Całość długu to prawie 3 tyś. kolejny 1 tyś. zł to opłaty itd, czy jest możliwość napisania pisma o umorzenie opłat komorniczych?


W zasadzie możliwe jest umorzenie kosztów egzekucji komorniczej. O umorzenie może starać się dłużnik, jak również i wierzyciel. Obaj mogą zostać zwolnieni z kosztów egzekucyjnych dzięki: art. 771 kodeksu postępowania cywilnego.

Stanowi on, że zwolnienie z kosztów sądowych przyznane stronie przez sąd lub wynikające z przepisów ustawy rozciąga się na również na postępowanie egzekucyjne!

Czas teraz na art. 102 ustawy o kosztach sądowych postępowania cywilnego, który jasno mówi, że o zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych, może starać się osoba fizyczna, jeśli złoży stosowne oświadczenie, że nie jest w stanie finansowo sprostać kosztom, nie narażając siebie i rodziny na szkody, z tego wynikłe.

Oczywiście prawo nie dyskryminuje tutaj także osób prawnych. One również mają prawo starać się o zwolnienie od ponoszenia kosztów komorniczych, jeśli wykażą, że nie mają wystarczających środków na ich uiszczenie.

Należy wtedy w oświadczeniu wykazać swoją słabą sytuację finansową, jako argument przemawiający za zwolnieniem z opłat komorniczych.

UWAGA: Złożenie fałszywego oświadczenia o stanie majątkowym w celu uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych, skutkuje cofnięciem przyznanego uprawnienia, jak również nałożeniem grzywny!

Wniosek w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych – wzór

Jak napisać wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych? oto krótkie wyjaśnienie:

Z lewej strony umieszczasz swoje dane osobowe, z prawej strony w górnym rogu Miejscowość dnia… … ….

Na środku piszesz tytuł wniosku:

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Na podstawie art. 64 e § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym, wnioskuję o umorzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w wyniku prowadzonego wobec mnie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego nr……….. z dnia………..

wystawionego przez ………………….

Powodem do umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego jest……… …… ……… ……

…. tutaj przedstawiasz swoją słabą sytuację finansową.

Teraz czas na podstawę prawną Twojego wniosku

Podstawy prawne  (przesłanki) wniesienia wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wynikające z art. 64e § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

  • 2. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli:
  • stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej
  • za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny,
  • ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.
  • 3. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnych mogą być umorzone w przypadkach określonych w § 2 pkt. 1, jeżeli obciążenie wierzyciela obowiązkiem uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo nieuzasadnione.
  • 4. W przypadku częściowego umorzenia kosztów egzekucyjnych umarza się przede wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne.

… a na końcu, wniosek swój kwitujesz:

„W związku z powyższym, wnoszę o umorzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w wyniku prowadzonego wobec mnie postępowania egzekucyjnego.”

… i podpisujesz się czytelnym podpisem.

Umorzenie kosztów egzekucyjnych na wniosek dłużnika

W więc prawo zezwala na złożenie takiego wniosku. Niestety ja nie czuję się w kompetencji takie pismo dla Ciebie przygotować. Masz u góry wzór pisma o umorzenie kosztów egzekucji, na pewno dasz spokojnie radę, taki wniosek sobie przygotować.

Koniecznie przeczytaj też o:

Udostępnień 0