Małżeństwo – wspólny majątek a upadłość konsumencka

Witam, chce ogłosić upadłość konsumencką. Ale boję się, że mężowi zabiorą samochód, bo nie mamy rozdzielności majątkowej. Co w tej sytuacji zrobić? Dług jest przed zawarciem ślubu i mąż o nim nic nie wiedział, dopóki nie przyszedł list od komornika. Czy w tej sytuacji mam zrobić rozdzielność majątkową? i wtedy, jeśli ogłoszę upadłość, to nic mężowi nie zrobią?


Witaj, uzyskanie oddłużenia na skutek wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to długa droga, która może trwać wiele miesięcy.

Procedura oddłużeniowa dotyka nie tylko dłużnika, ale również całej jego rodziny, bowiem założeniem ustawodawcy jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika kwot.

Powyższe dla dłużnika w praktyce oznacza tyle, że musi on liczyć się z utratą swojego majątku osobistego, ale także tych składników majątku, które stanowią majątek wspólny małżonków, co bezwzględnie kuje w dobro rodziny.

Jednakże w skrajnych sytuacjach, kiedy spłata długu stała się już niemożliwa, podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.

Wniosek o upadłość konsumencką

Jak jest w twojej sytuacji, nie wiem. Piszesz jednak, że chcesz ogłosić upadłość konsumencką, a skoro tak jest, ja postaram ci się odpowiedzieć na dręczące cię pytanie na temat utraty majątku wspólnego, jaki udało ci się zgromadzić z mężem w trakcie waszego małżeństwa w postaci samochodu.

Przybliżę ci również obraz tego, jak przebiega postępowanie upadłościowe i czy rozdzielność majątkowa może ochronić tę część majątku wspólnego, która należy się twojemu mężowi.

Skutki upadłości konsumenckiej, a majątek upadłego dłużnika

Kwestie upadłości konsumenckiej reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe.

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 75 ustęp 1 niniejszej ustawy już z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim.

Powyższa zasada rozciągać będzie się również na samochód, o który pytasz, wchodzi on bowiem do majątku wspólnego twojego i męża, który udało się wam zgromadzić w czasie trwania małżeństwa.

Bez znaczenia są tu okoliczności powstania twoich długów oraz fakt, że są to długi pochodzące sprzed małżeństwa.

Majątek wspólny małżonków, a upadłość konsumencka jednego z małżonków

W przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej przyjmuje się, że majątek wspólny podlega podziałowi po połowie. Dlatego twojemu małżonkowi przy podziale majątku wspólnego, co do zasady przysługiwałby udział ½ części w przedmiotowym samochodzie.

Skoro zajęty w toku postępowania likwidacyjnego samochód w połowie należy do twojego męża, to zgodnie z regułą zawartą w art. 124 ustęp 3 ustawy prawo upadłościowe może on dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi.

Zgłoszenie wierzytelności nie zatrzyma jednak sprzedaży samochodu.

Aby zatrzymać samochód, twój mąż musiałby wykazać, że w waszym przypadku zachodzą przesłanki zawarte w dalszej części przepisu art. 124, a mianowicie w ustępie 5, zgodnie z którym do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zajęcie majątku wspólnego małżonków w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z nich rozciąga się na cały majątek wspólny, dlatego musisz mieć na uwadze, że jeśli sąd przychyli się do twojego wniosku i zostanie ogłoszona upadłość, to zajęciu podlegać będą również inne przedmioty niewyłączone spod egzekucji – wartościowe rzeczy ruchome, meble, sprzęt, biżuteria.

Rozdzielność majątkowa małżeńska, a wniosek o upadłość konsumencką

Pytałaś również, czy rozdzielność majątkowa małżeństwa ustanowiona przed złożeniem wniosku o ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej w jakikolwiek sposób ochroni majątek męża przed zajęciem.

Niestety nie.

Zgodnie z art. 125 ustawy prawo upadłościowe ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ponadto jak wskazano w art. 126, ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zatem, jak widzisz, na rozdzielność majątkową w tym momencie jest już za późno. Co więcej, z dniem ogłoszenia przez sąd upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Przemyśl jednak, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jedynym wyjściem. Przeanalizuj swoje możliwości finansowe oraz możliwość spłaty długu w ratach. Spróbuj porozumieć się z wierzycielem lub komornikiem.

Pamiętaj, że egzekucja komornicza to jeszcze nie koniec świata i że można ją przejść o wiele spokojniej niż postępowanie upadłościowe. Pomyśl również o swoim mężu i waszych relacjach, które mogą się pogorszyć w sytuacji straty przedmiotów, na które razem pracowaliście.

Podsumowując:

Zgodnie z art. 124 ustawy prawo upadłościowe z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Małżonkowi upadłego dłużnika przysługuje natomiast prawo dochodzenia w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Czyli małżonek dłużnika ma roszczenie o zapłatę kwoty wynikającej ze spieniężenia jego udziału w majątku wspólnym, który został zajęty w trakcie postępowania upadłościowego.

Umowa rozdzielności majątkowej zawarta na mniej niż dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest nieskuteczna w stosunku do masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka nie zagraża majątkowi osobistemu małżonka upadłego dłużnika.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze