Wniosek o wykreślenie hipoteki Wzór Wypełniony

Jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej wykreślenie hipoteki? Całkowita spłata kredytu lub pożyczki powinna skutkować wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej, jednak wymaga to spełnienia pewnych formalności. Po pierwsze, należy uzyskać zgodę wierzyciela na wykreślenie zabezpieczającej zadłużenie hipoteki, czyli z reguły zgodę banku. Po drugie, konieczne jest wypełnienie sądowego wniosku o wykreślenie hipoteki oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty.

Wprowadzenie

wazneJak przejść przez te formalności krok po kroku? aby ułatwić Ci wykreślenie hipoteki z KW, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wypełniony takiego wniosku, wzorując się na nim, wypełnisz wniosek prawidłowo, nie narażając się na wydłużenie całego procesu wykreślenia hipoteki. Wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o wykreślenie hipoteki Wzór wypełniony

wniosek-o-wykreslenie-hipoteki-wzor-wypelniony

Wniosek o wykreślenie hipoteki Wzór wypełniony

Kto jest odpowiedzialny za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

wazneHipoteka stanowi zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Obciąża ona nieruchomość w sposób trwały – nawet, jeśli zmienia ona swojego właściciela. Co więcej, wpisywana jest w księdze wieczystej, dlatego każda osoba zainteresowana kupnem może bez większych problemów sprawdzić, czy nieruchomość nie jest nią obciążona.

Hipoteka może jednak zostać wykreślona z ksiąg wieczystych po spłacie kredytu. Odpowiedzialność za doprowadzenie do jej wykreślenia spoczywa na dłużniku – właścicielu nieruchomości. Bank jako wierzyciel powinien jednak współpracować w tym zakresie ze swoim dłużnikiem, choć nie jest zobligowany do złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki w jego imieniu.

Zadaniem właściciela nieruchomości jest wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Bank ma jedynie obowiązek wydać mu dokument, który jest niezbędnym załącznikiem takiego wniosku, czyli potwierdzenie spłaty zadłużenia, które było zabezpieczone hipoteką.

Wniosek o wykreślenie hipoteki a zgoda wierzyciela

wazneZanim właściciel nieruchomości złoży wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, musi uzyskać od swojego wierzyciela potwierdzenie spłaty zadłużenia. Bank czy inny wierzyciel hipoteczny powinien współdziałać z dłużnikiem w tej procedurze poprzez wystawienie dokumentu, świadczącego o spłaceniu długu zabezpieczonego hipoteką.

Zgoda na wykreślenie hipoteki to tak zwany kwit mazalny, za który bank może, choć nie musi pobrać od zainteresowanego opłatę.

Bardzo istotne dla określenia formy takiego oświadczenia jest to, czy hipotekę ustanowiono na rzecz banku, czy była to pożyczka prywatna udzielona przez inny podmiot. W pierwszym przypadku zgoda na wykreślenie hipoteki to zwykły dokument, bez podpisów notarialnie poświadczonych.

Wystarczy, że pismo zostanie podpisane przez osoby, które mają prawo reprezentować dany bank (co również należy potwierdzić na piśmie). W sytuacji, kiedy hipoteka zabezpieczała na przykład prywatną pożyczkę, zgoda na jej wykreślenie musi zostać opatrzona podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

Jak złożyć wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki?

wazneSam wypełniony wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej nie wystarczy, aby skutecznie usunąć zapis o hipotece z KW. Niezbędne są także wymagane załączniki, czyli zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki wraz z potwierdzeniem, że podpisane pod zgodą osoby mają prawo do reprezentowania wierzyciela, a także potwierdzenie opłaty za wykreślenie hipoteki.

Opłata ta wynosi 100 zł i może zostać wniesiona poprzez:

 • wpłatę gotówkową w kasie sądu,
 • przelew na rachunek bankowy sądu, z tytułem zawierającym numer księgi wieczystej oraz informacją, że opłata dotyczy wykreślenia hipoteki,
 • kupno elektronicznych znaków opłaty sądowej (online lub w kasie sądu), przy czym znaki kupione przez internet należy wydrukować i dołączyć do wniosku jako dowód zapłaty.

Co zrobić w przypadku braku zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z KW? W takiej sytuacji niezbędne będzie złożenie pozwu sądowego o porównanie treści KW z faktycznym stanem prawnym.

Po udowodnieniu w sądzie, że dług zabezpieczony przez hipotekę został spłacony, wydane prawomocne orzeczenie sądu zastąpi zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki.

Jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej wykreślenie hipoteki?

waznePusty, gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wykreślenie hipoteki to formularz KW-WPIS, który można pobrać z oficjalnej strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub tutaj. Prawidłowe wypełnienie tego druku nie jest jednak najłatwiejszym zadaniem. Należy wiedzieć, które pola wypełniać w określonej sytuacji oraz jakie dane wpisać w poszczególne rubryki.

Tutaj przyda Ci się przygotowany przez nas wzór wypełnienia, który pobierzesz w górnej części artykułu.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki? na pierwszej stronie wniosku należy podać:

 • nazwę sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości,
 • nazwę wydziału sądu,
 • numer księgi wieczystej.

Na drugiej stronie należy zaznaczyć „iksem”, jakiego żądania dotyczy wniosek, a także uzupełnić odpowiednie pole informacjami dotyczącymi samej hipoteki, podając nazwę wierzyciela.

Trzecia strona wniosku odnosi się przede wszystkim do wnioskodawcy (dane wnioskodawcy uczestnika postępowania). Należy podać w niej swoje dane wraz z miejscem zamieszkania. Jeśli nieruchomość obciążona hipoteką ma więcej niż jednego właściciela, to dane współwłaścicieli trzeba umieścić w kolejnych polach wniosku.

Czwarta strona druku dotyczy w głównej mierze załączników dołączanych do wniosku. Należy umieścić tam dane identyfikujące załączony list mazalny (zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Na koniec wniosek trzeba podpisać i opatrzyć odpowiednią datą. Wypełniony druk wraz z załącznikami można złożyć osobiście w sądzie rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości, bądź wysłać pocztą.

 

Kiedy wierzyciel może odmówić wydania zgody na wykreślenie hipoteki?

wazneSytuacja, w której bank odmawia wyrażenia zgody na wydanie kwitu mazalnego należy do rzadkości. Zazwyczaj odmowa wiąże się z pośpiechem dłużnika, który przedstawia wniosek o wydanie takiej zgody jeszcze przed całkowitą spłatą zadłużenia.

Należy upewnić się więc, że ostatnia rata została już faktycznie zaksięgowana w danym banku.

Inną możliwą przyczyną odmowy jest nieuregulowanie pomniejszych składników długu, na przykład ubezpieczenia kredytu hipotecznego czy prowizji. Bank wymaga opłacenia wszystkich elementów składowych zadłużenia przed wydaniem zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Informacje na ten temat można znaleźć w umowie kredytowej, określającej obowiązki stron.

Podsumowanie

 • Gdzie i jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu? wniosek można złożyć osobiście w sądzie (w biurze podawczym) Sądu Rejonowego w Wydziale Ksiąg Wieczystych [właściwym ze względu na położenie nieruchomości]. Wniosek można też przesłać listem poleconym.
 • Do wniosku koniecznie dołączyć trzeba zgodę banku na wykreślenie hipoteki, oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty.
 • W przypadku gdy nieruchomość ma tylko jednego właściciela, we wniosku podajemy wyłącznie dane uczestnika postępowania, którym jest wierzyciel hipoteczny, a więc przykładowo bank.
 • Podczas wypełniania wniosku koniecznie zaznaczamy krzyżykiem pole: wpis prawa ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki. Natomiast pozostałe niewypełnione białe pola należy przekreślić.
 • Bank nie może odmówić wydania potwierdzenia spłaty kredytu, wyrażając jednocześnie zgodę na wykreślenie hipoteki jeśli kredyt został spłacony w całości, jasno o tym mówi art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

 • Opłata za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej można wnieść w Kasie sądu lub można też zrobić przelew na konto bankowe Sądu Rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości.
 • Wniosek należy złożyć samodzielnie i z własnej inicjatywy, bank nie zrobi tego za nas!

 

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze