Witam, kiedy przedawnia się dług z karty kredytowej? 4 lata temu otworzyłem kartę kredytową w PKO na kwotę 15.000 zł, wykorzystałem cały limit i płaciłem tylko połowę. Teraz na dniach otrzymałem pismo z kancelarii windykacyjnej, że oddają sprawę do komornika, moje pytanie brzmi, czy przypadkiem dług na karcie kredytowej nie przedawnił się? proszę o szybką odpowiedź.


dług-na-karcie-kredytowej-przedawnienie

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z zadłużenia na karcie kredytowej często budzi pewne sprzeczności, jedni myślą, że dług na karcie kredytowej ulega przedawnieniu po 2, a inni, że po 3 latach.

Tutaj należy zacząć od tego, że podstawowym przepisem w kwestii liczenia przedawnionych roszczeń, jest art 118 Kodeksu cywilnego, który brzmi tak:

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Czyli jak widać, świadczenia okresowe, do których rzecz jasna należy używanie karty kredytowej, przedawniają się po 3 latach.

Roszczenia o zapłatę rat kredytu, czy zadłużenia na karcie kredytowej mają charakter okresowy, dlatego z niemal całą pewnością, można pokusić się o stwierdzenie, że dług z karty kredytowej przedawnia się po 3 latach.

Z tego co wiem, nie ma obecnie żadnego innego przepisu, który dotyczy przedawniania się roszczenia z tytułu karty kredytowej. Mają więc w takich sytuacjach zastosowanie przepisy ogólne, czyli wyżej wspomniany art 118 K.c.

A kiedy zaczyna się bieg terminu przedawnienia długu na karcie kredytowej? jest to moment, w którym roszczenia banku stały się wymagalne, czyli jak również potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku Izby Cywilnej z dnia 17.12.2008 r. (sygnatura I CSK 243/08):

bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę zaległych kwot wynikających z płatności kartą kredytową rozpoczyna się z upływem dnia wskazanego w wyciągu jako termin zapłaty kwoty minimalnej, a nie dopiero po wyczerpaniu limitu kredytu ustalonego w umowie o kartę kredytową.

Dług z karty kredytowej – przedawnienie

Podsumowując: aby móc podnieść zarzut przedawnienia długu na karcie kredytowej, trzeba pamiętać o tym, aby bieg przedawnienia nie uległ przerwaniu! Bieg przedawnienia roszczenia reguluje art. 123 Kodeksu cywilnego i jasno mówi:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Warto więc wiedzieć, że gdy wierzyciel (bank) wniesie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, który odnosi się do długu z karty kredytowej, to bieg przedawnienia ulega wtedy przerwaniu i zaczyna od tego momentu biec na nowo.

I znów, jeśli wierzyciel (bank) wniesie do sądu wniosek o wszczęcie na nowo egzekucji komorniczej, bo tamta egzekucja została umorzona, to bieg przedawnienia znów zostaje przerwany i zacznie biec od nowa.

Odpowiadając teraz na Twoje pytanie: kiedy przedawnia się dług na karcie kredytowej, odpowiedź brzmi: po 3 latach. Jeśli więc międzyczasie nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, to możesz w tym przypadku podnieść zarzut przedawnienia długu.

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie: