Niezapłacona grzywna sądowa [3 SPOSOBY] na wybrnięcie z sytuacji

Chodzi o niezapłacenie grzywny sądowej, bo właśnie dostałem wezwanie do zapłaty. Prawie 2 lata temu dostałem grzywnę i jej nie zapłaciłem i nie zapłacę, bo nie mam tyle pieniędzy. Pytanie: czy grozi mi areszt za niezapłaconą grzywnę?

Gdzieś czytałem, że możliwa jest zamiana grzywny na areszt, ale jaki jest przelicznik? no i czy jeśli grzywny nie zapłacę, to możliwe jest odwieszenie kary? bo dostałem karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata?

Podejrzewam, że przelicznik grzywny na odsiadkę jest jakiś śmieszny i trafię do więzienia na wiele miesięcy za niezapłacone 2,000 zł grzywny sądowej… proszę Panią o pomoc. PS. a czy kara grzywny na raty może być rozłożona?


Niezapłacona grzywna sądowa

Witaj, bardzo dobrze, że do nas piszesz. Pozostawienie spraw samym sobie, po tym, jak otrzymałeś wezwanie do zapłaty grzywny, byłoby błędem, który mógłby Cię drogo kosztować.

Sprawy nieuregulowanej grzywny nie należy bagatelizować, bo bierność może rzeczywiście zaprowadzić Cię do aresztu – nie na lata jak piszesz, ale na pewno na kilka tygodni.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny w art. 32 wskazuje, że karami są:

  • grzywna;
  • ograniczenie wolności;
  • pozbawienie wolności;
  • 25 lat pozbawienia wolności;
  • dożywotnie pozbawienie wolności.

Karę grzywny, o którą pytasz, sąd wymierza w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych – żródło: art. 33 kodeksu karnego.

Twoja niezapłacona grzywna sądowa nie należy więc do najwyższych. Kwoty 2 000 zł na zapłatę grzywny jednak nie masz, dlatego warto się zastanowić, jak wybrnąć z tej nieciekawej sytuacji.

Niezapłacenie grzywny sądowej – konsekwencje

Obowiązek uregulowania kary grzywny wynika m.in. z art. 9 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 roku kodeks karny wykonawczy w brzmieniu: “Postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne”.

Natomiast w art. 44 ustawy przeczytać możemy, że skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.

Jak podajesz – miałeś aż dwa lata, aby przygotować się do zebrania pieniążków na zapłatę niezapłaconej grzywny sądowej. Nie udało się! Więc dziś, kiedy sąd przysłał wezwanie do zapłaty grzywny, to nie warto czekać, aż machina sądowa ruszy na nowo.

Musisz wiedzieć, że w myśl regulacji zawartej w art. 12a. kkw. w wezwaniu do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza (…) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego poucza się skazanego, że w razie nieuiszczenia tych należności w całości w terminie wynikającym z przepisów niniejszego kodeksu sąd przekaże do biur informacji gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

Jeżeli więc nie zapłacisz grzywny w terminie widniejącym w wezwaniu do zapłaty, Twoje dane zostaną niezwłocznie przekazane m.in. do BIK, KRD i BIG.

Ponadto po upływie terminu do uregulowania grzywny sąd złoży do komornika wniosek, o przymusowe ściągniecie grzywny, a jeżeli to nie przyniesie skutku, sprawa trafi na posiedzenie w przedmiocie zamiany grzywny na areszt.

Zamiana grzywny na areszt

Przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość zamiany nieuregulowanej grzywny sądowej na karę aresztu lub pracę społecznie użyteczne.

Przy zamianie grzywny na areszt przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny – tu musisz dokonać przeliczenia sam w oparciu o wyrok sądu i orzeczoną liczbę stawek.

Zastępcza kara aresztu nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje, za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy – tak art. 46 kkw.

Zamiana nieuregulowanej grzywny sądowej na pracę społecznie użyteczne

Piszesz, że nie masz pieniędzy na zapłatę grzywny i że jesteś osobą bezrobotną, masz więc czas, by karę grzywny odpracować, unikając tym samym aresztu za niezapłaconą grzywnę sądową.

Brak majątku, stałego zatrudnienia i dochodu podlegającego zajęciu wcześniej czy później doprowadzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Kiedy komornik prześle do sądu postanowienie o umorzeniu egzekucji grzywny, z uwagi na bezskuteczność postępowania sąd z urzędu zarządzi wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, chyba że wyrazisz zgodę na pracę społecznie użyteczną.

Ja myślę, że skoro wiesz, że komornik nie znajdzie możliwości ściągnięcia grzywny, błędem jest czekać, aż postępowanie egzekucyjne zostanie zakończone. Zasadnym wydaje się złożenie wniosku o zamianę kar już teraz.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na odpracowanie grzywny, to unikniesz aresztu.

Wniosek o zamianę kary grzywny na prace społeczne

Wniosek o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczne można złożyć na podstawie art. 45 § 1 kkw, z który wskazuje:

“Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego”.

…wzór wniosku o zamianę kary grzywny na prace społeczne zamieszczam poniżej:

Wniosek o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczną

wniosek-o-zamiane-kary-grzywny-na-prace-spolecznie-uzyteczna-wzor-pdf-doc

Wniosek o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczną

W tym momencie nie znając wyroku skazującego, nie mogę podpowiedzieć Ci ile dni prac społecznie użytecznych, musiałbyś odpracować za niezapłaconą grzywnę w wysokości 2 000 zł.

Jednak przepis podaje, że skazany wykonuj prace w wymiarze od 20 do 40 godzin w miesiącu –  taki obowiązek da się z pewnością pogodzić z innymi zadaniami.

Musisz jednak wiedzieć, że od zastępczej kary nie należy się uchylać, bowiem sąd może za zastępczą karę prac społecznych zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności.

Jedyną możliwością uchylenia się od obowiązku odpracowania kary jest uregulowanie grzywny w całości lub części.

Dla osób będących w lepszej sytuacji finansowej, chcę tylko nadmienić, że można złożyć wniosek o zamianę prac społecznych na karę grzywny, wzór takiej prośby zamieszczam poniżej:

Wniosek o zamianę prac społecznych na karę grzywny wzór

Wniosek-o-zamiane-prac-spolecznych-na-kare-grzywny-wzor-pdf-doc

Wniosek o zamianę prac społecznych na karę grzywny wzór

Rozłożenie niezapłaconej grzywny sądowej na raty

Masz jeszcze inną możliwość – wniosek o rozłożenie grzywny na raty.

Zgodnie z zapisem art. 49 kkw, jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W szczególnych sytuacjach sąd może płatność grzywny rozłożyć na okres do 3 lat.

Jeśli uważasz, że jesteś w stanie przekazywać miesięcznie pewną stałą kwotę na rzecz uregulowania kary grzywny, to właśnie to rozwiązanie może okazać się najwygodniejsze.

Myślę, że jeśli złożysz do sądu wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty i słusznie go uargumentujesz, spotka się on z uznaniem sądu i problem będziesz miał z głowy.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Wniosek-o-rozlozenie-grzywny-na-raty-wzor-pdf-doc

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty wzór

Ważne jednak, by ustalone przez sąd raty spłacać w zakreślonym terminie, aż do uregulowania całej grzywny.

Podsumowując

grzywna-na-raty

Skazany na karę grzywny ma szansę wnosić do sądu o orzeczenie kary zastępczej. Karą zastępczą do kary grzywny jest ograniczenie wolności przez obowiązek wykonywania pracy społecznie użytecznej lub kara aresztu.

Karę aresztu sąd orzeknie po stwierdzeniu przez organ egzekucyjny niemożności ściągnięcia grzywny od skazanego i w sytuacji, kiedy ten nie zechce podjąć prac społecznie użytecznych. Na uzasadniony wniosek skazanego sąd może zamienić karę grzywy na pracę społeczne.

Jeżeli przemawia za tym sytuacja materialno-bytowa skazanego, to na wniosek skazanego sąd może rozłożyć płatność grzywny na raty na czas do 3 lat.

Odwieszenie kary pozbawienia wolności, orzeczonej obok kary grzywny nie jest dopuszczalne z uwagi na brak uregulowania grzywny.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,45 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze