Oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej WZÓR

Jak napisać oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu? Osoba rejestrująca działalność gospodarczą zobligowana jest do złożenia formularza CEIDG-1.

Jest to druk, na którym przyszły przedsiębiorca wskazuje między innymi adres korespondencyjny czy adres stałego miejsca wykonywania działalności. Właściciel firmy musi posiadać tytuł prawny do lokalu, którego adres umieszcza we wpisie.

Wstęp

Podawane w tym dokumencie informacje mają charakter deklaratoryjny, co oznacza, że chociaż organ ewidencyjny na etapie rejestracji nie sprawdza ich prawdziwości, to jednak może zweryfikować te dane w dowolnym momencie, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia:

Oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej wzór

oswiadczenie-o-miejscu-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej wzór

Jeśli natomiast prowadzisz firmę lub zamierzasz prowadzić ją w lokalu nienależącym do Ciebie, to będziesz potrzebować zgody właściciela na prowadzenie pod danym adresem firmy, oświadczenie takie wymagane jest w różnych sytuacjach, np. podczas przechodzenia na VAT.

Zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu wzór

zgoda-na-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-lokalu-wzor-pdf-doc

Zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu wzór

Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania

Przedsiębiorca rejestrujący się w CEIDG musi zgłosić do rejestru przede wszystkim adres do doręczeń. Adres stałego miejsca wykonywania działalności podaje wtedy, kiedy działalność faktycznie prowadzona jest w stałym miejscu.

Jeżeli charakter działalności wiąże się z częstymi zmianami miejsca pobytu – ma charakter mobilny lub dotyczy wykonywania usług u klientów – we wniosku zaznacza się opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”.

Konieczność wpisania do rejestru adresu korespondencyjnego nie oznacza, że każdy przedsiębiorca musi dysponować lokalem przeznaczonym wyłącznie na prowadzenie działalności.

Prowadzenie działalności gospodarczej w domu jednorodzinnym lub w mieszkaniu w bloku jest możliwe, jednak w takim przypadku należy określić, czy pomieszczenia są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności, czy również na cele prywatne. Ma to znaczenie z perspektywy rozliczania się z organami podatkowymi.

Jeśli przedsiębiorca przeznaczy na działalność część mieszkania, która nie będzie jednocześnie służyła celom prywatnym, to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją tego pokoju może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W przeciwnym razie powinien wskazać, jaka część lokalu służy prowadzonej działalności, aby na podstawie odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

Oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ma charakter deklaracji

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do wskazanej nieruchomości – dotyczy to wszystkich podanych adresów, czyli adresu do doręczeń oraz adresu wykonywania działalności.

Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Druk zawiera klauzulę brzmiącą “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia“. Oznacza to, że chociaż organ nie wymaga okazania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, to w każdej chwili może zweryfikować prawdziwość podanych na druku informacji.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność we własnym mieszkaniu, powinien posiadać więc tytuł prawny w postaci:

  • prawa własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Co jeśli działalność prowadzona jest w domu rodziców, innego członka rodziny, bądź małżonka na którego przepisane zostało mieszkanie? W takim przypadku wymagana będzie zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej w domu rodziców przyjmująca formę nieodpłatnego wykorzystywania lokalu na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli użyczenie dotyczy najbliższego członka rodziny, czyli osób zaliczanych do I lub II grupy podatkowej, to na prowadzącym działalność nie ciążą żadne dodatkowe obowiązki podatkowe.

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu możliwa jest na podstawie takich tytułów prawnych, jak dzierżawa, najem czy użyczenie. Zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, który nie należy do właściciela firmy powinna mieć formę umowy – umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Oświadczenie o użyczeniu lokalu na działalność gospodarczą powinna sporządzić w formie pisemnej nawet najbliższa rodzina przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że chociaż zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu nie musi być dołączona do wniosku o wpis do CEIDG, to minister właściwy do spraw gospodarki, prowadzący rejestr może poprosić przedsiębiorcę o okazanie stosownego dokumentu.

W takim przypadku właściciel firmy ma 7 dni na przedstawienie tytułu prawnego do nieruchomości, bądź zmianę podanego adresu. Jeśli nie wykona żadnej z tych czynności, może zostać wykreślony z rejestru.

Czy możliwe jest prowadzenie działalności w mieszkaniu komunalnym?

Nic nie stoi na przeszkodzie prowadzenia działalności w mieszkaniu komunalnym. W takim przypadku zaleca się jednak uzyskać zgodę faktycznego właściciela lokalu, po którą należy wystąpić odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu komunalnym może okazać się niezbędne na wypadek kontroli i wezwania do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodę właściciela nieruchomości na prowadzenie działalności w jego lokalu.

Wzór pozwolenia do Spółdzielni Mieszkaniowej o możliwość prowadzenia DG w lokalu pobierzesz poniżej:

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu komunalnym

wniosek-o-pozwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-mieszkaniu-komunalnym-pdf-doc

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu komunalnym

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze