Przedawnienie kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Kategoria: RóżnePrzedawnienie kosztów sądowych w sprawach cywilnych
Grzegorz M. zapytał 3 miesiące temu

Witam, po jakim czasie przedawniają się koszty sądowe w sprawach cywilnych? wyrok w sprawie o zapłatę za faktury zapadł w 2015 r. i wtedy została spłacona kwota główna, teraz zadzwonili do mnie o zapłatę kosztów sądowych i odsetek z tamtego wyroku. W lipcu tego roku uruchomili egzekucję całości z tamtego wyroku, po mojej interwencji, że kwota główna jest zapłacona, egzekucja została wycofana. Z poważaniem Grzegorz M.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

Panie Grzegorzu, uważam, że roszczenie o zwrot nieuregulowanych kosztów sądowych orzeczonych wyrokiem sądu z 2015 roku jest przedawnione. Powyższe wynika z regulacji zapisu art. 81 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w brzmieniu:

Roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

Aktualnie wierzyciel może jedynie dobrowolnie starać się odzyskać koszty sądowe. Z uwagi na przedawnienie roszczenie nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego, a ewentualne postępowanie windykacyjne powinien ograniczyć do rutynowych dział np. przesłania dłużnikowi wezwania do zapłaty. Natomiast Pan jako dłużnik może wnioskować o zakończenia windykacji, podnosząc właśnie zarzut przedawnienia roszczenia.

Dla doprecyzowania napiszę, że wierzyciel stracił możliwość przymusowego ściągnięcia należności – nie może zaangażować do sprawy komornika, ani podjąć innych działań, które mogłyby zmusić Pana do zapłaty kosztów sądowych.

To od Pana zależy, czy ureguluje koszty sądowe, czy zdecyduje się na uchylenie od odpowiedzialności z uwagi na przedawnienie zobowiązania. Bezsilność wierzyciela została potwierdzona samym umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

Gdyby roszczenie o zwrot kosztów sądowych nie było przedawnione, egzekucja zostałaby zmniejszona o uregulowaną należność główną, a komornik starałby się ściągnąć koszty sądowe. Nie miał jednak prawa prowadzić egzekucji przedawnionej należność i stąd decyzja o umorzeniu postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, przy kolejnym kontakcie z wierzycielem może Pan swobodnie podnieść zarzut przedawnienia kosztów sądowych, żądając jednocześnie zakończenia dalszej windykacji przedawnionych już wspomnianych kosztów sądowych.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów sądowych wzór

Don Pablo odpowiedział 2 miesiące temu

Mam pytanie o sprawę sądową cywilną którą przegrałem. Sąd przysłał mi swoje koszty sądowe, nie zapłaciłem 1500 zł, następnie sąd wysłał do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Komornik wrócił do sądu po paru miesiącach z powodu braku ściągalności zadłużenia. Mam pytanie: czy koszty sądowe sąd traktuje jak grzywnę? czy grozi mi odsiadka za niezapłacenie kosztów sądowych? lub prace społeczne? Czy dostanę jeszcze ostateczne wezwanie do zapłaty?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych traktują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku. W żadnym razie ustawa nie zrównuje nieuregulowanych kosztów z grzywną. Nie musisz również bać się konsekwencji karnej w przypadku ich nieuregulowania.

Co więcej, jako że egzekucja nieuregulowanych kosztów sądowych okazała się nieskuteczna, możesz złożyć wniosek o umorzenie kosztów sądowych. Powyższe wynika z przepisów wyżej powołanej ustawy.

W tym miejscu pragnę zacytować art. 121:

Należności sądowe mogą być umorzone na wniosek dłużnika w całości albo w części, jeżeli wykazał on, że ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności pociągnęłoby wyjątkowo ciężkie skutki dla niego lub jego rodziny. Do wniosku dłużnik powinien dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 102 ust. 2.

oraz art. 122:

“Należności sądowe mogą być umorzone w całości albo w części z urzędu, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna, a ponowne jej wszczęcie w późniejszym czasie byłoby bezcelowe.”

Z uwagi na powyższe uważam, że bezcelowym jest dalsze pozostawanie w niepewności i obawie przed ewentualnymi konsekwencjami karnymi. Zasadne jest złożenie wniosku o umorzenie zasądzonych kosztów sądowych, a jeśli Twoja sytuacja majątkowa przedstawia się korzystanie, złóż wniosek o rozłożenie kosztów sądowych na raty.

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów sądowych wzór

Twoja odpowiedź