Jak ściągnąć alimenty z Niemiec? [PORADNIK] od A do Z

Witam! jak ściągnąć alimenty z Niemiec? ojciec dziecka uciekł za granicę i nie mam z nim żadnego kontaktu, nie wiem gdzie pracuje, ile zarabia, ani nawet gdzie ma konto bankowe. Czy alimenty od ojca mieszkającego za granicą można w jakiś sposób ściągnąć? proszę o poradę.


Ściąganie alimentów przez komornika z zagranicy

Problem, jak ściągnąć alimenty z Niemiec, czy innego kraju dotyczy wielu rodziców, których byli partnerzy pracują za granicą, zarabiając tam solidne pieniądze, dobrze żyjąc, zapominając jednak o obowiązku łożenia na utrzymanie swoich dzieci mieszkających w biednej Polsce pomimo, że o obowiązku alimentacyjnym orzekł sąd, wydając stosowny wyrok.

Jeśli twój dłużnik alimentacyjny mieszka w Niemczech lub w innym państwie członkowskim, podpowiadamy, co możesz zrobić, by sprawnie odzyskać należne pieniądze wraz z odsetkami i wymagalnymi kosztami.

Zobacz jak ściągnąć pieniądze z Niemiec korzystając z instytucji europejskiego nakazu zabezpieczenia, która pozwala na zablokowanie zagranicznych rachunków bankowych dłużnika do czasu całkowitej spłaty długów.

Egzekucja alimentów od dłużnika mieszkającego w Niemczech

Rzeczywiście, Polski komornik nie może działać poza granicami naszego kraju. Dlatego wierzyciel który wie, że jego dłużnik mieszka np. w Niemczech, pracuje tam i dobrze zarabia, ma majątek, samochód i inne wartościowe rzeczy o pomoc w przymusowej egzekucji zaległości alimentacyjnej nie może prosić komornika z Polski, bo ten ma niestety związane ręce.

Jasno o tym mówi poniższy przepis:

Art. 1110[4]. § 1. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

§ 3. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na szczęście środkiem do celu, stało się europejskie postępowania uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 roku ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

W myśl regulacjom zawartym w przedmiotowym akcie prawa unijnego, wystarczy poparty właściwymi argumentami wniosek wierzyciela o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia, by uzyskać blokadę wszystkich rachunków jakie dłużnik alimentacyjny posiada w zagranicznych bankach.

Co więcej, jeśli wierzyciel nie zna banków ani numerów rachunków bankowych dłużnika, to sąd na jego wniosek wystąpi do właściwego organu o ich ustalenie.

Zajęcie środków na rachunkach dłużnika następuje bez wiedzy dłużnika, co daje rzeczywistą szansę na odzyskanie alimentów.

Europejski nakaz zabezpieczenia, czyli jak ściągnąć alimenty z Niemiec

Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia należy złożyć do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.

Zatem jeśli wierzyciel alimentacyjny (matka, ojciec, opiekun prawny dziecka) legitymuje się już wyrokiem alimentacyjnym, to sądem właściwym do wydania zabezpieczenia będzie ten sam sąd wydał przedmiotowy wyrok.

Do wniosku o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia warto dołączyć zaświadczenia komornika o bezskuteczności egzekucji lub postanowienie o umorzeniu postępowanie egzekucyjnego, będzie to dowód potrzeby do uzyskania zabezpieczenia, o którym mowa w art. 7 ustęp 1 przedmiotowego rozporządzenia:

„Sąd wydaje nakaz zabezpieczenia, gdy wierzyciel przedłożył wystarczające dowody, by przekonać sąd, że istnieje pilna potrzeba zastosowania środka zabezpieczającego w formie nakazu zabezpieczenia, ponieważ istnieje realne ryzyko, że bez takiego środka późniejsze dochodzenie roszczenia wierzyciela wobec dłużnika będzie niemożliwe lub znacząco utrudnione”.

Sprawa sądowa o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia rozpoznawana jest na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron, a sąd zobowiązany jest zająć się wnioskiem niezwłocznie. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia

Wniosek o wydane europejskiego nakazu zabezpieczenia powinien zawierać:

  • nazwę i adres sądu, do którego jest składany
  • dane wierzyciela (imię, nazwisko, dane adresowe, data urodzenia, numer PESEL, oraz dane przedstawiciela ustawowego w sytuacji, gdy wierzycielem jest małoletni)
  • dane dłużnika (imię, nazwisko, dane adresowe oraz inne dostępne dane np. numer dowodu osobistego, paszportu, numer PESEL)
  • numer za pomocą, którego będzie możliwe zidentyfikowania banku (IBAN lub BIC), nazwę banku, adres – wierzyciel może zwrócić się do sądu, do którego składany jest wniosek o wydanie nakazu zabezpieczenia, by sąd ten zażądał od organu ds. informacji państwa członkowskiego wykonania uzyskania informacji niezbędnych do zidentyfikowania tego banku lub tych banków oraz rachunku lub rachunków dłużnika, jeżeli sam tej wiedzy nie posiada
  • kwotę, której nakaz dotyczy wraz z wymagalnymi odsetkami i kosztami
  • opis wszelkich istotnych okoliczności uzasadniających wydanie nakazu zabezpieczenia – może to być okoliczność uchylania się od obowiązku alimentacji oraz bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez polskiego komornika
  • wykaz przedłożonych przez wierzyciela dowodów
  • opcjonalnie również numeru należącego do wierzyciela rachunku bankowego do celów ewentualnej dobrowolnej spłaty roszczenia przez dłużnika
  • oświadczenie, w którym stwierdza się, że informacje podane przez wierzyciela we wniosku są – zgodnie z jego najlepszą wiedzą – prawdziwe i pełne i że wierzyciel jest świadom, że umyślne złożenie fałszywych lub niepełnych oświadczeń może pociągać za sobą prawne konsekwencje na mocy prawa państwa członkowskiego, w którym składany jest wniosek.

Decyzja sądu w sprawie europejskiego nakazu zabezpieczenia, a zajęcie rachunku bankowego dłużnika

W przypadku, gdy wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia złożył wierzyciel alimentacyjny legitymujący się orzeczeniem, ugoda sądową lub innym dokumentem urzędowy, sąd wydaje decyzję do końca piątego dnia roboczego po złożeniu lub uzupełnieniu wniosku przez wierzyciela.

Bank po otrzymaniu nakazu zabezpieczenia, wykonuje go niezwłocznie, a gdy przewiduje to prawo państwa członkowskiego wykonania, blokada rachunku następuje po otrzymaniu przez bank polecenia, by wykonać nakaz.

Właściwy bank zabezpiecza konto dłużnika poprzez zapewnienie, że kwota widniejąca w nakazie nie zostanie przelana ani w żaden sposób wycofana z rachunku przez dłużnika, czy osoby trzecie upoważnione przez dłużnika.

W przypadku, gdy przewiduje to prawo krajowe, bank udziela zabezpieczenia poprzez przelanie kwoty widniejącej w nakazie na specjalny rachunek do celów zabezpieczenia.

Jak ściągnąć alimenty od ojca mieszkającego za granicą?

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku dłużnika korzystającego z kont w zagranicznych bankach jest szansą dla wierzycieli alimentacyjnych, którzy przez lata mięli ograniczone pole działania.

Wniosek o wydane nakazu zabezpieczenia stał się tanim i prostym sposobem na to, jak ściągnąć alimenty z Niemiec, oraz innych państw członkowskich.

Europejski nakaz zabezpieczenia, na podstawie którego bank blokuje środki na rachunku dłużnika może być również rozwiązaniem służącym egzekucji innych długów niż zaległe alimenty od dłużnika, który w Polsce nie mieszka i nie ma tu żadnego majątku.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Jak ściągnąć alimenty z Niemiec? [PORADNIK] od A do Z”
  1. Płacę żonie alimenty na dzieci, żona jest za granicą, czy zgodne jest to z prawem, że dzieci uczą się za granicą i tam mieszkają, a żona przyjeżdża do Polski, składa oświadczenie o alimenty i wraca za granicę? i tam mieszka? Dodam, że przez to mam spory dług, nie wiem, czy tak można robić, że brać alimenty będąc za granicą? Niemcy?

Comments are closed.