Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej – pierwszeństwo

Witam, chodzi o zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych, a dokładniej chodzi o pierwszeństwo zajęcia komorniczego, pracownik ma dwie toczące się egzekucje, doszło do zbiegu egzekucji, jak wygląda pierwszeństwo zajęcia wynagrodzenia? na co uważać gdy miejsce ma zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej?


Zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych

Witam, zakładam, że jesteś dłużnikiem alimentacyjnym, choć nie wykluczam, że możesz być pracodawcą dłużnika alimentacyjnego. Postaram się zatem omówić temat dość kompleksowo.

Alimenty zasądzane są wyrokiem sądu, często również w tym przedmiocie zawierane są przed sądem ugody. Wszystko jest w porządku dopóki świadczenie to jest realizowane przez zobowiązanego (dłużnika) dobrowolnie.

Jeżeli dojdzie do zaniechania przez dłużnika alimentacyjnego dalszego realizowania obowiązku, przedstawiciel ustawowy uprawnionego (dziecka) bądź sam uprawniony (pełnoletnie dziecko) może wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na orzeczenie sądu, a następnie wszcząć postępowanie egzekucyjne alimentów przed komornikiem.

Wniosek zgłasza się najczęściej do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, jednak można również zgłosić go do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Wniosek taki nie podlega żadnej opłacie, a wydatki w toku postępowania pokrywane są przez sąd.

Postępowanie o egzekucję świadczeń alimentacyjnych niejako blokuje pozostałe postępowania egzekucyjne dotyczące innych wierzytelności, ponieważ łączna wysokość potrąceń nie może przekraczać 3/5 wynagrodzenia za pracę.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych istnieje możliwość dokonywania potrącenia właśnie do wysokości trzech piątych wynagrodzenia.

Przepisy Kodeksu pracy gwarantują zatem pracownikowi zobowiązanemu wypłatę 2/5 wynagrodzenia za pracę, jeżeli nastąpił zbieg egzekucji świadczeń alimentacyjnych i niealimentacyjnych należy o tym powiadomić komornika bądź komorników prowadzących egzekucje.

Co prawda, komornik prowadzący egzekucję ze świadczeń alimentacyjnych jest obowiązany zawiadomić o wszczęciu egzekucji komornika sądu ogólnej właściwości dłużnika.

Co do zasady, komornik prowadząc postępowanie w celu wyegzekwowania roszczenia wierzyciela związany jest jego wnioskiem. W przypadku jednak egzekucji świadczeń alimentacyjnych, komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Praktyką jest poszukiwanie majątku dłużnika, poprzez występowania z zapytaniami do odpowiednich instytucji – ZUS, Urzędów Skarbowych, ustalania rachunków bankowych poprzez system OGNIVO.

Banki obowiązane są do udzielania także informacji objętych tajemnicą bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Podobnie jest w przypadku urzędów skarbowych – dane mogą być udostępniane komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych przepisach w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

Komornik występując do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może dowiedzieć się czy dłużnik sam, lub za pośrednictwem płatnika, ma opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, co w praktyce oznacza, że uzyskuje dochody.

Osoby, które bezpodstawnie uchylają się od obowiązku nałożonego w art. 761 KPC, narażają się na sankcje określone w art. 762 KPC – grzywnę do dwóch tysięcy złotych.

Komornik będzie prowadził postępowanie jedynie z majątku należącego do dłużnika.

Potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji zgodnie z przepisami kodeksu pracy i stosuje się je odpowiednio do zasiłków pobieranych przez bezrobotnych, ale również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Kodeks pracy w art. 87 określa jakie należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę. W tym katalogu znajdują się m.in. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.

Przedmiotowy przepis wskazuje również granice w jakich mogą być potrącane należności. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych istnieje możliwość dokonywania potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, natomiast w razie innych należności – do połowy wynagrodzenia.

Komornik zawiadomi pracodawcę, dłużnika, względnie wierzyciela zajętej wierzytelności, że dalszych wpłat należy dokonywać komornikowi, któremu sprawę przekazano.

Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Przepis wskazany powyżej nakłada na pracodawcę obowiązek pośredniczenia między pracownikiem a uprawnionymi podmiotami, na rzecz których pracownik zaciągnął zobowiązania przy regulowaniu należności.

Pracodawca ma obowiązek pobrać z wynagrodzenia pracownika i odprowadzić na rzecz uprawnionego podmiotu należności pracownika z tytułu obciążeń publicznoprawnych oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przepis art. 87 KP określa także kolejność potrąceń z wynagrodzenia za pracę. W pierwszej kolejności pracodawca odlicza z wynagrodzenia pracownika daniny publiczne: zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zatrudnionych w charakterze pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Po pobraniu wymienionych należności z wynagrodzenia za pracę pracodawca potrąca z wynagrodzenia za pracę należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz innych świadczeń, zaliczki pieniężne i porządkowe kary pieniężne.

Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia za pracę należności w kolejności –

  1. daniny publiczne,
  2. alimenty,
  3. inne należności,
  4. zaliczki,
  5. kary pieniężne.

Trzeba również zwrócić uwagę na treść art. 871 kodeksu pracy, który wskazuje na wysokość wynagrodzenia wolną od potrąceń i tak w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych niż na pokrycie należności alimentacyjnych wolne od potrąceń jest wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to, że w przypadku egzekwowania świadczenia alimentacyjnego komornik nie jest związany ograniczeniem mówiącym, o tym, że wolne od potrąceń jest wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Marginalnie wskażę, że wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Pierwszeństwo zajęcia komorniczego

Kolejność zaspokojenia roszczenia regulowana jest przez kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z nim w pierwszej kolejności zaspokojeniu podlegają koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, następnie należności alimentacyjne, a później inne należności. Przedmiotowe reguluje art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego.

Zawieszenie alimentów u komornika

Z punktu widzenia dłużnika myślę, że istotna może być dla Ciebie informacja, że dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.

Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie.

Istotnym dla dłużnika może być również to, że w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jeżeli egzekucja ze świadczeń alimentacyjnych będzie nieskuteczna, komornik wyda wierzycielowi zaświadczenie o bezskuteczności, a z nim wierzyciel będzie mógł udać się do Funduszu Alimentacyjnego, celem uzyskania świadczenia właśnie z niego. Bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie prowadzi jednak do umorzenia postępowania.

Podsumowując

Jeśli chodzi o zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej, to egzekucja świadczeń alimentacyjnych ma pierwszeństwo w zaspokojeniu, co do niej panują inne, surowsze reguły i blokuje ona inne postępowania egzekucyjne.

Mam nadzieję, że powyższym artykułem Ci pomogłam. Pozdrawiam

Zbieg egzekucji – wzór

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego, gdy komornik już zajmuje wynagrodzenie – wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , , ,

O autorze