Komornik zajął MOJE konto bankowe, wynagrodzenie poszło na konto brata

Mam długi i komornicy blokują mi konto bankowe. Więc poprosiłam brata, aby pracodawca mógł wpłacać wynagrodzenie na jego konto. Chwilę miałam spokoju. Po czym komornik zażądał nr. konta na które szefowa wpłaca wynagrodzenie. Po czym zażądał od mojego brata spłaty mojego długu. Podpierając się Art. 895 k.p.c. Czy komornik ma do tego prawo?


Przekazując swoje wynagrodzenie na konto bankowe brata, zrobiłaś go trzeciodłużnikiem (dłużnikiem zajętej wierzytelności). Zaraz wyjaśnię o co chodzi, ale najpierw przytoczę wspomniany przez komornika artykuł 895 K.p.c.

Art. 895. § 1. Egzekucja prowadzona według przepisów działu niniejszego należy do komornika sądu właściwości ogólnej dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia – do komornika sądu właściwości ogólnej osoby zobowiązanej względem dłużnika. Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa.

A więc Twój brat, przyjmując na swoje konto bankowe Twoją wypłatę, jest następnie zobowiązany wobec Ciebie, aby całą tę kwotę przekazać Tobie (bo to Twoja wypłata). Komornik niestety ma tutaj rację.

Przytoczę jeszcze jeden warty uwagi artykuł K.p.c.:

Art. 896. § 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

2) wezwie dłużnika wierzytelności (Twój brat), aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

Twój brat ma teraz prawny obowiązek, aby pieniądze które otrzymuje z Twojego wynagrodzenia, przekazać niezwłocznie do komornika. Zajęcie przez komornika wierzytelności, które należą do Ciebie i przekazywane są na konto brata, wiąże się z przestrzeganiem przez niego pewnych obowiązków, które nakłada na niego organ egzekucyjny.

Jednym z najpoważniejszych obowiązków, jest zakaz wypłacania dłużnikowi świadczenia, które stanowi wierzytelność (Twoje wynagrodzenie od pracodawcy). Teraz od Twojego brata w głównej mierze zależy, jak dalej potoczy się cała egzekucja komornicza… ale tak, komornik ma prawo zająć wierzytelność przysługującą dłużnikowi od trzeciodłużnika…

I teraz dość ważna kwestia, jeśli doszło do sytuacji, w której trzeciodłużnik dopuścił się uchybień w realizacji poleceń komornika o zajęciu i przekazaniu wierzytelności dłużnika, i w efekcie czego, należąca do dłużnika wierzytelność nie została przekazana do wierzyciela egzekwującego (a więc do Twojego głównego wierzyciela), to trzeciodłużnik (Twój brat) odpowie za szkodę, którą wywołał swoim zaniechaniem lub działaniem, zgodnie z treścią art. 886 k.p.c.

Art. 886. §3

Pracodawca, który nie zastosował się do wezwania z art. 881 i 882 lub w inny sposób naruszył obowiązki wynikające z zajęcia bądź złożył oświadczenie przewidziane w art. 882 niezgodne z prawdą albo dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

Jeszcze przytoczę w 4 punktach jak wygląda zajęcie wierzytelności od trzeciodłużnika:

  1. Komornik wystosowuje odpowiednie pismo do trzeciodłużnika, pismo stosowne do danej sytuacji, pismo oczywiście jest o ustawowo określonej treści.
  2. Zajęcie wierzytelności następuje z chwilą doręczenia trzeciodłużnikowi (Twojemu bratu) wezwania zajętej wierzytelności.
  3. Od momentu kiedy brat otrzyma wezwanie od komornika, odpowiada on za prawidłowe wykonanie całej operacji przekazania komornikowi zajętych wierzytelności dłużnika (kwota Twojego wynagrodzenia) pod karą grzywny do 2.000 zł.
  4. Trzeciodłużnik (Twój brat) ma oczywiście prawo odmówić wydania komornikowi Twojego wynagrodzenia, ale bart musi wpierw wypełnić obowiązek informacyjny względem komornika i powiadomić go, dlaczego nie przekaże komornikowi wierzytelności dłużnika.

Jasno o tym mówi art. 761 § 1 i § 2 k.p.c.:

organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień ……., jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

Moja rada jest prosta, aby nie sprowadzać na brata dalszych niepotrzebnych komplikacji, zacznij na nowo odbierać wynagrodzenie na swoje konto bankowe, mimo, że zostało ono zablokowane przez komornika.

W innym wypadku, brat będzie miał prawny obowiązek, który nakłada organ egzekucyjny, aby przekazywać Twoje wynagrodzenie za pracę wprost na konto komornika. Jeśli brat dopuści się czynności niezgodnych z prawem, komornik każdorazowo nałoży na niego karę grzywny, która może sięgnąć nawet 2.000 zł.

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze