Z kolei w przypadku, gdy jest on nieznany lub nie da się ustalić jego miejsca zamieszkania, wniosek wierzyciela o wydanie depozytu sądowego należy kierować do sąd miejsca zamieszkania dłużnika.

Wniosek o wydanie depozytu powinien zostać odpowiednio uzasadniony. Należy wskazać w nim, iż spełnione zostały przesłanki do wypłaty depozytu, a także udowodnić to za pomocą odpowiednich dokumentów, dołączonych do pisma.

W odpowiedzi na wniosek sąd przeprowadza posiedzenie niejawne, niekiedy przesłuchując w sprawie dłużnika lub wierzyciela. Może też wyznaczyć rozprawę lub zażądać złożenia wyjaśnień na piśmie.

 

Podsumowanie

Sprawy o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (środek zabezpieczenia przedmiotu świadczenia) zostały uregulowane w Tytule II Dział V „Sprawy depozytowe” (art. 692 – 693 22 Kodeksu postępowania cywilnego).

Podstawowym jak i najważniejszym z przepisów jest jednak:

Podstawa prawna:

Art. 693(11). – Żądanie dłużnika o zwrot depozytu – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu.

§ 2.Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi.

oraz:

Art. 693(14). – Żądanie wierzyciela o wydanie depozytu – Kodeks postępowania cywilnego.

Na żądanie wierzyciela sąd postanowi wydać mu depozyt, jeżeli zachodzą warunki określone we wniosku o złożenie do depozytu.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze