Anulowanie noty obciążeniowej WZÓR

Jak anulować notę obciążeniową? Nota obciążeniowa – jako jeden z rodzajów not księgowych – wystawiana jest przy transakcjach niepodlegających opodatkowaniu VAT. Notę obciążeniową wykorzystuje się w celu uzyskania rekompensaty za koszty poniesione przez wierzyciela w związku z egzekucją swoich należności.

Wstęp

anulowanie-noty-obciazeniowej-wzor-pdf-docŚciągnięciem należnej kwoty może on zająć się osobiście lub zlecić to zewnętrznej firmie. Czasami zdarza się również, że nota obciążeniowa jest bezzasadna. Czy w takich okolicznościach można anulować notę obciążeniową? Oczywiście, że tak. Aby Ci to ułatwić, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma anulującego notę obciążeniową, który pobierzesz poniżej:

Anulowanie noty obciążeniowej wzór

anulowanie-noty-obciazeniowej-wzor-pdf-doc

Anulowanie noty obciążeniowej wzór

Kiedy stosuje się notę obciążeniową?

Notę może wystawić firma, która chce ściągnąć odsetki za  nieterminowe regulowanie należności przez dłużnika. Niekiedy notę tego typu wystawia się także w przypadku, kiedy kontrahent nieprawidłowo lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z umowy.

Wierzyciel może żądać wtedy zadośćuczynienia w postaci kary umownej, niepodlegającej opodatkowaniu.

Nie ma znaczenia, czy dłużnik spóźnia się z uregulowaniem zobowiązań z powodów niezależnych od siebie, ani czy wierzyciel przez opóźnienie poniósł jakąkolwiek szkodę. Notę można wystawić w każdej sytuacji.

Co ważne, brak akceptacji noty nie wpływa na jej ważność. Przepisy nie mówią nic na temat tego, aby akceptacja noty księgowej była niezbędna w celu uznania jej za dokument księgowy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku not korygujących – wtedy akceptacja drugiej strony jest konieczna.

Co powinna zawierać nota obciążeniowa?

Przepisy nie narzucają konkretnego wzoru noty obciążeniowej, jednak dosyć precyzyjnie określają, jakie dane powinna ona zawierać. Aby można było zastosować notę księgową w księgach rachunków, konieczne jest ujęcie w niej takich informacji, jak:

 • rodzaj i numer identyfikacyjny dowodu,
 • dane stron transakcji,
 • opis i wartość operacji,
 • data dokonania operacji, ewentualnie również data sporządzenia dokumentu, jeśli jest inna niż data operacji.

Notę obciążeniową należy wystawić w co najmniej dwóch egzemplarzach – po jednym dla dłużnika i wierzyciela. Nota nie wymaga uzyskania podpisów obu stron, a co za tym idzie – nie musi być dostarczona i przyjęta w wersji papierowej.

Można przekazać ją drugiej stronie na przykład za pośrednictwem e-maila. Poza tym wierzyciel może, ale nie musi, wymagać odesłania listownie podpisanej kopii noty obciążeniowej.

Jak dokonać korekty noty obciążeniowej?

Co do zasady, noty księgowe nie są korygowane poprzez poprawienie błędu, lecz poprzez wystawienie kolejnej noty księgowej. Nie należy więc mylić noty korygującej z korektą noty księgowej. Tę pierwszą stosuje się bowiem w przypadku niektórych błędów, jakie mogą pojawić się na fakturze VAT.

Korekta noty obciążeniowej polega natomiast na wystawieniu kolejnej noty księgowej – tym razem noty uznaniowej, która koryguje wartość noty obciążeniowej. Jak wygląda księgowanie takiej korekty?

Kary umowne naliczone kontrahentom zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych firmy i księguje zgodnie z zasadą memoriału – przypisuje się je do okresu, którego dotyczą, a nie zgodnie z terminem ich zapłaty – księgowanie odbywa się na kontach:

 • rozrachunki z dostawcami lub pozostałe rozrachunki (Wn),
 • pozostałe przychody operacyjne (Ma).

Kiedy zaś ma miejsce anulowanie noty obciążeniowej, czyli jednostka wystawia notę uznaniową anulującą wartość noty obciążeniowej, to księgowanie odbywa się na kontach:

 • pozostałe koszty operacyjne (Wn),
 • rozrachunki z dostawcami lub pozostałe rozrachunki (Ma).

Jak anulować notę obciążeniową?

Nota obciążeniowa może zostać anulowana na wniosek dłużnika. Jak napisać podanie o anulowanie noty obciążenia? W piśmie tego typu należy udowodnić, że wysokość naliczonej kary umownej jest bezzasadna.

Można wykorzystać więc przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór pisma o anulowanie noty obciążeniowej, w którym należy odwołać się do konkretnego dokumentu, podając jego numer i datę wystawienia.

Dłużnik może liczyć na anulowanie kary umownej (POBIERZ: prośba o umorzenie kary umownej wzór), jeśli odsetki za zwłokę lub kara umowna zostały naliczone bezpodstawnie. Na przykład, w sytuacji, kiedy pieniądze zostały wysłane do dnia zapłaty, ale z różnych powodów jeszcze nie zaksięgowano ich na koncie firmy.

Anulowanie noty obciążeniowej będzie możliwe także w sytuacji, kiedy dokument nie spełnia wymogów formalnych, czyli nie zawiera niezbędnych informacji.

Nota obciążeniowa a nota korygująca

Jak zostało wspomniane, nota obciążeniowa – księgowa – a nota korygująca to dwa zupełnie inne dokumenty. Nota księgowa (memoriałowa) jest wykorzystywana w przypadkach dokumentowania operacji niepodlegających opodatkowaniu VAT. Można wyróżnić:

 • notę obciążeniową,
 • notę uznaniową,
 • notę obciążeniowo-uznaniową.

Jest to dokument, który często stosowany jest w celu obciążenia kontrahenta karą umowną. Nota księgowa może być podstawą ewidencji księgowej, jeżeli spełnia warunki określone dla dowodów księgowych w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Notę korygującą można wystawić natomiast w przypadku otrzymania faktury zawierającej pomyłki dotyczące danych, które nie mają wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, np. data sprzedaży czy nazwa nabywcy.

Słowo końcowe

Noty obciążeniowe jak i noty odsetkowe (w przypadku naliczenia odsetek) nie zawsze są zasadne i każdy dłużnik, który otrzymał taką notę, może podjąć próby jej anulowania, sporządzając odpowiednie pismo (wzór takiego pisma pobierzesz na początku artykułu).

Aby anulować karę umowną związaną z działalnością operacyjną jednostki Twojej firmy, należy przesłać wierzycielowi prośbę o anulowanie noty i zrezygnowanie z egzekwowania naliczonej kary umownej.

Nota księgowa obciążeniowa wystawiona tytułem kary umownej jest jak najbardziej do anulowania, jeśli podamy wierzycielowi skuteczną przyczynę uzasadniającą, a o samo anulowanie kar umownych można starać się w dowolnym czasie.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze