Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym i kontakt telefoniczny [WZÓR]

Zastanawiasz się jak napisać Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym? lub Wniosek o kontakt telefoniczny? skorzystaj z gotowego wzoru pisma, który możesz pobrać na końcu artykułu.

Zastosowanie wobec podejrzanego specjalnego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie, może wiązać się z wieloma trudnościami i negatywnymi emocjami dla samego zatrzymanego, jak i dla jego rodziny.

Trzeba bowiem pamiętać, że w wielu przypadkach tymczasowe aresztowanie trwa wiele miesięcy, natomiast sama sprawa karna nie musi skończyć się wyrokiem skazującym.

Co może zrobić rodzina, by mieć stały kontakt z tymczasowo aresztowanym? Gdzie złożyć wniosek o widzenia i przyznanie prawa do stałych kontaktów telefonicznych oraz jak zaskarżyć postanowienie o odmowie widzeń?

Te i wiele innych informacji znajdziesz w niniejszym poradniku, dodatkowo na końcu artykułu znajdują się 3 wzory pism, które możesz pobrać:

 1. Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym
 2. Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym
 3. Wniosek o widzenie intymne (bezdozorowe) wzór

Prawo do widzeń i kontaktów telefonicznych z tymczasowo aresztowanym

Tymczasowo aresztowany ma prawo do widzeń i kontaktów telefonicznych z rodziną i wybranymi osobami w tym z obrońcą. Ilość kontaktów nie została uregulowana żadnym przepisem. Prawo mówi jedynie o możliwości co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

Niemniej jednak ilość widzeń w danym miesiącu zależeć będzie od organu, w dyspozycji, którego pozostaje tymczasowo aresztowany – żaden kontakt nie może się odbyć bez uzyskania wcześniejszej zgody.

ffAby uzyskać zgodę na kontakty telefoniczne, tymczasowo aresztowany musi złożyć stosowny wniosek do organu aktualnie prowadzącego postępowanie (prokuratora prowadzącego postępowanie lub sądu, w którym toczy się sprawa) – wzór wniosku o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym pobierzesz na końcu artykułu.

We wniosku należy wskazać dane osoby, z którą mają odbywać się rozmowy, podać stopień pokrewieństwa lub powołać się na istnienie innych więzi oraz numer telefonu, na który będą wykonywane połączenia.

Po uzyskaniu zgody aresztowany zyskuje prawo do jednej rozmowy dziennie, trwającej nie dłużej niż pięć minut przy użyciu odpłatnego aparatu dostępnego w areszcie na własny koszt lub koszt rozmówcy.

Wniosek o udzielnie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym

Wniosek o udzielenie zgody na widzenia podczas trwania tymczasowego aresztu należy złożyć do organu, który w danym momencie zajmuje się sprawą.

Wniosek o widzenia należy złożyć do prokuratora na pierwszym etapie sprawy lub do sądu po złożeniu przez prokuratora aktu oskarżenia.

Zgoda na widzenia z tymczasowo aresztowanym dotyczy konkretnej osoby. Dlatego każdy członek rodziny lub inna bliska aresztowanemu osoba, chcąc uzyskać prawo do widzeń, składa osobny wniosek.

We wniosku o widzenia z tymczasowo aresztowanym wskazać należy:

 • dane aresztowanego
 • sygnaturę sprawy karnej lub postępowania przygotowawczego
 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości)
 • stopień pokrewieństwa lub inne więzi z aresztowanym
 • oraz specjalną klauzulę dotyczącą widzenia.

Wniosek o widzenia nie wymaga szczególnego uzasadnienia.

Czy wniosek o widzenia z tymczasowo aresztowanym można wysłać pocztą?

Wniosek o udzielenie zgody na widzenia z tymczasowo aresztowanym można złożyć osobiście w biurze podawczym prokuratury lub sądu.

Wniosek można również przesłać pocztą – listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Po kilku dniach od nadania listu wnioskodawca może wykonać telefon do właściwego organu z zapytaniem, czy wniosek wpłynął i został rozpoznany.

Zażalenie na odmowę widzenia z tymczasowo aresztowanym

Zastosowanie przeciwko podejrzanemu tymczasowego aresztowania ma między innymi zapewnić prawidłowy tok prowadzonego postępowania karnego. Dlatego, jeśli organ prowadzący poweźmie wątpliwość, czy widzenia są zasadne i czy nie wpłyną negatywnie na tok postępowania, wyda zarządzenie o odmowie widzeń.

Na odmowę prawa do widzeń osobie zainteresowanej oraz samemu zatrzymanemu przysługuje zażalenie.

W przypadku nieuwzględnienia zażalenia mogą być składane kolejne wnioski o widzenia. Przy czym, jeśli kolejny wniosek został złożony po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia poprzedniego, a organ odmówił prawa do widzeń, na wydaną decyzję również przysługuje zażalenie.

Wniosek o dodatkowe widzenia

Co do zasady, osadzony ma prawo do godzinnych spotkań z osobą, która uzyskała zgodę na jego odwiedziny. Spotkania są więc ograniczone czasowo (60 minut) i odbywają się w wyznaczone dni, w specjalnie przygotowanych salach, pod nadzorem funkcjonariusza straży więziennej.

Aby uzyskać dodatkowe widzenia, umożliwiające bezpośredni kontakt, należy złożyć osobny wniosek do organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

Osadzony ma również prawo do spotkań z małoletnim dzieckiem. Wówczas z wnioskiem o widzenia występuje sam aresztowany, drugi rodzic lub przedstawiciel ustawowy dziecka.

Widzenia z małoletnim dzieckiem poniżej 15 roku życia mogą się odbyć jedynie w obecności innej osoby dorosłej (drugi rodzic, członek rodziny, funkcjonariusz aresztu).

Wzory pism

Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym

Wniosek-o-widzenie-z-tymczasowo-aresztowanym-wzor-pdf-doc

Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym

Wniosek-o-kontakt-telefoniczny-z-tymczasowo-aresztowanym-wzor-pdf-doc

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym

Powyższy wzór wniosku o zezwolenie na kontakt telefoniczny tymczasowo aresztowanego jest najczęściej pobieranym pismem.

Wniosek o widzenie intymne wzór

rozmowa-telefoniczna-z-tymczasowo-aresztowanym
Rozmowa telefoniczna z tymczasowo aresztowanym

Ciekawostki

 • Zgodę na korzystanie z aparatu telefonicznego wydać jedynie może organ, do którego dyspozycji osadzony się znajduje. Warto też wiedzieć, że całkowity zakaz kontaktowania się z obrońcą za pomocą aparatu telefonicznego koliduje z ERW, czyli Europejskimi Regułami Więziennymi!
 • W pierwszej kolejności osobie tymczasowo aresztowanej zapewnia się dostęp do aparatu telefonicznego w celu porozumienia się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym.
 • Wewnętrzny regulamin danego aresztu śledczego może przewidywać dłuższy czas korzystania z aparatu telefonicznego. Oczywiście ograniczenie co do długości rozmów nie obowiązuje w przypadku kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym.

Warto przeczytać: Wzór wniosku o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze