Odwołanie od mandatu MPK – Wzór + Instrukcja

Jak odwołać się od mandatu za brak biletu MPK? mandat MPK nie zawsze przyznawany jest pasażerom, którzy faktycznie „jeżdżą na gapę”. Osoby, które posiadają ważny bilet okresowy, ale zwyczajnie zapomniały go ze sobą zabrać mogą odwołać się od obowiązku zapłaty kary finansowej. W jaki sposób należy złożyć taką reklamację?

Wstęp

Reklamację w formie odwołania od mandatu nałożonego przez MPK należy złożyć pisemnie, przesyłając odwołanie np. listem poleconym na adres MPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne). Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od mandatu MPK, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od mandatu MPK – wzór

Kiedy odwołanie od mandatu MPK jest możliwe?

Pasażerowie mogą otrzymać mandat MPK z różnych powodów. Najczęściej jest to brak ważnego biletu lub brak dokumentu uprawniającego do ulgowych przejazdów, jednak ukarani podczas kontroli zostaną także pasażerowie podróżujący zbyt długo na bilecie czasowym lub przewożący ze sobą rzeczy, bądź zwierzęta wyłączone z przewozu.

Odwołanie od mandatu MPK nie zawsze jest możliwe i przysługuje tylko tym osobom, które są w stanie udowodnić, iż w trakcie kontroli posiadały ważny bilet i/lub były uprawnione do przejazdów ulgowych. Oznacza to, że reklamację wezwania do zapłaty mogą złożyć pasażerowie, którzy:

 • w chwili przeprowadzania kontroli byli właścicielami ważnego biletu, jednak nie mieli go przy sobie,
 • w chwili przeprowadzania kontroli byli uprawnieni do przejazdów ulgowych, jednak nie posiadali przy sobie odpowiedniego dokumentu.

Z kolei odwołanie od mandatu za nieskasowany bilet MPK będzie możliwe w przypadku, kiedy kontrola została przeprowadzona zbyt wcześnie – czyli w okolicznościach zbyt wczesnego zablokowania kasowników.

Jak przebiega odwołanie od mandatu MPK?

Osoby uprawnione do umorzenia mandatu MPK mają dużą szansę na uniknięcie obowiązku zapłaty kary w całości lub w części (bardzo często nawet po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pasażer musi ponieść koszty opłaty manipulacyjnej).

Odwołanie od mandatu MPK wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, tj.:

 • pisma reklamacyjnego,
 • biletu, który był ważny podczas kontrolowanego przejazdu,
 • dokumentu który uprawnia do przejazdu ulgowego.

Pismo wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta lub wysłać na adres, który widnieje na wystawionym mandacie. W przypadku uprzedniego zapłacenia kary, reklamacja powinna uwzględniać prośbę o umorzenie mandatu oraz zwrot kosztów na podany numer rachunku.

 

Jak napisać odwołanie od mandatu za brak biletu MPK?

Odwołanie od mandatu za brak biletu MPK lub brak dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych należy złożyć w terminie 7 dni od momentu uprawomocnienia się kary. Reklamacja wezwania do zapłaty powinna mieć formę pisemną.

Dokument musi zawierać dane, które pozwolą MPK na identyfikację pasażera, czyli jego imię, nazwisko oraz adres. W piśmie warto zamieścić także swój numer kontaktowy w celu sprawnej komunikacji na wypadek braku wymaganych informacji.

Odwołanie od mandatu MPK musi zawierać również:

 • datę sporządzenia,
 • imię i nazwisko pasażera,
 • numer i datę wystawionego wezwania do zapłaty,
 • opis okoliczności, stanowiących podstawę odwołania mandatu,
 • roszczenia wraz z uzasadnieniem,
 • (w przypadku uprzedniej zapłaty mandatu) numer konta do zwrotu kosztów,
 • wykaz załączonych dokumentów,
 • podpis osoby składającej reklamację.

Należy pamiętać, iż poza pismem reklamacyjnym właściwie złożone odwołanie musi zawierać także załączniki w postaci oryginału biletu, który był ważny w momencie kontroli oraz kopię lub oryginał dokumentu upoważniającego do przejazdów ulgowych. Jeśli odwołanie składa inna osoba niż pasażer, który otrzymał mandat, niezbędnym załącznikiem jest także pełnomocnictwo.

