Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej WZÓR

Dziś o tym, jak napisać wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej (poniżej pobierzesz gotowy wzór wniosku). Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu ma na celu dostarczyć uprawnionemu do alimentów środków utrzymania lub wychowania, jeśli obowiązku tego zobowiązany nie wykonuje samodzielnie i dobrowolnie.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy strony dochodzą do porozumienia w sprawie płatności poszczególnych rat alimentacyjnych, dług alimentacyjny został spłacony lub obowiązek dalszej alimentacji wygasł.

Wstęp

Sprawdź co zrobić, by komornik umorzył postępowanie egzekucyjne alimentów, pobierz gotowy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów i przeczytaj, jak krok po kroku umorzyć taką egzekucję.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Wniosek-o-umorzenie-postępowania-egzekucyjn-go-alimentów-wzór-doc-pdf

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych – jak przebiega?

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych odbywa się na podobnych zasadach co egzekucja innych długów pieniężnych.

Niemniej jednak dłużnik alimentacyjny musi liczyć się z tym, że komornik:

 • dokona zajęcia jego wynagrodzenia za pracę w wysokości do ⅗ – nie obowiązuje tu kwota wolna od zajęcia
 • dokonał zajęcia wynagrodzenia z prac zleconych do pełnej wysokości – chyba że jest to jedyny i powtarzalny dochód dłużnika, wówczas zastosowanie znajdzie zajęcie do wysokości ⅗, jak przy umowie o pracę
 • dokona zajęcia wszystkich środków znajdujących się na rachunkach bankowych dłużnika – nie występuje saldo wolne od zajęcia przewidziane w przepisach prawa bankowego
 • z urzędu przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania
 • złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w przypadku zaległości wynoszących więcej niż 6 miesięcy
 • nie umorzy postępowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia jego bezskuteczności – bezskuteczność czynności egzekucyjnych, czyli brak majątku dłużnika nie jest podstawą do umorzenia egzekucji, tak jak ma to miejsce w przypadku innych zobowiązań.

Zaświadczenie komornika o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego otwiera uprawnionemu drogę do uzyskania tzw. alimentów zastępczych, o ile spełnia on kryteria dochodowe przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów po spłacie zaległości

Dość często dłużnik alimentacyjny, który dopuścił się opóźnienia w płatności kolejnych rat alimentacyjnych, ma problem z „pozbyciem się” komornika. Umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów po spłacie zadłużenia jest możliwe jedynie w dwóch przypadkach:

 • na wniosek wierzyciela lub jego pełnomocnika
 • na wniosek dłużnika po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 1083 § 4 kpc.

Najprościej jest znaleźć porozumienie z wierzycielem, by ten złożył do komornika wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów. Często jednak strony pozostają w złych relacjach, co przekłada się na brak porozumienia i chęci współpracy.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów na wniosek wierzyciela

Odszukanie porozumienia z wierzycielami alimentacyjnym na największy sens, bowiem wierzyciel alimentacyjny w każdym czasie może wystąpić do komornika o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W tym przypadku wystarczy krótkie pismo, które wiąże komornika bez względu na okoliczność, czy zaległość alimentacyjna została spłacona.

Aby wycofać egzekucję alimentów, wierzyciel alimentacyjny lub jego opiekun prawny może złożyć do komornika wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego – sprawa egzekucyjna pozostaje otwarta, jednak komornika zawiesza egzekucje z zajętych składników majątku dłużnika.

Jeśli dłużnik wywiąże się z płatności, wierzyciel może w późniejszym czasie złożyć do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, co wiąże się z zamknięciem sprawy przez organ egzekucyjny – cofnięcie zajęć i wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Przy czym należy wspomnieć, że wierzyciel ma prawo w każdym czasie złożyć kolejny wniosek egzekucyjny świadczeń alimentacyjnych np. w sytuacji, kiedy w płatności poszczególnych rat alimentacyjnych nastąpią opóźnienia.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów na wniosek dłużnika

Dłużnik alimentacyjny, który spłacił swój dług alimentacyjny i na bieżąco reguluje świadczenia względem osób uprawnionych i tak może mieć problem z „pozbyciem się” komornika.

Organ egzekucyjny zobowiązany jest bowiem wnioskiem wierzyciela i musi prowadzić dalsze postępowanie nawet wówczas, kiedy dłużnik w ustalonym terminie, czyli o czasie reguluje kolejne świadczenia.

Jeśli wierzyciel nie wyraża zgody na wycofanie postępowania egzekucyjnego alimentów, dłużnik może posłużyć się instytucją przewidzianą w art. 1083 § 4 kpc., który stanowi:

Dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie

Umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów po wpłacie zabezpieczenia

Uiszczenie zabezpieczenia na poczet przyszłych rat alimentacyjnych to nie lada wyzwanie dla dłużnika, który został obciążony sporymi alimentami lub alimentami na większą liczbę uprawnionych. Niemniej jednak może okazać się jedyną szansą na zwolnienie dochodów i innych składników majątku.

Dłużnik musi jednak pamiętać, że złożenie zabezpieczenia w wysokości 6- krotności rat alimentacyjnych nie zwalnia go z obowiązku regulowania bieżących alimentów.

Kwota zabezpieczenia zostanie zwolniona – zwrócona dłużnikowi na jego wniosek po umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub po ustaniu obowiązku alimentacyjnego (wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego potwierdzone stosownym dokumentem).

Warto przeczytać:

Podobne wyszukania:

 • wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów wzór
 • wniosek o rezygnację z egzekucji alimentów
 • umorzenie egzekucji alimentów na wniosek dłużnika
 • wycofanie alimentów od komornika wzór
 • zawieszenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,92 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze