Czy komornik może zabrać KOMPUTER dziecka i ZABAWKI?

Wobec mnie toczy się egzekucja komornicza i dostałam pismo polecone od komornika, że przyjdzie do mojego domu. Moje pytanie brzmi: czy komornik może zabrać komputer dziecka i zabawki? jest to laptop do nauki + interaktywne zabawki.

Oprócz tych rzeczy nie mam nic wartościowego w domu. Czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika? tylko do jego dziecka? mam nadzieję, że nie! i co robić, jeśli komornik by zajął rzeczy nienależące do dłużnika? jak je odzyskać?


Egzekucja z ruchomości

Witaj, wydaje mi się, że brak wpłat oraz brak kontaktu z Twojej strony zmusiły komornika do pojęcia kolejnych kroków egzekucyjnych.

Z doświadczenia wiem, że większość „zapracowanych” komorników swoje czynności w postępowaniu egzekucyjnym ogranicza do zajęcia rachunku bankowego dłużnika oraz dochodu, który nie jest wyłączony spod zajęcia.

Widocznie Ty, nie posiadasz stałych dochodów, z których komornik mógłby prowadzić egzekucję lub wierzyciel bardzo zaangażował się w sprawę i złożył wniosek o przeszukanie majątku i zajęcie ruchomości.

Powyższe wynika m.in. z regulacji zawartych w art. 8012 kpc., który stanowi, że:

„Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwaniem majątku nie jest realizacja wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów wymienionych w art. 761 § 1 1 pkt 1– 6.”

Chcę Cię jednak uspokoić, pisząc, że komornik nie może zająć wszystkiego, co masz w domu. A nawet jeżeli dokona zajęcia sprzętów czy innych przedmiotów, to nie wyniesie ich natychmiast z domu.

Zajęcie ruchomości przez komornika odbywa się przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia i naklejeniu na zajętych przedmiotach informacji o zajęciu.

Zasadą jest, że zajętą ruchomość komornik pozostawia we władaniu osoby, u której rzecz została zajęta – tak art. 855 kpc.

Kiedy komornik może przyjść do domu?

Jak wynika z zapisu: art. 810 § 1 kpc., komornik może wykonywać czynności poza kancelarią komorniczą w dni robocze, w godzinach od siódmej do dwudziestej pierwszej. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub godzinach nocnych jest wymagana zgoda prezesa właściwego sądu rejonowego.

Zazwyczaj jednak komornik przychodzi do domu w godzinach swojego urzędowania, zawiadamiając wcześniej dłużnika o terminie swojej wizyty.

„Niewspółpracujący” z komornikiem dłużnik musi liczyć się jednak z możliwością, że komornik odwiedzi go bez uprzedzenia, choćby po to, by przyjąć od niego oświadczenie o stanie majątkowym przed umorzeniem egzekucji z uwagi na jej bezskuteczność.

Czy komornik może zabrać komputer dziecka i zabawki?

Zadałaś pytanie, czy komornik może zabrać komputer dziecka i zabawki. Pragnę Cię uspokoić, pisząc, że komornik nie powinien się nawet zainteresować zabawkami dziecka.

Inaczej może być z komputerem. W tym przypadku zwrócić należy uwagę na wartość, jaką dany sprzęt przedstawia. Nie podałaś szczegółów – ile lat ma komputer i jaka jest jego przybliżona wartość rynkowa.

Wartość zajętych sprzętów jest rachowana przez komornika już w trakcie zajęcia. Mówi o tym art.  853 § 1 kpc. w brzmieniu:

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik, dokonując zajęcia, szacuje wartość zajętych ruchomości i oznacza ją w protokole zajęcia”.

Jeśli dany przedmiot nie przedstawia wartości rynkowej, komornik powinien odstąpić od zajęcia.

Jednak ja zwróciłabym uwagę jeszcze na inną okoliczność. A mianowicie piszesz, że komputer służy dziecku do nauki i ten fakt ma ogromne znaczenie.

Co prawda komornik może dokonać zajęcia przedmiotów znajdujących się w Twoim domu, nawet jeżeli użytkowane są przez osoby trzecie lub do nich należą i takim przypadku osobie trzeciej przysługuje skarga na zajęcie, o której mowa 845 § 22 kpc., a w przypadku jej oddalenia powództwo przeciwegzekucyjne unormowane w art. 841 kpc. którego wzór zamieszczam poniżej:

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Jednak komornik, dokonując zajęcia ruchomości (przedmiotów), powinien mieć na uwadze ochronę interesów osób trzecich, w tym dzieci dłużnika, które na skutek jego działań mogą doznać uszczerbku.

Niniejsze wynika m.in. z zapisu art. 845 § 2 kpc., zgodnie, z którym zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika.

Co więcej, art. 829 kpc. traktujący o ograniczeniach w egzekucji w ustępie 6 wskazuje, że:

Nie podlegają egzekucji przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

Zatem komornik nie powinien zająć komputera, z którego korzysta dziecko, jest to bowiem przedmiot traktowany w obecnych czasach, jako narzędzie dydaktyczne.

Podsumowując

Czy komornik może zabrać komputer dziecka i zabawki?

Niestety, co do zasady komornik ma prawo dokonać zajęcia ruchomości w tym komputera czy sprzętu, z którego korzystają dzieci dłużnika, nawet jeśli jest to ich prezent urodzinowy, bądź komunijny.

Jednakże komornik powinien odstąpić od zajęcia po otrzymaniu informacji, że komputer służy dzieciom do nauki lub pracy.

W sytuacji, kiedy komornik zajmie przedmioty wyłączone spod egzekucji, dłużnikowi przysługuje skarga na zajęcie.

Skarga na zajęcie przysługuje również osobom trzecim, których dobro zostało naruszone na skutek działań komornika.

Odnośnie zabawek interaktywnych, z których korzysta dziecko, to wydaje się, że żaden komornik nie pokusiłby się do ich zajęcia, nawet jeśli przedstawiałyby jakąś wartość.

Jeżeli jednak tak by się stało, to działanie komornika należałoby nazwać nieetycznym,  nieprofesjonalnym, a nawet śmiesznym.

Mam nadzieję, że komornik nie zajmie komputera dziecka ani zabawek, które do niego należą.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze