Jak wyegzekwować prawidłową realizację umowy?

Forum prawneKategoria: RóżneJak wyegzekwować prawidłową realizację umowy?
Z. zapytał 2 lata temu

Jak wyegzekwować prawidłową realizację umowy? Podpisałem umowę i wpłaciłem zaliczkę na realizację instalacji fotowoltaicznej. Powinna być zrealizowana po 14. dniach roboczych, ale poślizg wyniósł 14 roboczych + 70 dni kalendarzowych – po wielu telefonach i ponagleniach. Wykonanie zostało zrobione niechlujnie i nie do końca zgodnie z ustaleniami, które robiłem z przedstawicielem firmy. Z tymże przedstawicielem ustaliłem również że zapłata końcowa będzie po całkowitej realizacji zadania, czyli po podłączeniu do sieci – nie ma tego w umowie.

Wcześniej wymogłem na firmie/widząc, co się dzieje, aneks z karami umownymi – firma GlobalEco z Gdyni, bo o nich mowa zaproponowała kwotę urągającą mi, ale przyjąłem -50 zł/za dzień zwłoki/. Firma GlobalEco uważa, że już zakończyła ten etap realizacji, pomimo że nie podpisałem protokołu powykonawczego ze względu na niedoróbki i wysłała mi mailem fakturę końcową na pełną kwotę bez uwzględnienia kar umownych.

Odpisałem tą samą drogą, że nie przyjmuję faktury i będę naliczał kary umowne do czasu usunięcia niedoróbek. Czy postępuję prawidłowo? Czym to może skutkować? Nie zapłaciłem, bo jak wpłacę resztę, to się nie doczekam usunięcia niedoróbek ani zwrotu za kary umowne.

Mam z nimi drugą umowę na wykonanie “pompy ciepła” i tu również wpłaciłem zaliczkę, termin już dawno minął, czy mogę się wycofać i zażądać zwrotu zaliczki?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

aby odpowiedzieć Panu na pytanie, czy postępuje właściwie, musiałabym znać treść umowy oraz zakres niedociągnięć, o których Pan wspomina.

Niemniej muszę wyjaśnić, że kara umowna może być naliczana w sytuacji, gdy wynika z treści łączącego strony stosunku prawnego. Pan natomiast piszę, że zlecenie zostało wykonane, dlatego kontrahent może bronić się przed naliczeniem kolejnych kar.

Co do faktury to moim zdaniem słusznie opiewa ona na całą kwotę. Zaś w Pana gestii będzie przesłanie do firmy wykonującej fotowoltaikę wezwania do zapłaty kary umownej z wyznaczeniem terminu zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – chyba że termin do zapłaty kary umownej jeszcze nie upłynął. Wzór wezwania do zapłaty kary umownej pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zapłaty kary umownej wzór

wezwanie-do-zaplaty-kary-umownej-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zapłaty kary umownej wzór

Natomiast co do zapłaty za wystawioną fakturę – w tym przypadku należy zastanowić się nad zasadnością zapłaty, inaczej naraża się Pan na wszczęcie sprawy sądowej.

Muszę jednak zaznaczyć, że na drodze porozumienia może dojść do potrącenia kwoty z faktury o karę umowną. O taką ugodę warto się starać i jeśli uda się znaleźć porozumienie należy domagać się potwierdzenia potrącenia na piśmie (dla celów dowodowych).

Natomiast w kwestii tzw. niedoróbek to należy wezwać wykonawcę do ich usunięcia pod rygorem zlecenia prac innej firmie i obciążenie kosztami kontrahenta. W tym również przypadku dla celów dowodowych należy zachować korespondencję na piśmie – w formie elektronicznej lub pisemnej.

Co do pompy ciepła, to uważam, że należy rozważyć odstąpienie od umowy z uwagi na niewywiązanie się przez kontrahenta z wykonania usługi w umówionym terminie. W piśmie o odstąpieniu od umowy należy wezwać wykonawcę do zwrotu wpłaconej zaliczki.

Podobne wzory pism: