Pani Janino, ile komornik może zabrać z wypłaty jeśli zarabiam na rękę 3.200 zł miesięcznie? gdzieś na forum wyczytałam, że komornik może zająć całą wypłatę, wydaje mi się, że byłoby to wielce niesprawiedliwe, bo z czego miałbym utrzymać rodzinę? czy prawo zezwala na zajęcie całej pensji?

Długi jakie posiadam, to długi po prowadzonej kiedyś działalności gospodarczej, biznes nie wypalił, narobiły się długi i tyle mi zostało z interesów. Bardzo proszę o odpowiedź, czy komornik może zabrać całą wypłatę? na rękę mam 3.200 zł netto. Pozdrawiam i z góry dziękuję!


Ile komornik może zabrać z wypłaty?

czy komornik może zająć całą wypłatę

Czy komornik może zająć mi całą wypłatę?

Kwoty wolne od zajęć komorniczych z roku na rok idą w górę, wraz z zwiększającą płacą minimalną, Ciebie ta kwestia nie dotyczy, bo zarabiasz więcej niż minimalna krajowa, która na 2018 rok wynosi 2100 brutto, czyli 1530 zł netto.

To, ile komornik może zabrać z wypłaty zależy od formy umowy jaka wiąże Ciebie i pracodawcę, jeśli zatrudniona jesteś na umowę o pracę na pełen etat, to komornik z wypłaty w wysokości 3200 zł może zająć 50% wynagrodzenia. Jeśli Twoje długi miałyby charakter alimentacyjny, to komornik ma wtedy prawo zająć aż 60% wynagrodzenia.

Twoje długi pochodzą jednak nie z alimentów, a z działalności gospodarczej, którą kiedyś prowadziłaś, w takim przypadku komornik zajmie Ci 50% wypłaty.

A jeśli jednak pracowałabyś w niepełnym wymiarze czasu, to wtedy kwota wolna przy egzekucji z wynagrodzenia uległa by proporcjonalnemu pomniejszeniu, odpowiednio do części etatu.

Jeśli natomiast pracowałabyś na umowę zlecenie, a więc na umowę cywilnoprawną, to komornik faktycznie ma wtedy prawo, aby zająć Ci całą wypłatę. Chyba, że wynagrodzenie jakie otrzymujesz z tytułu umowy zlecenie byłoby Twoim jedynym źródłem utrzymania i miałoby charakter powtarzalny.

Wtedy komornik musi zastosować reguły zajęcia obowiązujące jak przy zajęciu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Dłużnik pracując na umowę zlecenie musi wtedy przedstawić komornikowi oświadczenie na piśmie, że wynagrodzenie które uzyskuje z umowy zlecenie jest jego jedynym źródłem utrzymania i  wynagrodzenie to ma charakter ciągły – powtarzalny.

Oto wzór takiego oświadczenia:

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

Podsumowanie

Odpowiadając podsumowująco na Twoje pytania: ile komornik może zabrać z wypłaty 3200? odpowiedź brzmi – 50% wynagrodzenia, czy komornik może zająć całą wypłatę? Nie, komornik nie może zabrać całej wypłaty, komornik musi pozostawić dłużnikowi środki do życia w wysokości minimalnej krajowej netto na dany rok.

Podstawa prawna

Art. 87[1]. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1- przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kary porządkowe.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: