Ciąża, zwolnienie ciążowe i zajęcie komornicze – co może komornik?

Jestem zatrudniona na 3/4 etatu w korporacji. Okazało się, że jestem w ciąży, a że po jednym poronieniu, więc jestem na zwolnieniu. Miesiąc temu komornik wznowił postępowanie komornicze w sprawie, w której procesuję się z byłym, jednak to ja widnieję jako właściciel rachunku, na którym powstało zadłużenie.

Moje pytanie brzmi… czy komornik może zająć mi wynagrodzenie, kiedy przebywam na zwolnieniu odnośnie ciąży? dziękuję za informację.


Zasiłek choroby w ciąży, czy komornik może zająć pieniądze z L4 ciężarnej

Witam, w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej m.in. chorobą w ciąży, pracownica zachowuje prawo do wypłaty 100% wynagrodzenia. Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy, przyszła matka powinna otrzymać wynagrodzenie wypłacone przez obecnego pracodawcę, natomiast po upływie tego terminu przysługuje jej zasiłek chorobowy, który wypłaci jej albo pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek chorobowy w trakcie ciąży przysługuje pracownicy przez okres trwania niezdolności do pracy, maksymalnie jednak przez 270 dni.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających jej niezdolność do pracy.

Jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe, w których podlegała ona ubezpieczeniu u aktualnego płatnika składek, czyli u obecnego pracodawcy.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Zajęcia wynagrodzenia za pracę w ciąży

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę niezależnie od wielkości etatu, czyli również przy umowie na ¾ tak jak to jest w twoim przypadku, musi liczyć się z faktem, że w przypadku wszczęcia przeciwko niej egzekucji, komornik dokona zajęcia również jej wynagrodzenia za pracę.

I tak zgodnie z treścią z art. 87 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  kodeks pracy, do którego odsyłają przepisy kodeksu postępowania cywilnego mówiące o egzekucji –

z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne przewidziane w art. 108 niniejszej ustawy.

Natomiast zgodnie z § 3 niniejszego przepisu potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych i do wysokości połowy wynagrodzenia w przypadku egzekucji innych długów lub potrącenia zaliczek pieniężnych.

Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego w roku obecnym wynosi 1 530 zł. Zatem przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, komornik zobowiązany jest pozostawić w dyspozycji dłużnika 50% jego wynagrodzenia, nie mniej jednak niż 1 530 zł netto miesięcznie.

Jeżeli natomiast dojdzie do sytuacji, kiedy egzekucja dotyczy kobiety w ciąży wówczas  zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek chorobowy L4, a egzekucja komornicza

I tak z zasiłku chorobowego, do którego uprawniona jest właśnie kobieta w ciąży w sytuacji, kiedy jest niezdolna do pracy komornik w myśl zasadzie przewidziane w art. 140 ust niniejszej ustawy:

  • przy świadczeniach alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – może dokonać zajęcia do wysokości 60% świadczenia
  • przy należnościach egzekwowanych związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych może dokonać zajęcia do wysokości 50% świadczenia
  • przy innych należnościach może dokonać zajęcie do wysokości 25% świadczenia.

Jeśli zatem twój dług pochodzi z zadłużenia na rachunku – saldo ujemne, debet – komornik może wezwać pracodawcę lub ZUS do dokonania potrąceń z wypacanego zasiłku chorobowego (L4) do 25% jego wysokości.

To na co chciałabym zwrócić twoją uwagę, to bardzo często występujące sytuacje „dublowania” zajęcia. Komornik, wszczynając postępowanie egzekucyjne, jakby z automatu przy użyciu specjalnej aplikacji o nazwie OGNIVO dokonuje w pierwszym rzędzie zajęcia rachunków bankowych dłużnika, a następnie dopiero wysyła informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz podejmuje inne czynności.

Gdyby zatem zdarzyło się, że pomimo zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik zajął również twój rachunek bankowy, na który wpływa potrącone już wynagrodzenie (zasiłek chorobowy) wiedz, że możesz żądać od komornika zwolnienia rachunku, bowiem nie może dojść do sytuacji, kiedy pieniądze z tego samego źródła podlegać będą podwójnemu potrąceniu – pierwszy raz przez pracodawcę lub ZUS, a następnie przez bank.

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego (gdy komornik zajmuje już wynagrodzenie)

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór
Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Jeśli do takiej sytuacji by doszło, masz także prawo złożyć skargę na czynności komornika.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynności-komornika
Skarga na czynności komornika – wzór

Mam nadzieje, że takie problemy nie będą cię jednak dotyczyć! Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Imię:
Kamila

Oceń nasz artykuł:
1 komentarz w “Ciąża, zwolnienie ciążowe i zajęcie komornicze – co może komornik?”
  1. Avatar

    chciałam się dowiedzieć jak wygląda sytuacja, gdy jestem zatrudniona w 2 zakładach pracy, w jednym cały etat, a w drugim pół etatu, jestem w ciąży, czy ZUS mi wypłaca 2 zasiłki? i co gdy jest komornik? zabiera z jednego tytułu 25% i drugiego 25%? czy zostawia mi tylko kwotę wolną od potraceń tj. najniższa emerytura czy jak to wygląda?

Comments are closed.