Jaki jest termin odpowiedzi na odwołanie od mandatu MPK?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne powinno rozpatrzyć i odpowiedzieć pisemnie na prawidłowo złożone odwołanie od mandatu w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

Jeśli pasażer nie zawrze w takim piśmie wszystkich niezbędnych danych, zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących informacji w ciągu 14 dni.

Za datę wniesienia odwołania przyjęta zostanie wtedy data otrzymania uzupełnionej reklamacji. Odwołanie od mandatu niezawierające niezbędnych do identyfikacji pasażera danych, odwołanie złożone po terminie lub nieuzupełnione w ciągu wyznaczonych czternastu dni od dnia wezwania pozostanie nierozpatrzone.

 

Kiedy przedawnia się mandat?

Przedawnienie roszczenia z tytułu braku ważnego biletu reguluje Prawo przewozowe. Zgodnie więc z art. 77 ustawy Prawa przewozowego, mandat za brak biletu przedawnia się z upływem roku.

Dochodząc więc przedawnienia mandatu, należy powołać się na art. 77 Prawa przewozowego, jeśli natomiast MPK lub firma windykacyjna złożyła sprawę w sądzie, to termin przedawnienia mandatu wydłuża się wtedy do 6 lat, a każde kolejne postępowanie sądowe, będzie wydłużać termin przedawnienia o kolejne lata.

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu ulega przedawnieniu po sześciu latach od stwierdzenia roszczenia.

Co grozi za niezapłacenie mandatu MPK?

Jeśli pasaże będzie uchylać się od zapłaty mandatu i nie wniesie odwołania bądź reklamacji, przewoźnik będzie dochodzić spłaty roszczenia przed sądem, co znacznie zwiększy koszty po stronie pasażera, ponieważ do mandatu dojdą odsetki oraz koszty sądowe.

Jakie jeszcze konsekwencje czekają pasażera? z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że MPK wpisze pasażera do KRD (Krajowy Rejestr Długów). Wpis w KRD znacznie utrudni dłużnikowi otrzymanie jakiejkolwiek pożyczki, kredytu, telefonu na abonament, telewizji, internetu itd.

W dzisiejszych czasach każdy pożyczkodawca (firma pożyczkowa, bank), operator telefonii, operator telewizyjny sprawdza klienta przed podpisaniem umowy w rejestrach typu BIK, czy KRD.

 

Podsumowanie

 • Otrzymując wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej z powodu braku ważnego biletu, możesz odwołać się i prosić o anulowanie nałożonej kary.
 • W większości przypadków mandat zostanie obniżony o 50% w stosunku do podstawy, jeśli uregulowany zostanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania mandatu.
 • Kontroler biletów ma prawo ukarać pasażera za:
  • brak ważnego biletu na przejazd,
  • za brak dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego,
  • za przekroczenie czasu przejazdu (bilety czasowe),
  • za przewożenie zwierzą i przedmiotów które wyłączone są z przewozu,
  • itd.
 • Odwołanie za mandat MPK należy złożyć w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia w którym otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty.
 • Jako ciekawostkę warto dodać, że opłata dodatkowa anulowana jest w 30% przypadków, jeśli odwołanie jest sporządzone prawidłowo.
 • Jeśli pasażer z jakichś przyczyn (awaria biletomatu) nie może kupić biletu w pojeździe, może zakupić go od kontrolera biletów.
 • Gdy dochodzi do kontroli biletów i któryś z pasażerów nie ma ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego go do zniżki, kontroler od razu wystawia wezwanie do zapłaty.
 • W przypadku gdy pasażer zignoruje karę nałożoną przez kontrolera i nie opłaci nałożonego mandatu, to w takiej sytuacji będzie musiał liczyć się z tym, że oprócz kosztów mandatu, poniesie także koszty postępowania sądowego. Jak wiadomo, koszty postępowania sądowego znacznie powiększają kwotę zadłużenia.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze