Korekta noty obciążeniowej WZÓR

Jak sporządzić korektę noty obciążeniowej? Nota księgowa, nazywana również notą obciążeniowo-uznaniową, może zastąpić fakturę dokumentującą transakcję pomiędzy podmiotami.

Wstęp

korekta-noty-obciazeniowej-wzor-pdf-docKiedy da się zastosować takie rozwiązanie i jak skorygować notę obciążeniową? aby ułatwić Ci sporządzenie korekty noty obciążeniowej, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który spełnia wszystkie formalne wymagania i który pobierzesz poniżej:

Korekta noty obciążeniowej wzór

Kiedy stosuje się noty księgowe?

Notę księgową można zastosować wtedy, kiedy konieczne jest udokumentowanie transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT. Najczęściej dotyczą one:

 • uznania dłużnika kwotą umorzonego długu;
 • udokumentowania żądania wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela;
 • obciążenia dłużnika naliczonymi odsetkami od niezapłaconych zobowiązań;
 • obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację umowy;
 • sprostowania błędów w wystawionych wcześniej dowodach księgowych;
 • przenoszenia kosztów niepodlegających opodatkowaniu na nabywcę np. opłat skarbowych.

Co powinna zawierać nota obciążeniowa?

Notę księgową, w tym również notę obciążeniową, można stosować jako podstawę zapisów w księgach rachunkowych, o ile dokument zawiera wszystkie dane wymagane w treści art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli:

 • określenie rodzaju dowodu księgowego i jego numeru identyfikacyjnego;
 • określenie stron dokonujących operacji gospodarczej;
 • opis operacji,
 • wartość, ustalona także w jednostkach naturalnych, jeśli to możliwe;
 • datę dokonania operacji, datę sporządzenia dowodu, jeśli się nie pokrywają,
 • podpis wystawcy dowodu,
 • podpis osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia go w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca i sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Należy podkreślić przy tym, że nota obciążeniowa nie musi zawierać odręcznego podpisu, ponieważ nie dokumentuje zmiany stanu aktywów i nie stanowi dowodu zastępczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą znaleźć się na niej przede wszystkim informacje, które umożliwią ustalenie tożsamości stron operacji gospodarczej.

Nota księgowa wstawiana jest zawsze w dwóch egzemplarzach, z których jeden trafia do kontrahenta, a drugi pozostaje w firmie. Stanowi on bowiem podstawę ujęcia operacji w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa.

Jak dokonuje się korekty noty księgowej?

Błędy w notach księgowych są równie powszechne, co błędy w fakturach. W podobny sposób dokonuje się również ich korekty. Korekta noty księgowej polega na wystawieniu kolejnej noty – tym razem pozbawionej jednak poprzedniego błędu.

Wzór korekty noty księgowej wygląda więc niemal tak samo, jak sama nota obciążeniowa.

Z kolei sam dokument przypomina fakturę, jednak z mniejszą ilością  informacji. Wynika to z faktu, że nota księgowa nie musi zawierać takich danych jak:

 • stawka podatku,
 • wartość netto,
 • wartość brutto.

W końcu nota obciążeniowa i wzór korekty noty obciążeniowej – a dokładniej transakcje, których te dotyczą – nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Wystarczy więc, aby dokument nazywał zrealizowaną czynność i wykazywał wysokość zastosowanego obciążenia.

Kiedy nota księgowa jest dokumentem księgowym?

Nota księgowa może zostać uznana za tak zwany inny dowód księgowy i stanowić podstawę do zapisów w księdze przychodów i rozchodów. Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawą zapisów w podatkowej księdze może być:

 • nota księgowa otrzymana od kontrahenta,
 • nota księgowa przekazana kontrahentowi,

o ile została sporządzona w celu skorygowania zapisu, dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego. W innych przypadkach nota może stanowić dowód księgowy, jeśli jest dodatkowo potwierdzona wyciągiem bankowym lub umową.

Nota księgowa a nota korygująca

Warto pamiętać, że dokument „korekta noty obciążeniowej wzór” to nie to samo co „wzór noty korygującej”. Nota korygująca stosowna jest bowiem w celu poprawienia błędów, na przykład w sytuacji, kiedy firma otrzymała fakturę z błędnymi danymi formalnymi w zakresie:

 • nazwy firmy,
 • adresu,
 • nazwy towaru,
 • nazwy usługi.

Notę korygującą wystawia się w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez nabywcę i sprzedawcę. Notą nie wolno korygować błędów w zakresie:

 • wartości ilościowej,
 • kwoty netto,
 • kwoty brutto,
 • stawki podatku VAT.

W przypadku takich pomyłek należy wystawić nową fakturę – fakturę korygującą.

Zgodnie z przepisami nota korygująca musi zawierać:

 • tytuł „nota korygująca”,
 • kolejny numer noty korygującej;
 • datę wystawienia noty korygującej;
 • dane stron, których dotyczy: imię i nazwisko lub nazwa firmy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy;
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy nota korygująca, czyli: numer faktury, data jej wystawienia;
 • wskazanie treści korygowanej informacji wraz z treścią prawidłową.

Poza tym nota korygująca powinna zostać zaakceptowana przez odbiorcę. Podstawową różnicą pomiędzy notą księgową a notą korygującą jest więc zastosowanie tych dokumentów.

Pierwszego w przypadku operacji niezwiązanych z podatkiem VAT, a drugiego w przypadku faktur, które co do zasady odnoszą się do transakcji objętych tym podatkiem.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze