Jak napisać skargę na opis i oszacowanie? WZÓR

Jak napisać skargę na opis i oszacowanie nieruchomości wycenianej? Jeśli prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika to jedyny sposób na odzyskanie wierzytelności, wierzyciel składa wniosek o dokonanie opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Wstęp

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-docCzynności te nie zawsze przeprowadzone zostają należycie, dlatego warto wiedzieć, że stronom postępowania przysługuje skarga na opis i oszacowanie nieruchomości. Jak ją napisać? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz poniżej:

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Czym jest i na czym polega opis i oszacowanie?

Opis nieruchomości sporządza się na wniosek wierzyciela. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy prowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiącej własność dłużnika jest jedynym sposobem na odzyskanie należności wierzyciela.

Wniosek o wszczęcie egzekucji oraz dokonanie opisu i oszacowania składa wierzyciel, który wie, że dłużnik taką nieruchomość posiada. Wcześniej powinien jednak złożyć wyciąg, a niekiedy również:

 • odpis księgi wieczystej lub
 • zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierające wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych  obciążeń.

Wierzyciel musi również wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania (dłużnika i innych współwłaścicieli nieruchomości).

Jak wygląda opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika?

Po zajęciu nieruchomości dłużnika w celu przeprowadzenia jej sprzedaży komornik zleca wykonanie opisu i oszacowania mieszkania czy domu. Stanowi to drugi etap egzekucji z nieruchomości.

Do opisu i oszacowania można przystąpić po upływie dwóch tygodni od dnia doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty. W wezwaniu dłużnik zostaje poinformowany o dokonanym zajęciu nieruchomości.

Komornik wzywa go do zapłaty zaległości i informuje, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu i oszacowania komornik zawiadamia o terminie uczestników postępowania egzekucyjnego za pomocą stosownego zawiadomienia lub obwieszczenia.

Art. 945. Zawiadomienia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości i wezwanie do zgłoszenia praw

§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.

Oznacza to, że faktyczny opis i oszacowanie nastąpi co najmniej po upływie miesiąca od zajęcia nieruchomości. Czynności te realizuje się w celu dokładnego określenia wartości nieruchomości i praw związanych z nieruchomością.

Wiąże się to z interesem:

 • nabywcy, ponieważ opisuje stan nieruchomości, w tym zarówno stan fizyczny, jak i stan prawny,
 • dłużnika, ponieważ biegły nie może zaniżyć ceny,
 • wierzyciela, ponieważ biegły nie może zawyżyć ceny

Oszacowania dokonuje biegły, czyli rzeczoznawca majątkowy, powołany przez komornika sądowego. W ramach oszacowania określa on wartość nieruchomości i maszyn trwale związanych z nieruchomością.

 

Kto płaci za opis i oszacowanie nieruchomości?

Jeśli dłużnik nie spłaci długu w terminie ustalonym przez komornika, ten na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Do przeprowadzenia tej czynności powoływany jest biegły, którego pracę należy opłacić.

Z tego względu komornik wezwie wierzyciela, który złożył wniosek o dokonanie opisu i oszacowania, aby zapłacił zaliczkę na wydatki związane z przeprowadzeniem tych czynności.

Wysokość zaliczki uzależniona jest od nakładu pracy komornika sądowego, a to z kolei zależy w głównej mierze od specyfiki konkretnej nieruchomości. Zwykle kwota przekracza 1000 zł.

Zaliczka ta zaliczana jest do kosztów egzekucji, dlatego jeśli uda się wyegzekwować pieniądze od dłużnika, to koszty zostaną zwrócone wierzycielowi.

Jak zaskarżyć opis i oszacowanie?

Jeżeli strona nie zgadza się z oszacowaniem dokonanym przez rzeczoznawcę, może złożyć skargę na opis i oszacowanie nieruchomości. W piśmie należy wskazać wszelkie nieścisłości, zwłaszcza pominięcie istotnych właściwości nieruchomości.

Można w tym celu porównać i przedstawić ogłoszenia sprzedaży podobnych nieruchomości na danym terenie.

Odwołanie od wyceny nieruchomości może wskazywać na:

 • zaniżenie wartości nieruchomości,
 • niedokładny opis nieruchomości powodujący jej niedoszacowanie np. pominięcie świeżo wykonanego remontu,
 • przyjęcie do cen nieruchomości wadliwych transakcji dotyczących innego typu nieruchomości (z innej lokalizacji, za małych, uboższym wyposażeniem itd.),
 • nieuwzględnienie różnic pomiędzy nieruchomością wycenianą a innymi przyjętymi do porównania (na przykład porównanie mieszkania w pełni wyposażonego do lokalu w stanie deweloperskim).

Skarga na opis i oszacowanie – gdzie złożyć?

Skargę na opis i oszacowanie wnosi się do sądu rejonowego, przy którym została utworzona kancelaria komornicza. Czynność opisu i oszacowania podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych.

Skargę można złożyć więc na formularzu albo sporządzić w formie pisma procesowego. Pismo adresuje się do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

W skardze należy oznaczyć zaskarżoną czynność, czyli czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej w danej miejscowości, a także czynność podpisania protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Skarga na opis i oszacowanie opłata i termin

Zgodnie z przepisami, termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie, licząc od dnia jego ukończenia.

Jeśli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie ustalonym w zawiadomieniu, to termin do zaskarżenia liczy się od dnia obwieszczenia o jego ukończeniu. Skarga dłużnika na opis i oszacowanie podlega opłacie w wysokości 50 zł.

Czym skutkuje zaskarżenie opisu i oszacowania?

Zaskarżenie opisu i oszacowania nieruchomości rozpoznawane jest przez sąd, który następnie wydaje postanowienie, a w nim może:

 • oddalić skargę,
 • odrzucić skargę, jeśli nie spełniono wymogów formalnych,
 • uchylić zaskarżoną czynność oraz polecić komornikowi dokonanie ponownego opisu i oszacowania.

*Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

Dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości

Skarga na opis i oszacowanie ruchomości lub nieruchomości może skutkować zleceniem dodatkowego opisu i oszacowaniu nieruchomości.

Również na wniosek wierzyciela lub dłużnika przeprowadza się dodatkowe czynności opisu i oszacowania, jeśli pomiędzy dokonaniem tych czynności a terminem licytacyjnym zachodzą istotne zmiany.

Warto pamiętać również, że na ostateczną cenę oszacowania wpływa nie tylko zaskarżenie opisu i oszacowania, ale również sama licytacja.

Właściwa cena wywołania zostaje poddana weryfikacji w toku licytacji, co nie wyklucza możliwości osiągnięcia ceny znacznie wyższej od oszacowanej przez biegłego.

Podstawa prawna: Art. 948. Oszacowanie zajętej nieruchomości przez biegłego – Kodeks postępowania cywilnego:

§ 1. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze