Obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

Forum prawneKategoria: KomornikObciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego
Olgiert D. zapytał 4 lata temu

Pani Katarzyno,

chcę zapytać o obciążanie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego. Zawsze myślałem, że koszty egzekucji ponosi zawsze dłużnik? niestety mój dłużnik nic nie ma i egzekucja komornicza jest bezskuteczna.

Czy komornik ma w takim przypadku prawo obciążyć wierzyciela kosztami egzekucji? jeśli tak to ile wynoszą koszty bezskutecznej egzekucji? a może można jakoś uniknąć obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego? bardzo proszę o poradę.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

niestety każde postępowanie egzekucyjne generuje koszty. Proszę zauważyć, że komornik, przyjmując wniosek egzekucyjny, podejmuje szereg działań zmierzających do ustalenia, a następnie zajęcia majątku dłużnika.

Oprócz zapytań do banków, urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które idą drogą elektroniczną, wysyłana jest korespondencja do dłużnika, jego pracodawcy oraz innych osób i uczestników, których udział w sprawie komornik uzna za konieczny.

Katalog wydatków w toku egzekucji zawiera art. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych  zgodnie, z którym wydatkami są:

1) należności biegłych i tłumaczy
2) koszty ogłoszeń
3) koszty transportu specjalistycznego
4) koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości
5) zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności
6) należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach
7) koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania
8) koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
9) koszty działania komornika poza rewirem komorniczym
10) koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym
11) koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Natomiast art. 7 niniejszej ustawy stanowi, że jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności (zazwyczaj będzie, to wierzyciel).

Zaliczkę na koszty doręczenia korespondencji uiszcza wierzyciel lub wnioskodawca i nie może ona jednorazowo przekroczyć 60 złotych, chyba że planowane wydatki znacznie przekroczą tę kwotę.

Jak widzisz, już przyjmując wniosek egzekucyjny, komornik może zobowiązać wierzyciela do uiszczenia zaliczki na wydatki egzekucyjne, które zostają rozliczone w postanowieniu końcowym i przy skutecznej egzekucji obciążą dłużnika.

Jednakże, kiedy egzekucja nie przynosi skutku – dłużnika nie ma majątku, z którego egzekucja mogłaby być prowadzona lub skutecznie go ukrywa, koszty egzekucji obciążają wierzyciela.

Niniejsze wynika wprost z zapisu art. 7 ustęp 6 ustawy o kosztach komorniczych w brzmieniu:

“Jeżeli egzekucja okaże się w całości lub części bezskuteczna, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela kwoty odpowiadającej wysokości wydatków, które nie zostały pokryte z uiszczonych przez niego zaliczek ani wyegzekwowanej części świadczenia i co do których nie wydano postanowienia o pobraniu brakującej zaliczki”.

Zatem jak widzisz, nie masz możliwości uchylenia się od obowiązku zapłaty wydatków związanych z wnioskiem egzekucyjnym. Możesz jednak wnieść zażalenie na postanowienie komornika w przedmiocie wydatków, jeśli uznasz, że kwota do zwrotu nie jest adekwatna do faktycznie podjętych przez komornika czynności egzekucyjnych.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: