Czy komornik zwróci nadwyżkę ściągniętego długu? + wzór pisma

Komornik otrzymał spłatę całkowitą zadłużenia, która wynosiła 750 zł z dwóch kont bankowych z konta ING 750 zł plus z konta Raiffeisen Bank 750 zł. Rozumiem, że komornik zwróci wpłatę która jest nadwyżką zadłużenia? w jakim czasie komornik powinien zwróci kwotę? i czy też zwróci pieniądze za opłatę egzekucyjną z jednego z kont? Opłata z konta firmowego to 100 zł.

Czy trzeba pisać jakieś pismo do komornika o  zwrot pieniędzy i opłaty egzekucyjnej? Jak odzyskać nadpłatę od komornika? Czy komornik może w tym samym czasie zablokować wszystkie konta bankowe dłużnika i ze wszystkich kont pobrać spłatę całkowitą?


Witam, niestety Twoje pytanie zawiera bardzo mało informacji – postaram Ci się jasno wyjaśnić zasady prowadzenia egzekucji ze środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz kwestię kosztów egzekucyjnych, które co do zasady obciążają dłużnika.

Jak przebiega zajęcie konta bankowego przez komornika

Tytułem wstępu – postępowanie egzekucyjne przez komornika prowadzone jest na podstawie wniosku wierzyciela oraz tak zwanego tytułu wykonawczego, czyli tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd.

To wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy z sądu i następnie przekazuje go komornikowi, który nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Wspomnę Ci jedynie, że najczęściej spotykanymi tytułami egzekucyjnymi są nakaz zapłaty bądź wyrok, w tym zaocznym, wydane przez sąd.

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazuje, z jakiego majątku dłużnika prowadzona ma być egzekucja. Jeżeli wierzyciel takiej informacji nie wskaże, komornik dokona poszukiwania majątku.

W tym celu prześle stosowne zapytania między innymi do banków celem ustalenia rachunków bankowych dłużnika przez system OGNIVO. System OGNIVO pozwala na ustalenie rachunku bankowego dłużnika elektronicznie.

Wierzyciel może też podać komornikowi konkretny numer rachunku, jeżeli jest mu on znany, na którym ma dokonać zajęcia wierzytelności.

W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik  przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty.

O zajęciu rachunku bankowego komornik powiadomi również Ciebie jako dłużnika oraz wierzyciela. Komornik nie dostaje informacji z banku już na początku jaka należność widnieje na rachunku bankowym, komornik wie jedynie, że dany rachunek należy do Ciebie – dłużnika.

Dlatego jeśli komornik ma wiedzę o posiadanych przez Ciebie kilku rachunkach bankowych, to najczęściej dokonuje zajęcia wierzytelności we wszystkich tych bankach.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu.

Jeżeli komornik ustali, że jesteś posiadaczem kilku rachunków bankowych, dokona zajęcia należności znajdujących się na wszystkich kontach, jednakże do wysokości świadczenia do wyegzekwowania.

Poszczególne banki nie mają wiedzy, czy posiadasz inne rachunki bankowe prowadzone przez inne banki i jakie gromadzisz tam środki, dlatego może się zdarzyć tak, że banki przekażą komornikowi większą sumę niż świadczenie do potrzebne do zaspokojenia wierzyciela.

Zwrot nadpłaty wyegzekwowanej od dłużnika

W takim wypadku, po dokonaniu ustalenia kosztów postępowania, komornik zwrócić nadpłatę. Nie znam żadnego terminu, który by komornika do dokonania takiej czynności obligował.

Komornik zapewne dokona tego po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania i ustaleniu kosztów.

Oczywiście możesz w odpowiedzi na przesłane Ci przedmiotowe postanowienie zwrócić się do komornika z wnioskiem o przekazanie nadpłaty na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Jako dłużnik możesz składać wnioski do postępowania, jak również przeglądać akta postępowania (jak uzyskać dostęp do akt komorniczych).

Kiedy komornik odblokuje konto bankowe?

Po wyegzekwowaniu wszystkich należności związanych z postępowaniem egzekucyjnym komornik postanowi o uchyleniu zajęć i przekaże do banku stosowną korespondencję pozwalającą na odblokowanie przez bank rachunków bankowych.

Musisz także pamiętać, że oprócz należności głównej wskazanej na tytule egzekucyjnym do wyegzekwowania pozostają świadczenia uboczne – odsetki, koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego, jeżeli wierzyciel był reprezentowany przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika, koszty zastępstwa procesowego w egzekucji, jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, koszty poniesione przez wierzyciela w egzekucji oraz opłaty.

Wszystkie te dodatkowe świadczenia i koszty obciążają dłużnika.

Wszystkie wymienione przeze mnie wyżej należności uzależnione są od kilku czynników – koszty zastępstwa od wartości świadczenia do wyegzekwowania, koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym, a uiszczone przez wierzyciela, od czynności dokonanych przez komornika, opłaty od sposobów prowadzenia egzekucji.

Koszty egzekucyjne

Za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Komornik w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło poprzez skierowane  jej do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Dlatego, aby prawidłowo ustalić czy doszło w Twoim przypadku do powstania nadpłaty na poczet spłaty długu, musisz wziąć pod uwagę wszystkie należności, którymi jako dłużnik jest obciążona, a nie jedynie należność główną.

Co do wskazanej przez Ciebie opłaty egzekucyjnej, wydaje mi się, że chodzi Ci o prowizję banku za dokonanie zajęcia komorniczego. Jeżeli się nie mylę, to ta opłata nie zostanie przez Komornika Ci zwrócona, tym również zostajesz obciążona Ty.

Niestety wysokie prowizje banków za realizację zajęcia komorniczego w postaci wierzytelności z rachunków bankowych przedsiębiorców są standardem na rynku i w tej kwestii nie umiem doradzić Ci, co powinnaś w takiej sytuacji zrobić.

Jedyne co przychodzi mi na myśl to zwrócenie się z prośbą o interwencję do Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podsumowując

Czy komornik zwróci nadwyżkę ściągniętego długu? TAK, a jak odzyskać nadpłatę od komornika? po podliczeniu kosztów egzekucyjnych i należności głównej komornik sam dokona zwrotu ściągniętej nadwyżki na jedno z kont bankowych.

Ile czeka się na zwrot nadpłaty od komornika? niestety przepisy nie określają ile czasu ma komornik na oddanie nadwyżki środków zajętych z konta dłużnika.

Jeśli natomiast minęło trochę czasu, a komornik nie dokonał jeszcze zwrotu zajętych pieniędzy, to wyślij do komornika wniosek o zwrot nadpłaty, którego wzór zamieszczam poniżej:

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Mam nadzieję, że wszystkie zawarte powyżej informację będą dla Ciebie zrozumiałe i pożyteczne. Życzę Ci powodzenia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze