Koszty EGZEKUCYJNE – skąd taka kwota? + WNIOSEK o obniżenie

Czy mogę prosić o wyjaśnienie pojęcia postępowania egzekucyjnego i sposobu naliczania kosztów z tym związanych? Nie płaciłam czynszu, proponowano mi mieszkanie, którego nie przyjęłam, założono mi sprawę sądową, w wyniku której otrzymałam prawo do lokalu socjalnego i nakaz zapłaty zaległego czynszu.

Na teraz prawie kończę spłacać dług przez komornika, ale dowiedziałam się, że mam kolejne zajęcie komornicze z tyt. postępowania egzekucyjnego. Zaległy czynsz wynosił nieco ponad 3 000, spłaciłam razem z odsetkami, kosztami sądowymi około 5000, a koszty postępowania egzekucyjnego, które mam spłacić wynoszą ponad 6.500.

Kwotę tą na moja prośbę rozłożono na raty miesięczne, co skutkuje, że nie będzie zajęcia komorniczego, ale moje pytanie dotyczy kosztów postępowania, skąd się wzięła kwota 6,500 zł? czy mogę prosić komornika o wyszczególnienie szczegółowe skąd taka kwota? nie rozumiem właśnie pojęcia kosztów egzekucyjnych, skoro to co było w wyroku prawie zostało spłacone.


Koszty egzekucyjne

Witam, w zakresie postępowania egzekucyjnego, aby poznać koszty postępowania egzekucyjnego oraz sposoby ich naliczania sięgnąć należy do kodeksu postępowania cywilnego oraz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Należy mieć na względzie, że sposoby naliczania kosztów postępowania egzekucyjnego zależne są m.in. od sposobu prowadzenia egzekucji.

Nie będę więc potrafiła Ci wyjaśnić kwestii bardzo konkretnie bez możliwości przeanalizowania Twoich akt komorniczych, ale przedstawię Ci wszystko w teorii i mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomoże Ci to zrozumieć materię kosztów egzekucyjnych.

Pamiętaj, że jako dłużnik masz pełną możliwość przeglądania akt sprawy prowadzonej przeciwko Tobie, jak również zwracania się do komornika z wszelkimi wnioskami – możesz się do komornika zwrócić zatem z prośbą o wyjaśnienie Ci podstaw naliczenia kosztów postępowania egzekucyjnego.

Generalnie czynności egzekucyjne prowadzone są przez komorników. Są jednak
działania będące zastrzeżone dla kompetencji sądu.

Podstawą prowadzonej egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd w tzn. postępowaniu klauzulowym.

Jakie są rodzaje tytułów egzekucyjnych wskazuje art. 777 kodeksu postępowania cywilnego i wśród nich najczęściej mamy do czynienia z nakazami zapłaty (w postępowaniu upominawczym lub nakazowym) oraz z wyrokami (w tym również zaocznymi). Nie będę tutaj opisywać czym przedmiotowe się równią.

W tych ogólnych kwestiach wydaje mi się jeszcze ważnym wspomnieć, że istnieje możliwość wydawania dalszych tytułów wykonawczych przez sąd, oznaczając przy tym numer i cel, któremu ma on służy.

Możliwość taka istnieje, kiedy zachodzi potrzeba prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika.

Zostawiając ogólne kwestie, kodeks postępowania cywilnego w art. 770 wskazuje,
że dłużnik wraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.

Zgodnie z tym przepisem należą do nich także koszty poszukiwania majątku dłużnika, co wydaje się być zasadnym albowiem niezbędnym warunkiem skutecznej egzekucji jest odnalezienie majątku należącego do dłużnika, z którego będzie możliwa egzekucja.

Przedmiotowe koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Komornik ustala koszty egzekucyjne postanowieniem.

Komornik dokonuje ustalenia kosztów w formie postanowienia, które podlega zaskarżeniu w drodze skargi na czynności komornika, jeżeli orzekał o nich komornik lub zażaleniem, jeżeli orzekał o nich sąd.

Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów egzekucyjnych podlega wykonaniu bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

A więc komornik nie potrzebuje aprobaty sądu, aby naliczyć dłużnikowi powstałe koszty egzekucyjne!

Na tle tego przepisu pojawiają się pewny problemy, a regulacja dotycząca kosztów postępowania egzekucyjnego nie jest wyczerpująca, dlatego też na podstawie art. 13 § 2 KPC, należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące kosztów procesu.

W postępowaniu egzekucyjnym jako zasadę przyjęto, że koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik, niezależnie od wyniku tego postępowania.

Celowość tych kosztów KPC łączy z czynnością dochodzenia praw i celowej obrony, aczkolwiek ustawa nie wyjaśnia, na czym polega niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Odnosząc się do zasady celowości kosztów egzekucyjnych, należy wyraźnie wskazać, że wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji sam powinien ponieść wywołane tym postępowaniem koszty egzekucyjne, przysługujące organowi egzekucyjnemu.

W świetle utrwalonej wykładni sądowej z niecelowością egzekucji mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie dał powodu do wszczęcia przeciwko niemu egzekucji ze względu na dobrowolną realizację obowiązku świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym.

Niecelowość przeprowadzenia egzekucji będzie zachodzić również w kilku innych szczególnych okolicznościach, które sprowadzają się m.in. do braku podstaw wniosku o wszczęcie egzekucji, polegających w szczególności na:

 1. wszczęciu egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego wykorzystanego (skonsumowanego);
 2. wszczęciu egzekucji na podstawie tytułu pozbawionego wykonalności;
 3. wszczęciu egzekucji z majątku dłużnika, mimo posiadania przez wierzyciela zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie roszczenia, chyba że egzekucja jest skierowana do przedmiotu zastawu.

Koszty postępowania egzekucyjnego, służące do celowego prowadzenia egzekucji można podzielić na trzy rodzaje:

 • opłatę za prowadzenie czynności egzekucyjnych (która może być stała
  lub stosunkowa),
 • wydatki gotówkowe,
 • oraz inne koszty.

Z tytułu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, jak i innych czynności, komornik pobiera opłaty egzekucyjne.

Wysokość oraz zasady ustalania i pobierania opłat egzekucyjnych regulują przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Art. 49 przedmiotowej ustawy wskazuje na granice opłaty stosunkowej.

W myśl tego przepisu komornik pobiera następujące opłaty:

 • w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych,
 • w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak
  również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego.

W wyżej wymienionych sprawach komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz
jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania(na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 KPC), komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Od powyższej zasady istnieje wyjątek albowiem, jeżeli umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jeżeli wykazanie przedmiotowych okoliczności, nie było możliwe przed prawomocnym zakończeniem postępowania egzekucyjnego, dłużnik może złożyć do komornika w terminie trzymiesięcznym liczonym od daty uprawomocnienia się orzeczenia wywołującego skutki albo od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego utratę mocy przez orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, wniosek o uchylenie postanowienia, a w przypadku pobrania opłaty – także o jej zwrot.

W tym przypadku dłużnik obowiązany jest wykazać, że orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela.

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn, niż wskazane powyżej, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana.

Wierzyciel może w każdej fazie postępowania zażądać umorzenia postępowania, a komornik jest związany takim wnioskiem bez względu na przyczyny jego złożenia.

We wszystkich tych wypadkach dłużnik – zgodnie z art. 49 ust. 2 u.k.s.e. – zobowiązany jest do uiszczenia obniżonej opłaty egzekucyjnej w wysokości 5% kwoty pozostałej do wyegzekwowania.

Co ważne – w przypadku pobieranej opłaty stosunkowej w wysokości 5%
od wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, zwrot “wartość świadczenia pozostałego do wyegzekwowania“, od której to wartości komornik winien pobrać opłatę w wysokości 5%, oznacza wartość świadczenia objętego wnioskiem wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Jest to wartość świadczenia, które pozostawałoby do wyegzekwowania, gdyby nie doszło do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Nie ma przy tym znaczenia przyczyna, z powodu której wierzyciel zażądał umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Spełnienie przez dłużnika egzekwowanego świadczenia po wszczęciu egzekucji i czynnościach egzekucyjnych podjętych przez komornika, świadczy o skuteczności egzekucji i wypełnia znamiona pojęcia “wyegzekwować”.

Wyłącznie techniczna czynność przekazania środków wierzycielowi odbyła się
z pominięciem rachunku bankowego komornika, co w żaden sposób nie uprawnia dłużnika do twierdzenia, że świadczenie spełnił on dobrowolnie.

Nie sposób więc przyjąć, że zapłata do rąk wierzyciela po wszczęciu postępowania ma charakter dobrowolny.

Kwotę wpłaconą do rąk wierzyciela z pominięciem komornika w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego należy traktować jako wyegzekwowaną.

Zapłata nastąpiła bowiem podczas i na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego, tym bardziej, że dotychczas dłużnik nie czuł się odpowiedzialny za swój dług, co doprowadziło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zasady o pobieraniu przez komornika 5% od wartości świadczenia pozostałego
do wyegzekwowania nie stosuje się, jeżeli dłużnik wykaże, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela.

W takiej sytuacji stosuje się zasadę odnoszącą się do niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego zgodnie, z którą opłaty niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego uiszcza wierzyciel.

Dłużnik ma również możliwość złożenia wniosków o obniżenie wysokości opłat: 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia albo 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie z wniosku o obniżenie opłaty ustalonej przez komornika sądowego toczy się przed sądem rejonowym jako sądem egzekucyjnym, sprawującym nadzór judykacyjny nad komornikiem.

Przy rozpoznawaniu przedmiotowego wniosku sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy
oraz wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat egzekucyjnych.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do sposobu czy wysokości opłat egzekucyjnych naliczonych przez komornika, możesz się zatem zwrócić do komornika z prośbą o wyjaśnienie Ci podstaw przedmiotowego. Serdecznie pozdrawiam.

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucyjnych

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o obniżenie opłat egzekucyjnych składa się w sądzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ściągnięciu opłaty egzekucyjnej, albo od dnia doręczenia postanowienia o wysokości opłat. Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej rozpatruje właściwy sąd, przy którym działa komornik, a więc tam składamy wniosek.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Koszty EGZEKUCYJNE – skąd taka kwota? + WNIOSEK o obniżenie”
 1. Bardzo proszę o wyjaśnienie czy komornik prawidłowo pobrał koszty egzekucyjne, ponieważ z przysłanych dokumentów o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wynikało, że gdyby komornik prowadził zajęcie wynagrodzenia od należności głównej tj. 330 zł odsetki na dzień 31.12.2018 – 22,10zł opłata egzekucyjna na dzień 31.12.2018 wynosiła 186,56 zł, natomiast ja wpłaciłam dobrowolnie bez zajęcia wynagrodzenia, to komornik pobrał mi opłatę egzekucyjną w wysokości 373.11 zł, tj ogromna różnica. Za odpowiedź z góry dziękuję.

Comments are closed.