Prośba o umorzenie kary umownej WZÓR do POBRANIA

Kara umowna to pewnego rodzaju zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania. Może zostać przyznana równie wtedy, kiedy jedna ze stron całkowicie nie wywiąże się ze swojego zobowiązania lub zrobi to w sposób niewłaściwy. W określonych przypadkach karę umowną można jednak zmniejszyć lub umorzyć składając w tym celu odpowiedni wniosek.

prosba-o-umorzenie-kary-umownej-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie skutecznej prośby, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby o umorzenie kary umownej, którą pobierzesz w dalszej części tego artykułu.

Czym jest kara umowna?

wazne-uwagiZapisy dotyczące kary umownej mogą znaleźć się w treści każdej umowy kupna-sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Kara umowna stanowi bowiem zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania. Przysługuje ona wierzycielowi w określonych umownie przypadkach. Zawsze ma formę pieniężną lub stanowi określenie procentowe w stosunku do wartości całej transakcji.

Warto wiedzieć, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z treści kontraktu pomiędzy stronami, wierzycielowi należy się kara umowna w zastrzeżonej umownie wysokości, która nie jest zależna od faktycznie poniesionej szkody.

Jeśli strony nie zastrzegły takiej możliwości w umowie, to nie mogą podwyższać ani obniżać wysokości takiej kary. Oznacza to, że poszkodowany nie ma obowiązku wykazywania prawdziwego rozmiaru szkody, gdyż w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez kontrahenta zawsze przysługuje mu prawo wezwania go do zapłaty kary umownej.

Kwota ta zastępuje jednocześnie odszkodowanie za brak realizacji zobowiązań umowy.

Czy można zmniejszyć karę umowną?

wazne-uwagiKara umowna powinna zostać zapłacona w kwocie, jaką przewiduje umowa, bez względu na rozmiar szkody. W codziennym życiu często zdarza się jednak, że wysokość takiej kary nie jest adekwatna do powstałej szkody. Wykonawca może bowiem wykonać większość swoich zobowiązań, lecz nie dokończyć całości w terminie.

Zdarza się również, że strona wykona zobowiązanie nienależycie, ale istnieje możliwość naprawienia go przy niewielkim nakładzie kosztów. Ze względu na tego typu sytuacje, kodeks cywilny przewidział dla dłużnika możliwość zmniejszenia kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w określonych przypadkach. Wzór takiej prośby pobierzesz poniżej:

Prośba o umorzenie kary umownej wzór

prosba-o-umorzenie-kary-umownej-wzor-pdf-doc

Prośba o umorzenie kary umownej wzór

Prośba o anulowanie kary umownej będzie zasadna jeśli:

  • zobowiązanie wynikające z umowy zostało wykonane w znacznej części,
  • kara umowna jest rażąco wygórowana.

Prośba o umorzenie kary umownej zawsze rozpatrywana jest w sposób indywidualny. Nie każde zobowiązanie wykonane w znacznej części można bowiem uznać za znaczące dla wierzyciela. Przykładowo, jeśli przedmiotem umowy będzie wykonanie domu lub urządzenia, to nawet ukończenie zlecenia w 80% nie pozwoli wierzycielowi korzystać z przedmiotu umowy.

Wniosek o umorzenie kary umownej będzie bardziej zasadny w przypadku, kiedy transakcja dotyczy zakupu towarów – jeśli dłużnik dostarczył większość zamówionych produktów, ma szansę ubiegać się o zmniejszenie kary za niecałkowite wykonanie zobowiązania.

Podobnie problematyczna jest także kwestia powoływania się na rażąco wygórowaną wysokość kary, gdyż ta nie jest łatwa w ocenie. Za wygórowaną zwykle uznaje się kwotę przekraczającą 40% wartości całej umowy, jednak zapisy samego dokumentu oraz rodzaj przedmiotu umowy mogą decydować o tym, że kara nie zostanie uznana za zbyt wysoką.

 

Jak umorzyć karę umowną?

wazne-uwagiWniosek o umorzenie kary umownej dłużnik może złożyć w formie pozwu sądowego, o ile ubieganie się o zmniejszenie kary jest zasadne – czyli pod warunkiem, że kara jest rażąco nieadekwatna do powstałej szkody lub gdy wykonał on większą część zobowiązania.

Jeśli wierzyciel zdążył już wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę kary umownej, to dłużnik ma możliwość złożenia prośby o zmniejszenie tej kary w żądaniu oddalenia powództwa.

Co może wpływać na zmniejszenie kary umownej?

wazne-uwagiProśba o umorzenie kary umownej powinna zostać odpowiednio uargumentowana. Dłużnik może powołać się w tym celu na różne okoliczności. Sąd miarkując karę umowną, będzie brał pod uwagę między innymi:

  • stosunek wysokości kary umownej do wartości spełnionego już świadczenia,
  • fakt częściowego naprawienia szkody,
  • winę dłużnika w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania, jeśli ponosi on odpowiedzialność na zasadzie winy,
  • zakres i wagę naruszonych powinności kontraktowych,
  • możliwość terminowego wywiązania się wierzyciela ze zobowiązań.

 

Prośba o umorzenie kary umownej a konsekwencje podatkowe

wazne-uwagiW przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o umorzenie kary umownej należy liczyć się z koniecznością uiszczenia podatku, naliczonego na podstawie umorzonej kwoty. Ze względu na umorzenie zobowiązania majątek dłużnika zostanie bowiem powiększony – umorzona suma staje się przychodem podatkowym i ulega opodatkowaniu w dniu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Zobowiązanie do zapłaty kary umownej wygasa w momencie, kiedy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a ten zwolnienie przyjmuje. Zwolnienie z długu wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli, czyli oświadczenia woli wierzyciela o umorzeniu zobowiązania oraz akceptacji oświadczenia wierzyciela przez dłużnika.

Kiedy pisma zostają złożone, ma miejsce skuteczne zwolnienie z długu, a po stronie dłużnika pojawia się przychód (zwiększenie majątku), który podlega opodatkowaniu.

Podstawa prawna:

Art. 483. – Kara umowna – Kodeks cywilny

§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Art. 484. Wysokość kary umownej a odszkodowanie – Kodeksu cywilnego

§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Prośba o umorzenie kary umownej WZÓR do POBRANIA”
  1. Umowa którą podpisałem przewidywała kary umowne za przekroczenie terminu dostawy, niestety z przyczyn ode mnie niezależnych (COVID-19) dostawy były opóźnione, domagają się teraz ode mnie zapłaty kary umownej, co robić? czy mogę wnioskować o umorzenie kar?

Comments are closed.