Komornik zajął mój udział w nieruchomości i zajmuje rentę?

Forum prawneKategoria: KomornikKomornik zajął mój udział w nieruchomości i zajmuje rentę?
Agi zapytał 4 lata temu

Komornik na wniosek wierzyciela 3 lata temu zlicytował mój udział w nieruchomości. Do dzisiaj nie otrzymałam planu podziału itd., za to otrzymałam zajęcie renty na poczet tamtego zadłużenia. Wolno mu coś takiego robić? 3 lata temu dług wynosił 13 000 zł, za udział w licytacji komornik otrzymał 87 000 zł i jeszcze zajmuje mi rentę?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam, jeśli jest tak, jak Pani podaje, to czas najwyższy rozpoznać się w sprawie egzekucyjnej.

Proszę pamiętać, że jako strona postępowania ma Pani prawo do czynnego udziału w sprawie. Może Pani składać wnioski, zaskarżać decyzje komornika, prosić o przedstawienie akt sprawy, wypisów ze znajdujących się w aktach dokumentów oraz rozmawiać z komornikiem i wierzycielem.

Z tego co Pani piszę, wynika, że przez trzy lata od sprzedaży udziału w nieruchomości komornik nie rozliczył egzekucji i nie zakończył postępowania, pomimo tego, że ze sprzedaży udziału uzyskano kwotę znacznie przewyższającą dochodzoną należność.

Radzę kontakt z komornikiem, który prowadził licytację. Doradzam rozpoznanie się w aktach sprawy oraz złożenie wniosku o sporządzenie planu podziału. Zasadnym będzie również wniosek o umorzenie egzekucji z renty.

Proszę przede wszystkim ustalić, co stało się z pieniędzmi ze sprzedaży udziału w nieruchomości i dlaczego nie zostały one rozliczone.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nakładają na komornika obowiązek rozliczenia sumy uzyskanej ze sprzedaży majątku dłużnika.
Powyższe wynika z regulacji art. 1023 kpc., w brzmieniu:

1. Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. § 2. Plan podziału powinien być sporządzony także wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Jeśli sądowy organ egzekucyjny zaniechał swoich obowiązków w tym zakresie, zasadnym będzie również skarga na czynność komornika. I dodam jeszcze, że jeśli rzeczywiście jest tak, jak Pani przedstawia, może starać się Pani o odszkodowanie.

Jeśli nie znajdzie Pani porozumienia z komornikiem, doradzam złożenie wniosku do Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym komornik działa o objęcie przedmiotowego postępowania nadzorem. Proszę również zastanowić się na konsultacją z prawnikiem, który będzie miał szansę zapoznać się z dokumentami sprawy.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: