Ultimo kupiło mój dług ale nie chce pokazać cesji wierzytelności?

Forum prawneKategoria: WindykacjaUltimo kupiło mój dług ale nie chce pokazać cesji wierzytelności?
Radss zapytał 4 lata temu

Witam serdecznie,

chodzi o wgląd do cesji wierzytelności. Chciałem się zapytać, bo miałem pożyczkę chwilówkę, firma niby sprzedała dług firmie Ultimo, kiedy napisałem do firmy Ultimo, że chce zobaczyć cesję wierzytelności – napisali mi, że nie mogę mieć wglądu do cesji wierzytelności, bo jest to tajemnica handlowa.

Treść pisma z Ultimo:

Szanowny Panie, informujemy, iż Pana wniosek o przesłanie cesji wierzytelności został rozpatrzony odmownie. Tytułem dalszego wyjaśnienia informujemy, iż dokument cesji wierzytelności objęty jest tajemnicą handlową i dotyczy całego pakietu wierzytelności, a nie tylko przedmiotowej wierzytelności. W związku z powyższym ujawnienie umowy cesji nie jest możliwe. W przypadku pytań związanych z niniejszą sprawą zachęcamy do kontaktu z naszym Doradcą pod numerem telefonu 71 323 46 00.

Z poważaniem, Zespół eUltimo

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

oczywiście ULTIMO ma rację, powołując się na tajemnicę bankową, w przypadku kiedy umowa cesji wierzytelności dotyczy całej grupy dłużników (pakiet wierzytelności).

Powyższe wynika nie tylko z regulacji prawa bankowego, ale również ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Musisz wiedzieć, że na wykazie wierzytelności mogą znajdować się dane innych dłużników, wraz z ich numerami PESEL. ULTIMO nie ma prawa rozpowszechniać danych tych osób.

Natomiast ULTIMO (a bardziej poprzedni wierzyciel) miał obowiązek przekazania dłużnikom informacji o przelewie wierzytelności i zapewne obowiązek ten został dochowany, skoro dziś piszesz do nas.

Zachęcam Cię do zapoznania się z regulacjami kodeksu cywilnego, od art.509 wzwyż, które traktują m.in. o przeniesieniu wierzytelności.

Zgodnie z art. 509 kc.:

wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Zatem, jak widzisz, by doszło do przeniesienia wierzytelności, zgoda dłużnika nie jest wymagana.

Jednakże, jak wskazuje przepis art. 512 kc., zawiadomienie dłużnika o przelewie jest o tyle istotne dla nabywcy wierzytelności, że dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem.

Dodatkowo zgodnie z art. 513 kc. wskazuje, że dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

Jak to się ma do Twojej sprawy? Otóż ULTIMO, jako nabywca wierzytelności, zapewne wezwał Cię do uregulowania długi i w tej samej korespondencji doręczył informację na temat cesji przelewu.

W piśmie informujących powinna znaleźć się żądana kwota, numer umowy cesji, data zawarcia oraz dane poprzedniego wierzyciela. Jednakże żaden przepis nie nakłada na nabywcę wierzytelności, czy pierwotnego wierzyciela obowiązku doręczenia dłużnikowi umowy cesji, dla zawarcia, której zgoda dłużnika przecież nie jest wymagana. Tym bardziej że treść umowy stanowi tajemnicę handlową.

Niemniej jednak dłużnik, który nie zgadza się z roszczeniem nowego wierzyciela, może podnieść przeciwko niemu zarzuty dotycząca danej należności m.in. zarzut przedawnienia roszczenia, czy zarzut spełnienia roszczenia do rąk poprzedniego wierzyciela.

Może nawet podnieść zarzut niewykazania istnienia roszczenia, ale tylko przed sądem. Dlatego jeśli masz wątpliwości, czy cesja objęła Twój dług, możesz zażądać od ULTIMO wskazania danych potrzebnych do powiązania długu do Twojej osoby, prosząc o  podanie Twojego numeru PESEL, danych adresowych, oraz informacji na temat długu (umowa, poprzedni wierzyciel itp.).

Cesja wierzytelności – wzór

Koniecznie przeczytaj: