Wniosek o oszacowanie i opis nieruchomości [WZÓR]

Jestem wierzycielem i chcę złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, co z opisem i oszacowaniem tej nieruchomości? czy też muszę złożyć wniosek o jej opis, czy komornik zrobi to automatycznie?

Będę wdzięczny za pomoc, jeśli wytłumaczyłaby mi Pani jak to zrobić krok po kroku, pozdrawiam Ryszard.


Wniosek o oszacowanie i opis nieruchomości

Witaj, postępowanie egzekucyjne z nieruchomości przebiega wieloetapowo i oczywiście sam wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należących do dłużnika nie daje komornikowi legitymacji do wykonywania dalszych czynności zmierzających do sprzedaży majątku dłużnika, że tak powiem na własną rękę.

To, co dalej zadzieje się z zajętym majątki dłużnika, zależeć będzie bowiem w dużej mierze od wierzyciela, który może wnieść do komornika o przystąpienie do opisu i oszacowania nieruchomości, dążąc tym samym do znalezienia zaspokojenia w drodze licytacji lub w dowolnym czasie cofnąć wniosek o egzekucje z nieruchomości zatrzymując jej sprzedaż.

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

wniosek-o-dokonanie-opisu-i-oszacowania-nieruchomosci

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Jak widzisz, jako wierzyciel i tym samym strona postępowania egzekucyjnego masz szereg praw i obowiązków. Zaraz postaram się przedstawić ci poszczególne etapy egzekucji z nieruchomości pod kątem roli, jaką w sprawie odgrywa wierzyciel, tak abyś wiedział jakie kroki będziesz musiał podjąć, by odzyskać dług na drodze postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 921 i następnych kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z nieruchomości komornik przystępuje na szczególny, złożony ustnie i zaprotokołowany przez komornika lub złożony w wersji papierowej wniosek wierzyciela z precyzyjnie określonym zakresem egzekucji.

Tylko na właściwy wniosek o egzekucję z nieruchomości wierzyciela komornik zyskuje prawo „sięgnięcia” po tę właśnie część majątku dłużnika. Brak sprecyzowanego wniosku jest przeszkodą egzekucyjną do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

Dlatego bardzo ważne by we wniosku tym wierzyciel wskazał nie tylko sposób prowadzenie egzekucji (egzekucja z nieruchomości), ale także wskazał miejsce położenia nieruchomości, dane ewidencyjne, a jeżeli jest to możliwe również jej opis, ze wskazaniem numeru księgi wieczystej.

Zajęcie nieruchomości dłużnika na wniosek wierzyciela

Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości inicjuje działanie komornika, który w pierwszej kolejności:

  • wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania
  • składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty.

Tak zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika, do którego stosuje się wówczas przepisy o zarządcy, chyba, że gdy prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymaga, sąd odejmie dłużnikowi zarząd i ustanowi innego zarządcę.

Wniosek wierzyciela o przystąpienie do opisu i oszacowania

Zgodnie z tym, co stanowi art. 942 kpc., po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Zatem, jak widzisz, komornik nie podejmie kolejnych kroków samodzielnie, lecz ustawodawca uzależnił dalsze czynności egzekucyjne od wniosku wierzyciela.

Przyjmując więc, że w wyznaczonym przez komornika dwutygodniowym terminie od dnia otrzymania zawiadomienia o zajęciu dłużnik nie spłaci długu, to wówczas zyskujesz możliwość kontynuowania egzekucji z nieruchomości, składając do komornika stosowny wniosek.

Występując do komornika z wnioskiem o opis i oszacowanie zajętych nieruchomości, jako wierzyciel powinieneś:

  1. złożyć wyciąg – a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierające wskazanie jej właściciela – znając numer księgi wieczystej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, będziesz mógł pobrać darmowy wydruk elektronicznej księgi wieczystej i ten załączyć do wniosku
  2. wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania
  3. gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej złożyć inny dokument stwierdzający własność dłużnika np. akt własności.

Wiedz, że jeżeli nie będziesz miał sposobności, by zgromadzić dla zajętej nieruchomości podane powyżej dokumenty, to komornik posiada uprawnienia by zażądać ich od właściwych organów (urzędy, sądy).

Przystąpienie do opisu i oszacowania – udział dłużnika i wierzyciela w czynnościach

Oprócz tego, że wierzyciel będący stroną postępowania egzekucyjnego ma prawo składać wnioski w sprawie, to kolejnym jego uprawnieniem jest obecność podczas dokonywanych przez komornika czynności.

Zatem zainicjowany z wniosku wierzyciela opis i oszacowanie nieruchomości dłużnika jest czynnością, w której brać udział mogą strony postępowania zawiadomione wcześniej o właściwym terminie przez organ egzekucyjny.

I teraz dodam od siebie, że jeżeli w grę wchodzą duże pieniądze, to warto byś jako wierzyciel „czuwał” nad przebiegiem prowadzonych czynności. Bo pamiętaj, że zgodnie z zapisem art. 946 kpc. masz prawo złożyć również wniosek o wystawienie na sprzedaż jedynie części zajętej nieruchomości – najpóźniej podczas opisu i oszacowania. Takie samo uprawnienie posiada dłużnik.

Co prawda na sprzedaż może zostać wydzielona część zajętej nieruchomości, jeśli jej cena wywołania wystarczy na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego, o czym rozstrzyga komornik po oszacowaniu nieruchomości, jednakże twój udział w wizji lokalnej zajętej nieruchomości uważam, da ci świadomość, czy taki podział jest właściwy, biorąc pod uwagę możliwość sprzedaży nieruchomości poprzez znalezienie osoby zainteresowanej zakupem.

Skarga wierzyciela na opis i oszacowanie

Na koniec dodam, że aż do zakończenia całego postępowania twój czynny udział w sprawie może mieć wpływ na to, czy odzyskasz pieniądze. Pamiętaj, że im wyższa kwota uzyskana ze sprzedaży zajętej nieruchomości, tym pewniejszy zwrot należności.

Dlatego nawet na etapie opisu i oszacowania wierzyciel powinien czujnym okiem przyglądać się temu, co dzieje się w sprawie.

I tak zgodnie z założeniem ustawodawcy (art. 950 kpc.) jako wierzyciel masz prawo zaskarżyć opis i oszacowanie nieruchomości w terminie dwóch tygodni od dnia ukończenia opisu i oszacowania.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Podsumowując

Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika inicjuje postępowanie komornika w tym zakresie, ale jego zakres ogranicza się jedynie do zajęcia nieruchomości.

Aby komornik przystąpił do kolejnych czynności egzekucyjnych, potrzebny jest wniosek wierzyciela o przystąpienie do opisu i oszacowania nieruchomości. Bez tego wniosku sprawa egzekucji z nieruchomości dłużnika będzie w „zawieszeniu” – nieruchomość zostanie zajęta, jednak komornik nie podejmie czynności zmierzających do jej sprzedaży w drodze licytacji.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze